Forbedringer 8.00.0 - Logistikk

Ordrer

Tillagt rad i formularvisningen
En ny ordre opprettet i tabellen Ordre, forsvant etter lagring når man valgte alternativet Posisjonering ved åpning: tom tabell i tabellen Ordre i designoppsettet. Dette er nå løst.
Problem ved fullføring før lagring på innkjøpsordre
Hvis det finnes negative varepartier, fylles disse opp fra en innkjøpsordre uavhengig av om fullføringen utføres med Ferdig NÅ, uten å lagre innkjøpsordren mellom registrering og fullføring eller etter lagring av ordren før den fullføres.
Omberegne priser
Kostprisen ble ikke valgt i behandlingsvalget Rekalkulering av priser for lagerprodukter. Dette er nå løst.
TAB-tasten
TAB-tasten fungerer nå korrekt i tabellen Ordrelinje.
Strukturlinjer mister forbindelsen
Når antallet i et strukturhode endres til null, endres antallet i strukturlinjene (på alle nivåer) til null. Når du endret strukturhodet tilbake til en annen verdi enn null, forble imidlertid strukturlinjene (på alle nivåer) null. Dette er nå løst.
Korreksjonsordre etterlater midlertidige kostnader
Produkttransaksjoner for salgsordrer ble ikke oppdatert med riktig status i feltet Trans.status når et negativ vareparti ble fylt fra en justeringsordre. Dette førte til at transaksjoner ble flagget feil med Midlertidige kostnader i feltet Trans.status. Dette er nå løst.
Feil i reservasjoner med negativ beholdning
Verdien i feltet Plukklistenr i tabellen Reservasjon kopieres nå til den nye reservasjonsraden hvis raden deles.
Fylle opp negative varepartier fra innkjøpsordre
Oppfylling av et negativt vareparti ble ikke utført korrekt hvis prisen ble endret i innkjøpsordrelinjen etter fullføring. Dette er nå løst.
Produksjonsordre med forskjellig bestillingspris
En prisendring i en fullført ikke-realisert innkjøpsordre bokføres nå på avvikskontoen for produksjonskostnad ved realisering av en produksjonsordre der prisen ble endret.
Legge til negative varepartier
Ordrelinjer med innstillingen Legg til varepartier med negativ disponibilitet ble feilaktig håndtert som tilgang i stedet for at det ble opprettet et negativ vareparti. Dette skjedde hvis det fantes en innkjøpsordre med tilgang med tilgjengelig antall. Dette er nå løst.
Forbedret sendemåte for dokumenter
Sendemåten for dokumenter for fakturaer angis nå basert på feltet Faktureres kundenr hvis avkrysningsboksen Sendemåte for dok. fra Faktureres kundenr. er valgt i feltet Ordrebehandling 1 i tabellen Bedriftsopplysninger.
Merverdiavgift på ordrelinje
Når avgifts- og bokføringsgruppen ble endret på ordrelinjen, ble ikke feltet Mva sats oppdatert tilsvarende. Dette er nå løst.
Endre produktnummer på strukturlinjer
Ved endring av produktnummer på en strukturlinje, hentes behandlingsmåtene nå korrekt fra strukturhodet.
Forhåndsdefinert verdi i utfyllingsregel for lager på nye ordrelinjer
Når en forhåndsdefinert verdi ble angitt som en utfyllingsregel i feltet Lagernr på en ordrelinje, ble ikke denne verdien vist som forventet på nye ordrelinjer. Dette er nå løst.
Opprinnelig kostpris beholdt for råvare
Ved realisering av en produksjonsordre vil ikke feltet Oppr. kostpris (innenl.) ved en feiltakelse bli overskrevet på produkttransaksjoner for råvarer.
Sette inn ordrelinjer
Feltene Endret dato og Endret kl oppdateres nå bare for nylig innsatte ordrelinjer. Dette er løst for transaksjonstypene 1,2,3,4,5,6 og 7.
Fakturareferanse
Kreditnotaer fikk ikke korrekt antall ordrelinjer eller -antall når kreditnotaen ble opprettet ved hjelp av fakturareferanse. Dette skjedde når salgsordren ble fullført i flere trinn. Dette er nå løst.
Antall desimaler og antall per enhet
Ved bruk av mindre enn seks desimaler i kombinasjon med antall per enhet, ble ikke antallsfeltene i tabellen Reservasjon riktig beregnet. Dette er nå løst.
Krasj ved mottak av innkjøpsordrer med forskjellig valuta
Programmet krasjet hvis ordrer med forskjellige valutaer ble valgt, og behandlingsvalget Mottatt faktura ble utført. Dette er nå løst.
Lagring eller sletting av en bruttoordre
Hvis feltet Dekn.grad og Dekn.bidrag ble vist i tabellen Ordrelinje, kunne du ikke lagre eller slette en ordrelinje for en bruttoordre. Dette er nå løst.
Negative varepartier og korreksjonsordrer
Negative varepartier opprettet av korreksjonsordrer, ble ikke fylt opp på riktig måte. Dette er nå løst.
Akkumulering av pris til strukturhodet
Prisen ble tidligere feilaktig akkumulert til strukturhodet ved delvis ferdigmelding og fakturering. Dette skjedde i tilfeller hvor strukturhodet var et lagerført produkt.

Dokumenter

Feil dialogboks brukt for mappevalg
Når man klikket på knappen Søk i tabellen Dokument ved utføring av behandlingsvalget Flytt dokument eller Kopier dokument, vistes dialogboksen Åpne fil. Dette er nå løst slik at dialogboksen Velg mappe vises.
Vis generert PDF
Behandlingsvalget Vis generert PDF i tabellen Ordredokument fungerte ikke korrekt hvis det ble utført på en oppføring med tomme Dok.type- og Dok.dato-felt. Dette er nå løst.
Samlefakturaer
Verdier i feltene Mva-beløp og Mva-beløp (innenl.) manglet på ordredokumentlinjer for samlefakturaer. Dette er nå løst.
Merverdiavgift på fakturaavgift og spesialavgift
Feltet Mva gr.lag er lagt til i tabellen Ordredokumentlinje og fylles ut med mva-beløpsgrunnlaget for rader med Ordredok.linjetype angitt til 15 @ mva av @.
Beløp på avgiftslinjer i ordredokumentlinjer på bruttoordrer
Ved oppretting av bruttoordrer viste feltet Beskrivelse i tabellen Ordredokumentlinje feil beløp som mva-grunnlag for fakturagebyret. Dette er nå løst.
Sende ordre dokumenter som e-post
Ved bruk av utskriftsalternativet Send e-post for sending av mer enn en ordre, ble vedlegget fra første ordre med i etterfølgende ordre. Dette er nå løst.

Lagersaldo

Overfør til lagertelling
Behandlingsvalget Overfør til lagertelling i tabellene Lagersaldo og Vareplassering tar nå hensyn til feltet Antall pr. enhet ved beregning av det tellbare antallet.

Produkttransaksjoner

Bokføring av midlertidig lagerverdi
Prisen ble tidligere feilaktig akkumulert til strukturhodet ved delvis ferdigmelding og fakturering. Dette skjedde i tilfeller hvor strukturhodet var et lagerført produkt.


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.