Endrede funksjoner 15.00.0 - Bokføring

Regnskapsdokumenter

"Ingenting å behandle" gjeldende for nye dokumenttyper
Alle poster i tabellen Regnskapsdokument med statusen Ingenting å behandle, blir nå unntatt fra behandling under kjøring av Behandle dokument når Inngående regnskapsdokumenttype er 1 - Faktura eller 7 - Kreditnota.
Inngående regnskapsdokument – ordre fjernet
Tabellen Inngående regnskapsdokument – ordre har blitt fjernet. Dataene har blitt flyttet til hovedtabellen Regnskapsdokument.

Bunt og Bilag

"Oppdater leverandørtransaksjoner" oppdaterer "Tidligere bilagsnr"
Behandlingsvalget Oppdater leverandørtransaksjoner i tabellen Bunt vil nå kopiere feltet Bilagsnr til feltet Tidligere bilagsnr for bilagslinje som reverserer postering av interimkostnader.
Når feltet Tidligere bilagsnr er utfylt, vil en endret verdi i feltet Prioritet oppdatere prioriteten for leverandørtransaksjonen med samme bilagsnummer.
Endrede fremmednøkler basert på Bilagsnr
I versjon 13.10.0 ble følgende to fremmednøkler lagt til:
 • Bilagsnr -> Bilagsnr
 • Bilagsnr -> Bilagsnr, År -> År
for å gjøre det mulig å koble sammen Oppdatert bilag og Hovedbokstransaksjon med disse tabellene:
 • Leverandørtransaksjon
 • Åpen leverandørpost
 • Bilag
 • Oppdatert bilag
 • Kundetransaksjon
 • Åpen kundepost
 • Driftsmiddeltransaksjon
 • Hovedbokstransaksjon
 • Regnskapstransaksjon
Fra og med versjon 15.00.0 er fremmednøkkelen:
 • Bilagsnr -> Bilagsnr, År -> År
endret til:
 • Bilagsnr -> Bilagsnr, Bilagsdato -> Bilagsdato

Bankavstemming

Bruk av feltet "Avstemming restbeløp" for matching
For bankkontoer i innenlandsk valuta benyttes nå feltet Avstemming restbeløp for matching av transaksjoner i tabellene Hovedbokstransaksjon og Kontoutskriftstransaksjon. Feltet Avstemming restbeløp i valuta ble tidligere brukt både for bankkontoer både i innenlandsk og utenlandsk valuta, men benyttes nå kun for utenlandske kontoer.
Bankavstemmingsrapport
I filen for norske standardoppsett (norstd.txt), har formularet for Bankavstemmingsrapport blitt oppdatert med informasjon for "Bankkonto" og "Hovedbokskonto". Det finnes nå også to utskriftsformularer, et som skal benyttes for bankkontoer i innenlandsk valuta og et for valutakontoer.

Visma.net AutoPay

Mer informasjon i behandlingsvalget "Vis betalingsinformasjon"
I dialogboksen for behandlingsvalget Vis betalingsinformasjon er det lagt til mer informasjon fra den importerte XML-filen:
 • Transaksjonstype – Hvis taggen <ReferredDocumentType> finnes, vil denne linjen enten vise "Faktura" eller "Kreditnota". Denne informasjonen er spesielt viktig når kundenummeret ikke blir funnet og kun beløpet er utfylt på bilagslinjen.
 • Betalingsinformasjon – Hvis taggen <ReferredDocumentNumber> finnes, vil verdien presenteres her.
Mer informasjon lagt til på betalingslinjen
Feltet Betalingsreturkode i tabellen Betalingslinje har nå blitt oppdatert med mer informasjon fra de importerte statusendringsfilene.
Manuell nedlasting av inngående betalinger
Når behandlingsvalget Hent returdata ble kjørt fra tabellen Bankpartner, ble ikke inngående betalinger lastet ned for bankkontoer som ikke var definert i tabellen Factoringselskap. Nå brukes i stedet bankkontoen fra bankpartneren.
Nytt felt for "Bankbunt i Visma.net AutoPay"
For avregninger mottatt fra Visma.net AutoPay blir tabellen Betalingslinje oppdatert med verdier i feltet Bankbunt i Visma.net AutoPay. Når regnskapsbunten opprettes blir feltet Bankbunt i Visma.net AutoPay brukt for å sikre at de samme banktransaksjonene blir opprettet i Visma Business som de som finnes på kontoutskrift fra banken (dvs. samme summering av poster).
"Bankreferanse" på hovedbokstransaksjon for bank
For avregninger mottatt fra Visma.net AutoPay blir tabellen Betalingslinje nå oppdatert med verdier i feltet Bankreferanse. Når regnskapsbunten opprettes vil verdien fra dette feltet oppdatere bilagslinjen for bankposteringen.
Feltet "Virkelig val.kurs" oppdatert for avregninger
Feltet Virkelig val.kurs i tabellen Betalingslinje blir nå oppdatert når avregninger importeres fra Visma.net AutoPay.

Visma.net AutoReport

Ny status 13 - Ingen mva. til betaling i "AutoReport arkiv"
En ny status er lagt til i tabellen AutoReport arkiv for å beskrive status for mva-melding der kr 0,00 skal betales til Altinn. Denne statusen brukes når behandlingsvalget Opprett mva.betaling kjøres etter at betalingsmeldingen er mottatt fra Altinn og beløpet som skal betales er 0.
Betalingsbunt når det ikke er noen betalbar mva. (det norske markedet)
Selv når det er rapportert om inngående mva. til Altinn, sender Altinn en betalingsmelding til Visma Business med 0-beløp. Tidligere ble denne meldingen behandlet til en betalingsbunt med beløpet 0, og et bilagsnummer ble brukt. Det var ikke mulig å angi riktig beløp tilgode for bunten siden dette ikke inngikk i den mottatte informasjonen. Når en betalingsmelding fra Altinn for et 0-beløp behandles nå, blir ikke bunten opprettet og statusen for mva-meldingen settes til 13 - Ingen mva. til betaling.


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.