Sortering av kolonner

Sortering på flere kolonner.

Om denne oppgaven

I Visma Business kan du sortere radene i tabellene på en eller flere kolonner, etter ulike sorteringsparametere. Du kan for eksempel sortere hovedbokskontoer numerisk etter kontonnummer, eller alfabetisk etter navn. I utgangspunktet presenterer Visma Business tabellene sortert på primærnøkkel, og i stigende rekkefølge. For eksempel er produkt sortert stigende på produktnummer, og hovedbokskontoer stigende på kontonummer.
I gruppen Sortering finnes flere knapper for sortering av radene i en tabell. Knappene Sorter stigende og Sorter synkende sorterer radene i tabellen ut i fra verdiene i aktiv kolonne.
  • Det vil bli sortert på den kolonnen hvor markøren står, og dette vil bli lagt inn i dialogen under Sortering (F7).
  • Holder du nede Shift tasten i en kolonne og trykker Sorter stigende eller Sorter synkende, legger kolonnen seg til aktuell sortering.
  • Holder du Ctrl tasten nede når sortering velges, vil kolonnen bli sortert og lagt til med bruddlinjer.
  • Holder du både Shift og Ctrl tastene nede vil kolonnen bli sortert og lagt til med valgt sortering og bruddlinjer.
Under Sortering (F7) er det mulighet for å legge inn sortering på flere nivåer.
Forklaring av feltene i dialogboksen under Sortering (F7):
Legg til
Øverste del av dialogen lister opp sorteringskolonnene som er definerte for det aktive sideelementet. I utgangspunktet er ingen av dem markerte og kontrollene i midten av dialogen er nedtonet. Kontrollene viser da valgene som vil bli foreslått om du trykker på knappen Legg til.

Når du markerer et element i listen, gjengis verdier for det i kontrollene i midten av dialogen og blir tilgjengelige for redigering. Listen blir oppdatert etter hvert som du gjør redigeringer.

En ny sorteringskolonne blir lagt til på slutten av listen ved å trykke på knappen Legg til. Det nye elementet blir markert og verdiene for det blir redigerbare i kontrollene nedenfor listen.

Pil opp/Pil ned
Markerte elementer kan flyttes opp eller ned i listen med knappene for "Pil opp" og "Pil ned". Knappene er nedtonet hvis henholdsvis første eller siste element i listen er markert. Markeringen blir beholdt etter flyttingen slik at du kan flytte flere plasser ved å trykke på knappen flere ganger etter hverandre.
Kolonne
I midten av dialogen er det en nedtrekkbar liste med kolonnenavn. Listen viser kolonner i det aktive sideelementet, inkludert fremmede kolonner som er synlige eller som inngår i samlingen med kolonner som du arbeider med i BIG. De fremmede kolonnene blir vist med navnet på den underliggende tabellen og et punktum som prefiks. I nye elementer som blir lagt til i listen, blir den aktive kolonnen foreslått.
AZ / ZA
Du velger mellom stigende og synkende sortering med knappene "AZ" og "ZA". Når den ene blir valgt, blir den andre nedtonet. I listen øverst i dialogen blir også "AZ" eller "ZA" vist bak navnet på kolonnene avhengig av hva du har valgt.
Bruddlinjer
I tillegg kan du krysse av for Bruddlinjer for å få vist rader med bruddverdier. Bruddsummering blir symbolisert med et $-tegn i listen.

Hvilke kolonner det skal bli vist bruddverdier i kan bli overstyrt med menyvalget Design > Kolonne > Bruddverdier.

Beregn gjennomsnitt
Gjennomsnittet blir vist i stedet for summer på bruddlinjene.
Merk: Beregn gjennomsnitt er bare tilgjengelig når det er krysset av for Bruddlinjer på minst en av sorteringskolonnene, eller det er krysset av for Ta med totallinje.
Ta med totallinje
Gir en totalsumlinje på slutten av tabellen. Denne viser totalsum eller gjennomsnittsverdi for alle radene i tabellen, avhengig av om du har valgt sum eller gjennomsnitt på bruddlinjene.
Vis bare bruddlinjer
Gir et sammendrag, for eksempel av tallene for en periode.
Tips: Du kan lage et oppsummeringsvindu der du krysser av for Vis bare bruddlinjer i den første sorteringsdialogen. Da forsvinner alle de registrerte radene fra vinduet, slik at du står igjen med bare bruddlinjer, samt en eventuell totallinje til slutt. Vis bare bruddlinjer er bare tilgjengelig når det er krysset av for Bruddlinjer på minst en av sorteringskolonnene, eller det er krysset av for Ta med totallinje. Hvis du fjerner alle avkrysningene for Bruddlinjer og Ta med totallinje, blir avkrysningen for Vis bare bruddlinjer fjernet automatisk.
OK
OK-knappen vil være nedtonet hvis du ikke har gjort noen endringer i dialogen. Når du trykker OK vil eventuelle dupliserte kolonner bli fjernet fra listen.
Avbryt
Avslutter dialogen uten å ta vare på eventuelle endringer.
Slett
Sletter markerte elementer.

Prosedyre
Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.