Modellendringer versjon 15.00.0

Dette emnet inneholder en oversikt over alle modellendringene i Visma Business versjon 15.00.0.

Katalogdatabase

Ingen endringer

Systemdatabase

Tabell 1. Nye kolonner i eksisterende tabeller
  Navn SQL-navn Type Egenskap
T Bedrift Frm    
C Malbedrift TplComp Int8  
C Land ISO-kode CtryISO Streng 3 Fremtidig utvidelse
         
T EBF opplysninger EftInf    
C EBF-behandling 2 EFTProc2 Int32 Skjult
         
T Sideelement-kolonne SbWinAt    
C Nummer og beskrivelse NumF Int32  
         
T Overvåkningspunkt (Memory-tabell)    
C Gr. 1 (Memory-kolonne)   Fremtidig utvidelse
C Gr. 2 (Memory-kolonne)   Fremtidig utvidelse
         
T Vinduskolonne WinAt    
C Nummer og beskrivelse NumF Int32  
         
T Arbeidsområdekolonne WGrAt    
C Nummer og beskrivelse NumF Int32  
Tabell 2. Omdøpte kolonner
  Navn SQL-navn Gammelt navn Gammelt SQL-navn
T Systemopplysninger SysData    
C SAF-T-sti AltPath Altinn-sti  

Bedriftsdatabase

Tabell 3. Nye tabeller
  Navn SQL-navn Type Egenskap
T Bokføringsregel, kriterier AcRule   Fremtidig utvidelse
C Bokføringsregelnr. AcRuleNo Int32 Primærnøkkel
C Prioritet Pri Int32  
C Beskrivelse Descr Streng 80  
C Leverandørnr SupNo Int32  
C Landnr Ctry Int32  
C Tekst Txt Streng 200  
C Tekstbeh. TxtProc Int32  
C Mva sats VatRt Desimaltall  
C Valutanr CurNo Int32  
C Minstebeløp MinCurAm Desimaltall  
C Maks.beløp MaxCurAm Desimaltall  
C Fra dato FrDt Int32  
C Til dato ToDt Int32  
C Sperret Susp Int8  
C Bokføringsregel-behandling AcRuleProc Int32  
C Kontrollkolonner (beskrevet nedenfor)      
         
T Bokføringsregel, handling AcRuleAct   Fremtidig utvidelse
C Bokføringsregelnr. AcRuleNo Int32 Primærnøkkel
C Linjenr LnNo Int32 Primærnøkkel
C Sort.sekv.nr Srt Int32  
C Andel Shr Desimaltall  
C Debet k.type DbAcCl Int8  
C Debet konto DbAcNo Int32  
C Debet avg.k. DbTxCd Int32  
C Kredit k.type CrAcCl Int8  
C Kredit konto CrAcNo Int32  
C Kredit avg.k. CrTxCd Int32  
C Per.nøkkel PrK Int32  
C Ford.nøkkel DstGr Int32  
C Ansvarsenhet 1 R1 Int32  
C Ansvarsenhet 2 R2 Int32  
C Ansvarsenhet 3 R3 Int32  
C Ansvarsenhet 4 R4 Int32  
C Ansvarsenhet 5 R5 Int32  
C Ansvarsenhet 6 R6 Int32  
C Ansvarsenhet 7 R7 Streng 40  
C Ansvarsenhet 8 R8 Streng 10  
C Ansvarsenhet 9 R9 Streng 10  
C Ansvarsenhet 10 R10 Streng 10  
C Ansvarsenhet 11 R11 Streng 10  
C Ansvarsenhet 12 R12 Streng 10  
C Kontrollkolonner (beskrevet nedenfor)      
         
T E-post dokumentsending DocDelEm   Fremtidig utvidelse
C Aktørnr. ActNo Int32 Primærnøkkel
C Linjenr. LnNo Int32 Primærnøkkel
C Sort.sekv.nr Srt Int32  
C Dokumenttype DocTp Int32  
C E-postadresse MailAd Streng 60  
C Kontrollkolonner (beskrevet nedenfor)      
         
         
         
  Kontrollkolonner      
C Endret dato ChDt Int32  
C Endret kl ChTm Int16  
C Endret av bruker ChUsr Streng 24  
C Redigeringsstatus LckSt Int8  
C Prosessnr ChPrc Int32  
C Kontrollsum ChSm Int32  
C Opprettet dato CreDt Int32  
C Oppr. kl CreTm Int16  
C Opprettet av bruker CreUsr Streng 24  
Tabell 4. Nye kolonner i eksisterende tabeller
  Navn SQL-navn Type Egenskap
T Regnskapstransaksjon

Oppdatert bunt

Hovedbokstransaksjon

Driftsmiddeltransaksjon

Leverandørtransaksjon

Åpen leverandørpost

(AllAcTr)

UpdBnd

AcTr

PropTr

SupTr

OpSupTr

View  
C Aktive Approval-oppgavenr. AcAppTskNo Int32  
C Workflow dokument-ID WfDocId Int32  
         
T Kundetransaksjon

Åpen kundepost

CustTr

OpCustTr

   
C Aktive Approval-oppgavenr. AcAppTskNo Int32  
C Workflow dokument-ID WfDocId Int32  
C Innfordrings-ID DColId Streng 40 Fremtidig utvidelse
C Innfordring valideringsstatus DColValSt Int32 Fremtidig utvidelse
         
T Regnskapsdokument vedlegg InAcDocAtt    
C Filnavn FileNm Streng 260 Fremtidig utvidelse
         
T Approval-oppgave AppTsk    
C Workflow dokument-ID WfDocId Int32  
         
T Godkjent avstemming ApRec    
C Bankpartnernr BPartNo Int32  
         
T Aktør Actor    
C Privatperson - BOOL Memory-kolonne
         
T Bankpartner BPart    
C EBF-behandling 2 EFTProc2 Int32 Skjult
         
T Bunt WaBnd    
C Låst - BOOL Memory-kolonne
C Aktive Approval-oppgavenr. AcAppTskNo Int32  
C Workflow dokument-ID WfDocId Int32  
C Foreløpig - BOOL Memory-kolonne
         
T Bedriftsopplysninger FrmData    
C AutoInvoice kontraktenhet AiCtrUn Int32  
C AutoInvoice kundes kontraktenhet AiCusCtrUn Int32  
C AutoInvoice prosjektenhet AiProUn Int32  
C Workflow-behandling WfProc Int32  
C Standardleverandør malnummer DfSupTplNo Int32  
         
T E-post mal EmTpl    
C Emne Sub Streng 240 Fremtidig utvidelse
C Vedleggsnavn AttNm Streng 240 Fremtidig utvidelse
         
T Regnskapsdokument InAcDoc    
C Beløp Am Desimaltall Fremtidig utvidelse
C Beløp i valuta CurAm Desimaltall Fremtidig utvidelse
C Valutanr CurNo Int32 Fremtidig utvidelse
C Valutakurs ExRt Desimaltall Fremtidig utvidelse
         
T Betalingslinje BPmtLn    
C Bankbunt i Visma.net AutoPay BBatchAp Streng 18  
         
T Avstemt transaksjon RecTr    
C Bankpartnernr BPartNo Int32  
         
T Bilag WaVo    
C Kontoutskr.trans.nr AcStmtTrNo Int32  
C Innfordrings-ID DColId Streng 40 Fremtidig utvidelse
C Bokføringsregelnr. AcRuleNo Int32 Fremtidig utvidelse
         
T Oppdatert bilag UpdVo    
C Kontoutskr.trans.nr AcStmtTrNo Int32  
C Innfordrings-ID DColId Streng 40 Fremtidig utvidelse
C Bokføringsregelnr. AcRuleNo Int32 Fremtidig utvidelse
Tabell 5. Endrede tabeller
  Navn SQL-navn Type/egenskap Gammel type/egenskap
T Altinn Altinn Obsolete  
T Altinn-logg AltinnLog Obsolete  
T Inngående regnskapsdokument ordre InAcDocOrd Obsolete  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.