Modellendringer versjon 14.10.0

Dette emnet inneholder en oversikt over alle modellendringene i Visma Business versjon 14.10.0.

Katalogdatabase

Ingen endringer

Systemdatabase

Tabell 1. Nye kolonner i eksisterende tabeller
  Navn SQL-navn Type Egenskap
T Sideelement-kolonne

Vinduskolonne

Arbeidsområdekolonne

SbWinAt

WinAt

WGrAt

   
C Maks. lengde MaxLen Int32  
C Min. lengde MinLen Int32  
         
T Formular Form    
C Utelat sumlinjer 2 ExSmLn2 Int32  
         
T Jobb Job    
C Intervall Int Int32  
         
T Overvåkningspunkt (Memory-tabell)    
C Sum (Memory-kolonne)    
C Sumkolonnenr. (Memory-kolonne)    
         
T Overvåkningspunkt-bedriftsadgang TOvFrmAcc    
C Vikarbruker SubUsr Streng 24  
C Opplysning 1 Inf Streng 40  
C Opplysning 2 Inf2 Streng 40  
         
T Overvåkningspunkt-definisjon TOvDf    
C Sumkolonnenr. SumColNo Int64  
Tabell 2. Slettede tabeller
  Navn SQL-navn Type Egenskap
T Rollesenter-rolle RcRole   Obsolete
T Rollesenter-adgangsgruppe RcAccGr   Obsolete
T Rollesenter-oppsettsgruppe RcUsrGr   Obsolete

Bedriftsdatabase

Tabell 3. Nye tabeller
  Navn SQL-navn Type Egenskap
T AutoInvoice valideringsfeil AiValErr    
C Sekv.nr SeqNo Int32 Primærnøkkel
C Ordredok.nr. OrdDocNo Int32  
C Feilmelding Err Streng 250  
C Detaljer Dtls Streng 1000  
C Kontrollkolonner (beskrevet nedenfor)      
         
T Bedrift MVA-registrering VatReg    
C Landnr Ctry Int32 Primærnøkkel
C Navn Nm Streng 80  
C Adresselinje 1 Ad1 Streng 60  
C Adresselinje 2 Ad2 Streng 60  
C Adresselinje 3 Ad3 Streng 60  
C Postnr PNo Streng 40  
C Poststed PArea Streng 60  
C Org.nr BsNo Streng 24  
C Mva. reg.nr EUTaxNo Streng 24  
C Organisasjonstype OrgTp Streng 50  
C Kontrollkolonner (beskrevet nedenfor)      
         
T Factoring fakturainformasjon FactInvInf    
C Linjenr LnNo Int32 Primærnøkkel
C Fact.selsk.nr/KID-def. FCNo Int32  
C Språknr Lang Int32  
C Tekst Txt Streng 1000  
C Kontrollkolonner (beskrevet nedenfor)      
         
T Innfordringsavtale DColAg   Fremtidig utvidelse
C Primærnøkkel PK Int32 Primærnøkkel
C Organisasjonsnr. regnskapsbyrå AOBsNo Streng 24  
C Kun inkasso ColOnly Int8  
C MVA-registrert VatTp Int8  
C Faktura e-postadresse MailAd Streng 60  
C Bankkonto BGiro Streng 35  
C SWIFT-kode SwftCd Streng 11  
C IBAN IBAN Streng 35  
C Kontaktnavn LiaActNm Streng 80  
C Kontakt telefon LiaPhone Streng 20  
C Kontakt e-post LiaMailAd Streng 60  
C Kontakt fakturaansvarlig LiaInvQ Int8  
C Kontakt remitteringsrapport LiaRemR Int8  
C Kontakt ordrebekreftelse LiaOrdC Int8  
C Kontakt innfordringsliste LiaList Int8  
C Kontakt web-ansvarlig LiaWeb Int8  
C Regnskapsførers navn AcNm Streng 80  
C Regnskapsførers telefon AcPhone Streng 20  
C Regnskapsførers e-postadresse AcMailAd Streng 60  
C Regnskapsførers fakturaansvarlig AcInvQ Int8  
C Regnskapsførers remitteringsrapport AcRemR Int8  
C Regnskapsførers ordrebekreftelse AcOrdC Int8  
C Regnskapsførers innfordringsliste AcList Int8  
C Regnskapsførers web-ansvarlig AcWeb Int8  
C Purreflyt RemFlow Int32  
C Overfør purring til innfordring TranType Int32  
C Utenlandske debitorer ForDebts Int8  
C Fakturaer i utenlandsk valuta ForCur Int8  
C Sperret Susp Int8  
C Opplysning Inf Streng 1000  
C Automatisk overføring til innfordring AutoTrf Int8  
C Minstebeløp innfordring MinAm Desimaltall  
C Løpedager innfordring GrcDy Int16  
C Antall purringer Rems Int8  
C Bruk Sendt til aktør nr. UActorNo Int8  
C Fakturainformasjon AddInf Streng 50  
C Fakturainformasjonstype AddInfT Int32  
C Fakturainformasjonsfelt AddInfF Int32  
C Oppdater oppgjørsbunt automatisk AutSUpdB Int8  
C Kontosaldo AcBal Int32  
C Kontorente AcInt Int32  
C Kontogebyr AcFee Int32  
C Kontokostnader inkl. mva. AcCst Int32  
C Avg.kode TxCdTax Int32  
C Mva.kode utenfor tollområdet TxCdOut Int32  
C Ansvarsenhetstype OrgUnitTp Int32  
C Ansvarsenhet RNo Streng 40  
C Innfordring bruker-ID Usr Streng 24  
C Innfordring passord Psw Streng 128  
C Kontrollkolonner (beskrevet nedenfor)      
         
         
         
         
  Kontrollkolonner      
C Endret dato ChDt Int32  
C Endret kl ChTm Int16  
C Endret av bruker ChUsr Streng 24  
C Redigeringsstatus LckSt Int8  
C Prosessnr ChPrc Int32  
C Kontrollsum ChSm Int32  
C Opprettet dato CreDt Int32  
C Oppr. kl CreTm Int16  
C Opprettet av bruker CreUsr Streng 24  
Tabell 4. Nye kolonner i eksisterende tabeller
  Navn SQL-navn Type Egenskap
T Avstemt transaksjon RecTr    
C Algoritme Alg Int32  
         
T Betalingslinje BPmtLn    
C Approval arbeidsflyt-ID ApWfH Streng 36  
         
T Bilag

Oppdatert bilag

WaVo

UpdVo

   
C Bankreferanse BankRef Streng 30  
C Approval arbeidsflyt-ID ApWfH Streng 36  
C Innfordring sendt dato DColSDt Int32 Fremtidig utvidelse
C Innfordring sendt kl. DColSTm Int16 Fremtidig utvidelse
C Innfordring beløp DColAm Desimaltall Fremtidig utvidelse
C Innfordring svarstatus DColRSt Streng 200 Fremtidig utvidelse
         
T Bilagsart VoTp    
C Innfordring bilagsart DColVoTp Int32 Fremtidig utvidelse
         
T Godkjent avstemming ApRec    
C År AcYr Int16  
C Periode AcPr Int16  
C Fil data FileData BLOB  
         
T Hovedbokstransaksjon AcTr    
C Bankreferanse BankRef Streng 30  
         
T Regnskapsdokument InAcDoc    
C Fakturanr InvoNo Streng 20  
C Org.nr BsNo Streng 24  
C Forfallsdato DueDt Int32  
C Ordrenr OrdNo Int32  
         
T Kontoutskriftstransaksjon AcStmtTr    
C Opprinnelse Orig Int32  
         
T Kundetransaksjon

Åpen kundepost

CustTr

OpCustTr

   
C Approval arbeidsflyt-ID ApWfH Streng 36  
C Innfordring sendt dato DColSDt Int32 Fremtidig utvidelse
C Innfordring sendt kl. DColSTm Int16 Fremtidig utvidelse
C Innfordring svarstatus DColRSt Streng 200 Fremtidig utvidelse
C Innfordring siste endret dato DColLUDt Int32 Fremtidig utvidelse
C Innfordring siste endret kl. DColLUTm Int16 Fremtidig utvidelse
C Innfordring saksnr. DColCNo Int32 Fremtidig utvidelse
C Innfordring sakstype DColCT Int8 Fremtidig utvidelse
C Innfordring status DColSt Streng 200 Fremtidig utvidelse
C Innfordring liste DColLst Int32 Fremtidig utvidelse
C Innfordring restbeløp DColRAm Desimaltall Fremtidig utvidelse
C Innfordring rente DColInt Desimaltall Fremtidig utvidelse
C Innfordring gebyr DColFee Desimaltall Fremtidig utvidelse
C Innfordring brukerstatus DColUsrSt Int32 Fremtidig utvidelse
C Innfordring brukerstatus sendt dato DColUsrSDt Int32 Fremtidig utvidelse
C Innfordring brukerstatus sendt kl. DColUsrSTm Int16 Fremtidig utvidelse
C Innfordring brukerbekreftelse DColUsrR Streng 200 Fremtidig utvidelse
C Innfordring matching sendt dato DColMSDt Int32 Fremtidig utvidelse
C Innfordring matching sendt kl. DColMSTm Int16 Fremtidig utvidelse
C Innfordring matching beløp DColMAm Desimaltall Fremtidig utvidelse
C Innfordring matching bekreftelse DColMR Streng 200 Fremtidig utvidelse
         
T Leverandørtransaksjon

Åpen leverandørpost

SupTr

OpSupTr

   
C Approval arbeidsflyt-ID ApWfH Streng 36  
         
T (Regnskapstransaksjon) (AllAcTr)   View
C Bankreferanse BankRef Streng 30  
C Approval arbeidsflyt-ID ApWfH Streng 36  
Tabell 5. Endrede kolonner
  Navn SQL-navn Type/egenskap Gammel type/egenskap
T Ordre

Ordredokument

Ord

OrdDoc

   
C Merket Label Streng 50 Streng 20
         
T Regnskapsdokument InAcDoc    
C Faktura-XML InvoXml Obsolete  
C Bilag-XML VoXml Obsolete  
Tabell 6. Omdøpte tabeller
  Navn SQL-navn Gammelt navn Gammelt SQL-navn
T Godkjent avstemming ApRec Bankavstemmingsperiode BankRecPr
Tabell 7. Omdøpte kolonner
  Navn SQL-navn Gammelt navn Gammelt SQL-navn
T Kontoutskriftstransaksjon AcStmtTr    
C Rentedato IntDt Valuteringsdato ValDt
         
T Godkjent avstemming ApRec (Bankavstemmingsperiode)  
C Avstemmingsnr. RecNo Bankavstem.periodenr BankRecPrNo
C Avstemmingsdato RecoDt Forrige avstem. dato PrvRecDt
C Avstemt pr. dato RecPerDt Avstemt pr. dato RecDt
         
T Avstemt transaksjon RecTr    
C Avstemmingsnr. RecNo Bankavstem.periodenr BankRecPrNo
Tabell 8. Slettede kolonner i eksisterende tabeller
  Navn SQL-navn Type Egenskap
T Godkjent avstemming ApRec    
C Filnavn FileNm Streng 260  
C Inngående banksaldo OpBankBal Desimaltall  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.