Forbedringer 8.00.0 - Generelt

Aktive sesjoner

Stoppe sesjoner
Når du stopper en aktiv sesjon for brukeren ved oppstarten av Visma Business, fjernes prosesser og låser nå på riktig måte.

Visma User Directory

Slette roller i Visma User Directory
Når du sletter roller i Visma User Directory, slettes nå også rollene i Visma Business.
Eksportere med flere organisasjoner
Behandlingsvalget Eksporter til Visma User Directory mislyktes under oppretting av flere organisasjoner. Dette er nå løst.
Tidsavbrudd ved eksport til Visma User Directory
Det oppstod et problem ved utføring av behandlingsvalget Eksporter til Visma User Directory ved at eksporten tok mer enn to minutter. Du kan nå unngå dette problemet ved å angi verdien ConnectionTimeoutInMinutes i filen Visma.Services.UserDirectory.Client.Application.exe.config.
Visma User Directory og ConvertX
Behandlingsvalg for ConvertX fungerte ikke ved bruk av Visma User Directory. Dette er nå løst.
Visma User Directory-eksport
Behandlingsvalget Eksporter til Visma User Directory mislyktes hvis navnet på en adgangsgruppe overskred maksimumslengden i Visma User Directory (27 tegn). Du får nå en advarsel i veiviseren hvis navnet på en adgangsgruppe er for langt.
Applikasjonsinstanser med samme URI
Behandlingsvalget Eksporter til Visma User Directory mislyktes hvis det allerede fantes en applikasjonsinstans med samme URI, men med et annet navn i Visma User Directory. Dette er nå løst.
Språk i dialogboks for pålogging
Ved bruk av Visma User Directory viser dialogboksen Innlogging standardspråket fra Visma Business.
Brukeradgangsrettigheter via Visma User Directory
Ved bruk av Visma User Directory ble ikke brukerrettighetene for generelle kommandoer riktig brukt før brukeren åpnet en tabell etter innlogging. Dette er nå løst.
Krasj ved valg av organisasjoner i veiviseren Eksporter til Visma User Directory
Eksportveiviseren Visma User Directory krasjet noen ganger ved endring av organisasjon i rullegardinlisten. Dette er nå løst.
Forsøk på å eksportere bedrifter med tomt navn eller to bedrifter med samme navn
Behandlingsvalget Eksporter til Visma User Directory mislyktes hvis du hadde to bedrifter med samme navn, eller en bedrift uten navn. Brukeren får nå en advarsel i veiviseren, og det vil ikke være mulig å fortsette veiviseren før dette er endret.
Problem med passord med Visma Business Services ved Visma User Directory-integrasjon
Hvis du bruker Visma Business integrert med Visma User Directory, godtok Visma Business Services tidligere det gamle passordet for en bruker selv om det ble endret i Visma User Directory. Dette er nå endret slik at passordbufferen automatisk slettes hvert 5. minutt. Hvis Visma Business Services mottar et ugyldig passord, slettes det automatisk hvert 10. sekund. Dette betyr at hvis du endrer passordet i Visma User Directory/Visma Business, vil det gamle passordet være gyldig i f.eks. Visma Document Center i de neste 5 minuttene. Hvis du endrer passordet i f.eks. Visma Document Center til å være det nye passordet, godtas dette innen10 sekunder.
Endre bedriftsnavn i Visma User Directory
Etter at et bedriftsnavn ble endret i Visma User Directory, kunne ikke brukeren lenger logge på Visma Business. Dette er nå løst.

Bruker

Moduler-lisens
Ved valg av en modul som ikke finnes i lisensen, ble det ikke vist noen advarsel. Dette er nå løst.

Meldingsboks

Meldingsdialoger med lang tekst.
Meldingsdialoger med lang tekst har nå et rullefelt, og teksten kan kopieres.
SQL-meldinger
Når flere SQL-meldinger ble samlet inn, f.eks. under utføring av et behandlingsvalg eller kjøring av en rapport, ble flere meldingsbokser vist i tidligere versjoner. Meldingene samles og vises nå i én dialogboks.

Oppsett

Oppfrisk
Oppfriskingsalternativene i Visma Business (F5, knappen Oppfrisk uten Skift eller Ctrl osv., og metoden BIGRefresh) utføres nå på samme måte.
Binært felt fra underliggende tabell
Hvis du forsøkte å Hent frem (Ctrl+U) et binært felt gjennom underliggende tabeller eller koblede tabeller, krasjet Visma Business. Dette er nå løst.
Sette inn rader mellom eksisterende rader
Ved innsetting av rader mellom eksisterende rader med kommandoen Innsett (i gruppen Redigering i kategorien Hjem i ribbon), flyttes nå feltpekeren til den første av de innsatte radene.
Sideelementfilter brukes ikke til å redigere bufrede rader
Hvis du tidligere hadde et sett vilkår på et sideelement, ble ikke rader som ble lagt til i et oppsett, testet mot disse vilkårene, og de ble synlige i de andre sideelementene der de ikke skulle vises. Dette er nå løst. Uavhengig av vilkår vil imidlertid radene være synlige i sideelementet der de ble lagt til, inntil sideelementet er oppfrisket.
Oppslagsdialoger
Når du satte inn en kolonne fra en annen tabell, ble ikke avkrysningsbokser vist når du åpnet dialogboksen. Dette er nå løst.
Bedriftsuavhengige oppsett
Det var ikke mulig å åpne en systemdatabasetabell i Visma Business hvis brukeren ikke hadde adgang til noen bedrifter. Dette er nå løst.

Utskrift

Tilbud
Ved utskrift av Tilbud-rapporter ble ikke de lagrede parameterne vist for:
  • Wrap description over several lines
  • Display break lines first
  • Page break after break lines
Dette er nå løst.
Parametere for skriveroppsett
Ved utføring av behandlingsvalget Skrivervalg fra tabellen Skriveroppsett oppdateres nå parameterdialogboksen korrekt med lagrede verdier.

Importere makroer

Importere makro
Kommandoene @FIND og @FIND_CLEAR i import-/kommandofiler peker nå på riktig rad.

Ytelse

Ytelsesforbedring
Med sikte på å forbedre ytelsen er det gjort flere forbedringer i prosessen for godkjenning av fakturaer.

Aktør

Test for aktivitet i ferie fungerer ikke
Utføring av behandlingsvalget Opprett aktivitet i tabellen Ferie fungerte ikke. Dette er nå løst.

Oppgradering

Oppgradering fra versjoner før 5.3x
Ved oppgradering fra versjoner før 5.3x direkte til 5.32.2 eller 5.32.3 mislyktes lisensaktiveringen. Dette er nå løst.

Visma Document Center

Feil status for skannet dokument
Etter at et dokument er godkjent i Visma Document Center og overført til Visma Business, settes statusen for skannet dokument til 4 - Document finished. Dette er den endelige statusen for et dokument. Statusen ble imidlertid endret til 1 - Scanned document ved bruk av knappen Legg til fil. Dette er nå løst.


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.