Modellendringer versjon 16.10.0

Dette emnet inneholder en oversikt over alle modellendringene i Visma Business versjon 16.10.0.

Katalogdatabase

Ingen endringer

Systemdatabase

Tabell 1. Nye tabeller
  Navn SQL-navn Type Egenskap
T Connect applikasjonsadgang ConnectAppAcc    
C Brukernavn Usr Streng 24 Primærnøkkel
C Bedriftsgruppenr FrmGr Int32 Primærnøkkel
C Adgangsgruppenr AccGr Int32 Primærnøkkel
C Kontrollkolonner (beskrevet nedenfor)      
         
         
         
  Kontrollkolonner      
C Endret dato ChDt Int32  
C Endret kl ChTm Int16  
C Endret av bruker ChUsr Streng 24  
C Redigeringsstatus LckSt Int8  
C Prosessnr ChPrc Int32  
C Kontrollsum ChSm Int32  
C Opprettet dato CreDt Int32  
C Oppr. kl CreTm Int16  
C Opprettet av bruker CreUsr Streng 24  
Tabell 2. Nye kolonner i eksisterende tabeller
  Navn SQL-navn Type Egenskap
T Sideelement SbWin    
C Element Json ElJson BLOB  
         
T Systemopplysninger SysData    
C Områdeformat RgnFmt Int32  
         
T Bruker Usr    
C Connect applikasjon ConnectApp Int8  
Tabell 3. Endrede tabeller
  Navn SQL-navn Type/egenskap Gammel type/egenskap
T Ventende Visma Transaction Storage-endringer til klient CliPndVsCh Obsolete  

Bedriftsdatabase

Tabell 4. Nye tabeller
  Navn SQL-navn Type Egenskap
T Alle produkttransaksjoner (AllProdTr)   View
C Samme kolonner som i tabellen Produkttransaksjon      
         
T Memo Memo   Fremtidig utvidelse
C Memo-nr. MemoNo Int32 Primærnøkkel
C Kontrollkolonner (beskrevet nedenfor)      
C Innhold Content Streng, ubegrenset  
         
         
         
  Kontrollkolonner      
C Endret dato ChDt Int32  
C Endret kl ChTm Int16  
C Endret av bruker ChUsr Streng 24  
C Redigeringsstatus LckSt Int8  
C Prosessnr ChPrc Int32  
C Kontrollsum ChSm Int32  
C Opprettet dato CreDt Int32  
C Oppr. kl CreTm Int16  
C Opprettet av bruker CreUsr Streng 24  
Tabell 5. Nye kolonner i eksisterende tabeller
  Navn SQL-navn Type Egenskap
T AutoInvoice valideringsfeil AiValErr    
C Kundedok.nr. CustDocNo Int32  
         
T Innfordringsavtale DColAg    
C Bilagsserie for korreksjoner DCorVoSr Int32  
         
T Språk Lang    
C Områdeformat RgnFmt Int32  
         
T OSS avgiftstermin EsTxTrm    
C Unionsordning avgiftstermin UnSchTxTrm Int16  
         
T Betalingslinje BPmtLn    
C Delbetalt i AutoPay PartPayAp Int8  
C Gebyr i valuta CurFee Desimaltall  
C Gebyr Fee Desimaltall  
C Gebyr valutanr. FeeCurNo Int32  
         
T Vareparti ShpBal    
C Forrige telt antall PrvCntNo Desimaltall  
C Forrige telledato PrvCntDt Int32  
C Forrige telleuke (Memory-kolonne)    
C Forrige telt av PrvCntBy Streng 24  
         
T Lagersaldo StcBal    
C Regenerert dato RegenDt Int32  
         
T Avg.kode forklaring VatCdExpl    
C Utvalgt merknad Rem Streng 200  
C Utvalgt merknad 2 Rem2 Streng 200 Fremtidig utvidelse
C Explanation processing ExplProc Int32 Fremtidig utvidelse
C Forklaring 2 Expl2 Streng, ubegrenset Fremtidig utvidelse
         
T Avgiftstermin TxTrm    
C Utvalgt merknad Rem Streng 200  
         
T Regnskapstransaksjon

Adresse

Aktivitet

Aktør

Aktøropplysning

Budsjettlinje

Driftsmiddel

Driftsmiddeltransaksjon

Oppdragsjournal

Bedriftsopplysninger

Kundedokument

Kundedokumentlinje

Kundetransaksjon

Leveringsalternativ

Fri informasjon 1 - 3

Hovedbokskonto

Hovedbokstransaksjon

Åpen kundepost

Åpen leverandørpost

Ordre

Ordredokument

Ordredokumentlinje

Ordrelinje

Ansvarsenhet 1 - 12

Produkt

Produktkategori

Produkttransaksjon

Produkttransaksjon før komprimering

Ressurs

Ressursreservasjon

Vareparti

Lagersaldo

Struktur

Leverandørtransaksjon

Timesaldo

Oppdatert bilag

Bilag

(AllAcTr)

Address

Agr

Actor

ActInf

BgtLn

Prop

PropTr

TaskJ

FrmData

CsDoc

CsDocLn

CustTr

DelAlt

FreeInf1 - 3

Ac

AcTr

OpCustTr

OpSupTr

Ord

OrdDoc

OrdDocLn

OrdLn

R1 - R12

Prod

ProdCat

ProdTr

ProdTr2

Res

ResRsv

ShpBal

StcBal

Struct

SupTr

TSBal

UpdVo

WaVo

  View
C Memo-nr. MemoNo Int32 Fremtidig utvidelse
Tabell 6. Endrede tabeller
  Navn SQL-navn Type/egenskap Gammel type/egenskap
T Visma Transaction Storage - ventende transaksjoner VsPndTr Obsolete  
Tabell 7. Endrede kolonner
  Navn SQL-navn Type/egenskap Gammel type/egenskap
T Ordrelinje OrdLn    
C Pris etter rabatt (innenl.) Memory-kolonne Read-only Editable
Tabell 8. Omdøpte kolonner
  Navn SQL-navn Gammelt navn Gammelt SQL-navn
T Kundetransaksjon

Åpen kundepost

CustTr

OpCustTr

   
C Inkassogodkjenning DColLst Innfordring liste DColLst
         
T Bilagsart VoTp    
C Standard bilagsart VsVoTp Visma Transaction Storage bilagstype  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.