Forbedringer 16.00.0 - Logistikk

Visma.net Approval

Feil ved sending til Visma.net Approval når internettforbindelse ikke tilgjengelig
Ved sending av innkjøpsforespørsel til Visma.net Approval når internettforbindelsen var nede, var den eneste tilbakemeldingen "0 rader behandlet". Feltet Aktive Approval-oppgavenr. ble imidlertid oppdatert, så dialogboksen Send til Approval viste den som allerede sendt. Den ble ikke sendt, og feltet Approval-status ble ikke oppdatert. Dette er nå løst.

Visma.net AutoInvoice

Mobiltelefonnr og B2C-fakturering
Mobiltelefonnr brukes nå som første alternativ for kundekontakten ved alle fakturautsendinger, og som første alternativ for kunde ved fakturering B2C. Hvis Mobiltelefonnr ikke blir funnet for kunden, brukes feltet Telefonnr.
Fraktprodukt uten beskrivelse
Frakt blir nå korrekt inkludert i XML-filen, selv om produktet som brukes for frakt ikke har noen beskrivelse.
Årsak til avgiftsfritak oversatt til mottakerens språk
Årsaken til avgiftsfritak blir nå oversatt til språket som er valgt for mottakeren av dokumentet. Denne endringen er gjort for alle dokumenter der årsak til avgiftsfritak benyttes.
Validering av manglende bankkonto ved sending av faktura
Når en faktura opprettes uten at bankkontoinformasjon er inkludert i XML-filen, skal prosessen stanses og AutoInvoice-status settes til 3 - Feil i overførsel. Dette fungerte ikke, men har nå blitt rettet opp.
Inngående ordre med kun GLN som kundeidentifikasjon
Ved inngående ordre der kunden kun var identifisert ved GLN, ville ikke kundeoppslaget finne kunden selv om den eksisterte i tabellen Aktør, og en ny ville bli opprettet. Kundeoppslaget vil nå finne kunder med alle kombinasjoner av GLN og org.nr.

Ordre

Sletting av ordre-notat når ordre slettes
Innholdet i tabellen Ordre-notat ble ikke slettet når den tilhørende ordren ble slettet. Dette er nå løst.
Valget 'Oppdater ordrehode med datoer fra ordrelinjer'
Hvis den siste ordrelinjen på en ordre ikke hadde utfylte leveringsdatoer, ville ikke Beregning av leveringsdatoer-funksjonaliteten til alternativet Oppdater ordrehode med datoer fra ordrelinjer fungere. Nå fungerer innstillingen såfremt leveringsdatoer er angitt for en av ordrelinjene.
Endring av Behandlingsmåte for ordrelinje med Trans.type = 5 - Vareforbruk
Det var mulig å endre Behandlingsmåte til Unntas lagerhåndtering for en ordrelinje der Trans.type var 5 - Vareforbruk, selv om ingen av de reserverte artiklene var forskjellig fra null. Dette er ikke lenger mulig.
Valget 'Redupliser fra ordrehode til ordrelinjer ved lagring' virket ikke alltid
Alternativet Redupliser fra ordrehode til ordrelinjer ved lagring under Ordrebehandling 1 i tabellen Bedriftsopplysninger trådte ikke alltid i kraft ved lagring. Hvis man for eksempel endret Valutakurs i tabellen Ordre OG la inn en verdi i feltet Fakt. NÅ for Ordrelinje, forble Valutakurs uforandret for ordrelinjen. Dette kunne føre til et avvik i lagerverdien mellom tabellen Lagersaldo og hovedboken. Dette er nå løst.
Kontosett fra lager
Når Kontosett fra Lager ble brukt i kombinasjon med Ordrebehandling 2-alternativet Lager fra produkt, ble feltet Kontosett stående tomt på ordrelinjen. Kontosett blir nå riktig angitt på ordrelinjen.
Visma.net Approval-flyt for innkjøpsordre
Flyten støtter nå direkte angivelse av godkjenningsflyt i Visma Business.
Visma.net Approval-flyten genereres av en kombinasjon av:
  • Ansvarlig som er angitt for leverandøren
  • Ansvarlig for organisasjonsenhetene fra Ansvarsenhet 1 til 12
  • Strukturen for de ansatte i tabellen Aktør knyttet til Attestasjonsbeløpsgrense og Att.ansv. som er angitt for hver ansatt.
Dette utgjør en beslutningsmatrise bygget opp av ansvarlige ansatte, beløpsgrenser og et organisasjonshierarki. Logikken vil alltid vise den som er Ansvarlig (for organisasjonsenheten eller for leverandøren) som førstelinje attestant, uten hensyn til noen Attestasjonsbeløpsgrense. Det neste attestantnivået vil imidlertid sjekke Attestasjonsbeløpsgrense slik at attestantene for det neste nivået angis i samsvar med fakturaverdien.

I tabellen Bedriftsopplysninger kan du angi Antall godkjenningssteg som skal utføres. Hvis du for eksempel angir 2, angis attestantene for både 1. og 2. linje i samsvar med beslutningsmatrisen beskrevet ovenfor. Det er også mulig å utelate leverandør og organisasjonsenheter fra flyten ved hjelp av innstillingene i Utelat fra godkjenningsflyt i tabellen Bedriftsopplysninger, slik at du bare tar med elementene du trenger for å angi riktig flyt.

Ut fra disse innstillingene løses godkjenningsflyten i samsvar med antall nivåer og organisasjonsenhetene/leverandøren som er angitt for flytberegningen, slik at alle ansatte som finnes i beslutningsmatrisen blir inkludert i flyten.

Ordrematch

Automatisk ordrematch og bruk av rabattprosent eller -beløp 2-6
Rabattfeltene (kolonnene Rab. % 2 - Rab. % 6 og Rabattbeløp 2 - Rabattbeløp 6) ble ikke utelatt fra ordrematching under kjøring av behandlingsvalget Oppdater verdier og motta faktura. De inngikk fremdeles i beregningene slik at rabatten ble beregnet dobbelt. Dette er nå løst.

Bestillingsforslag

Feil i behandlingsvalget 'Generer innkjøps- / prod. ordre'
Når behandlingsvalget Generer innkjøps- / prod. ordre ble kjørt fra tabellen Bestillingsforslag og feltet Oppbevares var markert, førte behandlingen til at programmet ble uventet lukket. Dette er nå løst.


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.