Modellendringer versjon 9.10.0

Dette emnet inneholder en oversikt over alle modellendringer i Visma Business versjon 9.10.0.

Katalogdatabase

Ingen endringer

Systemdatabase

Ingen endringer

Bedriftsdatabase

Tabell 1. Nye tabeller
  Navn SQL-navn Type Egenskap
T E-tjeneste avgiftstermin EsTxTrm    
C År Yr Int16 Primærnøkkel
C E-tjeneste avgiftstermin EsTrmNo Int16 Primærnøkkel
C Fra dato FrDt Int32  
C Tom. dato ToDt Int32  
C E-tjenester omsetningsoppgavenr. EsTxStNo Int32  
C Kontrollkolonner (beskrevet under)      
T E-tjeneste omsetningsoppgavelogg EsTxStmtL    
C Nr SeqNo Int32 Primærnøkkel
C Dato Dt Int32  
C Sendt tidspunkt Tm Int16  
C Brukernavn Usr Begrenset streng, 24 tegn  
C E-tjenester omsetningsoppgavenr. EsTxStNo Int32  
C Formularnr FormNo Int32  
C Kontrollkolonner (beskrevet under)      
  Kontrollkolonner      
C Endret dato ChDt Int32  
C Endret kl ChTm Int16  
C Endret av bruker ChUsr Begrenset streng, 24 tegn  
C Redigeringsstatus LckSt Int8  
C Prosessnr ChPrc Int32  
C Kontrollsum ChSm Int32  
C Opprettet dato CreDt Int32  
C Oppr. kl CreTm Int16  
C Opprettet av bruker CreUsr Begrenset streng, 24 tegn  
Tabell 2. Nye kolonner i eksisterende tabeller.
  Navn SQL-navn Type Egenskap
T Bedriftsopplysninger FrmData    
C Visma.net AutoPay signeringsnøkkel ApSigKey String 40  
C E-tjeneste reg.nr EsTaxNo String 24  
C E-tjenester avg.oppgaveserie EsTaxVoSr Int32  
C E-tjenester Avg.oppgjørskonto EsTxSetAc Int32  
C Obligatoriske teksttyper 7 OblTxt7 Int32  
C Obligatoriske teksttyper 8 OblTxt8 Int32  
T Bunt WaBnd    
C E-tjeneste avgiftstermin EsTxTrm Int16  
C Rev. e-tjeneste avg.t. RevEsTxTrm Int16  
T Bilag WaVo    
C Landnr Ctry Int32  
C E-tjeneste avgiftstermin EsTxTrm Int16  
T Oppdatert bunt UpdBnd    
C E-tjeneste avgiftstermin EsTxTrm Int16  
C Rev. e-tjeneste avg.t. RevEsTxTrm Int16  
T Oppdatert bilag UpdVo    
C Landnr Ctry Int32  
C E-tjeneste avgiftstermin EsTxTrm Int16  
T Hovedbokstransaksjon AcTr    
C Landnr Ctry Int32  
C E-tjeneste avgiftstermin EsTxTrm Int16  
C E-tjenester omsetningsoppgavenr. EsTxStNo Int32  
T Kundetransaksjon CustTr    
C Landnr Ctry Int32  
T Åpen kundepost OpCustTr    
C Landnr Ctry Int32  
T Kundedokumentlinje CsDocLn    
C Landnr Ctry Int32  
T Leverandørtransaksjon SupTr    
C Landnr Ctry Int32  
T Åpen leverandørpost OpSupTr    
C Landnr Ctry Int32  
T Driftsmiddeltransaksjon PropTr    
C Landnr Ctry Int32  
T Bankpartner BPart    
C Visma.net AutoPay signeringsnøkkel ApSigKey String 40 Fremtidig utvidelse
T Betaling BPmt    
C Visma.net AutoPay requestId ApReqId String 100 Skjult
T Ordrelinje OrdLn    
C Landnr Ctry Int32  
T Ordredokumentlinje OrdDocLn    
C Landnr Ctry Int32  
T Produkttransaksjon ProdTr    
C Landnr Ctry Int32  
T Produkttransaksjon før komprimering ProdTr2    
C Landnr Ctry Int32  
T Valutakurs ExRt    
C Euro-kurs ECB EuRtEcb Desimaltall  
T Avgiftskode TxCd    
C Type MVA-sats VatRtTp Int32  
T MVA-sats Vat    
C E-tjeneste mva konto EsVatAc Int32  
T Avgifts- og bokføringsinformasjon TaxAcInf    
C Tjenestetype SrvTp Int32  
T Valutakurs ExRt    
C Euro-kurs ECB EuRtEcb Desimaltall  
Tabell 3. Endrede kolonner
  Navn SQL-navn Type/egenskap Gammel type/egenskap
T Bedriftsopplysninger FrmData    
C Obligatoriske teksttyper 6 OblTxt6 Ikke synlig Fremtidig utvidelse
T Avgiftskode TxCd    
C Tjenestetype Serv Int32 Int8
T Avgiftskode-automatpostering TxCdAut    
C Tjenestetype Serv Int32 Int8


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.