Nye funksjoner 15.00.0 - Generelt

Malbedrift

Ny kolonne for "Malbedrift" i tabellen "Bedrift"
En ny kolonne for Malbedrift er lagt til i tabellen Bedrift. Denne kolonnen brukes til å angi at en bedrift er en malbedrift. En malbedrift kan velges når man oppretter en ny bedrift, eller brukes til å erstatte eksisterende bedriftsdatasett med maldataene. Man kan opprette flere malbedrifter for ulike bedriftstyper. Det er kun systemansvarlige som har tilgang til denne kolonnen.
Import av malbedrift
Et nytt menyvalg for Import av malbedrift er lagt til i menyen Importer under Hjem-fanen i ribbon. Det kan brukes til å erstatte bedriftsdataene med dataene fra malbedriften. Denne kommandoen er tilgjengelig for systemansvarlige.

Brukergrensesnitt

Sideelement-utskrift fra splittet element
Alternativet Videresend til hovedsideelementet blir nå også aktivert når det underliggende sideelementet er et splittet sideelement eller en undertabell til en rapport i oppsettet. Når man tidligere skrev ut et spesielt splittet element, returnerte det alltid til hovedelementet og skrev ut alt som var koblet til det i tillegg.
Scrolling i Memo sideelementer
Hvis et Memo-sideelement inneholder flere linjer enn det som får plass i høyden, vises en Vertikal rullesjakt slik at man kan rulle. Dette gjelder bare for visualiserte memoer i et oppsett. Rullefeltet er ikke tilgjengelig i memoruten.
Privatperson som en minnekolonne i tabellen Aktør
Kolonnen Privatperson er lagt til i tabellen Aktør og visualiserer det tilsvarende valget for Privatperson under feltet Kundepref. Dette gjør det lettere å redigere flere kunder samtidig og gir en bedre visualisering.
Innstilling for visning av Nummer og/eller beskrivelse i kolonner
Det er lagt til en ny grensesnittinnstilling for kolonner. Nå er det mulig å velge om du vil vise den numeriske verdien eller beskrivelsen. Dette fungerer i kolonner hvor man både kan se et Nummer og en Beskrivelse.

Hvis du vil endre innstillingen, klikk på Nummer og/eller beskrivelse under Design > KolonneRibbon og velg mellom alternativene.

Merk: Det å bare vise Beskrivelse kan for eksempel være nyttig i feltet Sumkolonnenr. i tabellen Overvåkningspunkt for å tydeliggjøre den viste informasjonen.
Kopier Visma ID og Regn.dok.nr. på innsatt rad
Verdiene fra kolonnene Visma ID og Regn.dok.nr. blir nå også kopiert fra den gjeldende raden når man bruker kommandoene Innsett etter (Shift+Ctrl+I) og Innsett før (Ctrl+I) til å sette inn rader i tabellen Bilag.
Ubegrenset Bredde på kolonner
Tidligere ble den maksimale bredden til en kolonne begrenset i brukergrensesnittet til maksimalt 127 gjennomsnittstegn. Denne begrensningen er nå fjernet. Nå er i stedet nedtrekkslisten i den tilsvarende dialogboksen for kommandoen Bredde, erstattet med et redigerbart felt med opp-/ned-knapper som øker/minsker bredden med 1. Minimumsbredden er fremdeles 0.
Nytt bibliotek for ikoner og illustrasjoner
Det er lagt til et nytt bibliotek med ikoner. De kan brukes i oppsettene. Ikoner og illustrasjoner ligger i mappen \Business\Layout\Edition 3\Icons.

Visma Document Center-integrasjon

Opprett en ny leverandør fra en mal
Nye leverandører kan opprettes fra Visma Document Center. Det er lagt til nye valg i Visma Business for å gjøre opprettelsen enklere.
  • Er mal er lagt til under feltet Lev.pref. i tabellen Aktør. Når markert vil aktøren kunne velges som en mal i Visma Document Center når man oppretter en leverandør. Dette valget kopieres ikke når man fyller ut feltet Mal-aktørnr i tabellen Aktør.
  • Standardleverandør malnummer er lagt til i tabellen Bedriftsopplysninger. Denne aktøren vil foreslås som en standardmal når leverandører opprettes i Visma Document Center.


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.