Forbedringer 12.00.0 - Logistikk

Ordre

Innkjøpsordrevedlegg
Når Legg til vedlegg ble brukt til å inkludere vedlegg hvor ordredokumenttypen ikke var angitt, ble vedleggene likevel inkludert når innkjøpsordre ble skrevet ut. Nå blir vedlegg bare inkludert med innkjøpsordren hvis de er valgt i dialogboksen Legg til vedlegg.
Fraktbrevvedlegg
Vedlegg ble ikke inkludert når man skrev ut kopier av fraktbrev. Vedleggene blir nå inkludert slik de skal.
Beregning av Bekreftet lev.dato
Når Bekreftet lev.dato på en ikke-mottatt innkjøpsordrelinje kommer før dato beregnet ut fra Lev.tid i Lagersaldo, vil Bekreftet lev.dato for salgsordrene beregnes ut fra innkjøpsordrens Bekreftet lev.dato, ikke ut fra Lev.tid slik det ble gjort tidligere.
Utelates fra totalrabatt ikke beregnet i ordresum
Sum før gr.rab. tok ikke hensyn til Utelates fra totalrabatt under beregning. Problemet har blitt løst ved å legge til nye felter slik at beregningen blir riktig.
Anvend betalingsbetingelser på kreditnotaer
Regnskapsbehandl.-parameteren Anvend betalingsbetingelser på kreditnotaer fungerer nå slik den skal ved utskrift av kreditnotaer. Når den ikke er angitt, brukes dagens dato som Forfallsdato.
Nye alternativer for ekstrakostnader i midlertidige posteringer
Det er lagt til nye alternativer i tabellen Avgifts- og bokføringsopplysninger, i kolonnen A. og b.behandl.:
  • Midl. bokføring av frakt 1-4
  • Midl. bokføring av toll
  • Midl. bokføring av kostprispåslag
om det skal tas hensyn til omkostninger i midlertidig postering. Hvis alternativet for kostnadstype er valgt, vil verdiene i de tilsvarende feltene på innkjøpsordrelinjen, legges til i feltet Oppr. kostpris (innenl.) i tabellen Produkttransaksjon og bokføres midlertidig på kontoene som er angitt i tabellen Avgifts- og bokføringsopplysninger.
Mottak av faktura med fakturadato i en sperret periode
Ved mottak av faktura datert før sperredato, måtte fakturadato endres til en dato etter sperredatoen for å få fullført rutinen. Nå må bare valuteringsdato være satt til en dato etter sperredato.
Bruk av behandlingsvalget Generer innkjøps/produksjonsordrer på ordrer med forskuddsbetalingslinje
Ved kjøring av behandlingsvalget Generer innkjøps/produksjonsordrer på en ordre med en forskuddsbetalingslinje, ble også en innkjøpsordre generert. Dette har nå blitt rettet så innkjøpsordre ikke vil bli generert for forskuddsbetalingslinjen.

Pakksedler

Serienr på utskrift
Ved utskrift av Pakksedler er det mulig å velge om serienummeret på utskriften skal hentes fra tabellen Reservasjon eller tabellen Serienr. I den avanserte dialogboksen for Pakksedler ble disse innstillingene byttet om. Dette er nå løst.

Visma.net AutoInvoice

Leveres aktør
Hvis Leveres aktørnr ikke er angitt for ordren, blir nå kundeopplysningene brukt som leveranseinformasjon på fakturaen.
Manglende Faktureres kundenr fører til sendefeil
Hvis Faktureres kundenr ble slettet fra ordren, vil ikke Visma.net AutoInvoice sende fakturaen på grunn av manglende informasjon om fakturaadresse. Fakturaen vil fortsatt være klar for sending, men kan ikke redigeres i Visma Business. Dette er nå endret slik at hvis Faktureres kundenr mangler i ordren, brukes i stedet Kundenr til å angi informasjon om fakturaadresse. Dermed blir ikke fakturaene avvist.
Låst prosess i dokument sendt til Visma.net AutoInvoice
Når en faktura i Ordredokument som ble sendt til Visma.net AutoInvoice, hadde en låst prosess, ville fakturaen bli sendt, men AutoInvoice-status ville ikke oppdateres slik at fakturaen kunne sendes på nytt uten at brukeren ble varslet. Dette har blitt rettet opp ved å legge til en kontroll slik at hvis det er låsinger i de valgte dokumentene, vises en melding på skjermen som viser dokumentet med en låst prosess. I tillegg vil den låste raden og alle påfølgende rader i det merkede området, ikke bli sendt til Visma.net AutoInvoice.
Utelates fra totalrabatt
Fakturatotalene ble beregnet feil når Utelates fra totalrabatt var angitt på en ordrelinje der ordren hadde en totalrabatt. Ved sending til Visma.net AutoInvoice behandles totalrabatten nå på riktig måte.

Lager

Overføring av urealisert mengde
Ved overføring av en urealisert mengde som stammet fra et kredittsalg, ville Lagersaldo vise feil data selv etter at kredittsalget hadde blitt realisert. Dette er nå rettet opp ved å angi riktig Trans.status på produkttransaksjoner fra overføringsordrer.
Overføring av urealisert produksjon
Ved overføring av en urealisert mengde som stammer fra en produksjonsordre, blir Lagersaldo nå oppdatert på riktig måte uten behov for regenerering.
Beh.måte 2 ble ikke korrekt kopiert fra Mal-produktnr
Beh.måte 2 settes nå korrekt når feltet Mal-produktnr er fylt ut på et produkt. Tidligere ble ikke alle innstillingene i feltet Beh.måte 2 satt korrekt, dersom Mal-produktnr hadde en Avg. og bokf.gr. hvor det var markert for Unnta fra lagerbeholdning i tabellen Avg. og bokf.gr.


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.