Modellendringer versjon 14.00.0

Dette emnet inneholder en oversikt over alle modellendringene i Visma Business versjon 14.00.0.

Katalogdatabase

Ingen endringer

Systemdatabase

Tabell 1. Nye tabeller
  Navn SQL-navn Type Egenskap
T WE-modul WeMod    
C WE modulnr WeModNo Int32 Primærnøkkel
C Navn Nm Streng 64  
C Kontrollkolonner (beskrevet nedenfor)      
         
         
         
  Kontrollkolonner      
C Endret dato ChDt Int32  
C Endret kl ChTm Int16  
C Endret av bruker ChUsr Streng 24  
C Redigeringsstatus LckSt Int8  
C Prosessnr ChPrc Int32  
C Kontrollsum ChSm Int32  
C Opprettet dato CreDt Int32  
C Oppr. kl CreTm Int16  
C Opprettet av bruker CreUsr Streng 24  
Tabell 2. Nye kolonner i eksisterende tabeller
  Navn SQL-navn Type Egenskap
T Oppsettsgruppe LtGr    
C VUD ID VudStId Streng 40  
         
T Systemopplysninger SysData    
C Seneste VUD-endring for brukergrupper VudUsrGrCki Ubegrenset tekst  
         
T Vindu Win    
C WE modulnr WeModNo Int32  
C WE oppsett type WeLayTp Int32  
C WE sortering WeSrt Int32  
         
T Vinduskolonne WinAt    
C WE display type WeDspTp   Fremtidig utvidelse

Bedriftsdatabase

Tabell 3. Nye tabeller
  Navn SQL-navn Type Egenskap
T Kontoutskriftsdetalj AcStmtDe    
C Kontoutskr.trans.nr AcStmtTrNo Int32 Primærnøkkel
C Linjenr LnNo Int32 Primærnøkkel
C Meldings-ID MsgId Streng 40  
C Kontoservice-referanse AcSrvRef Streng 40  
C Betalingsinformasjons-ID PmtInfId Streng 40  
C Instruert-ID InstId Streng 40  
C Ende-til-ende-ID EteId Streng 40  
C Transaksjons ID TransId Streng 40  
C Mandat-ID ManId Streng 40  
C Clearingsystem-referanse ClrSysRef Streng 40  
C Proprietær Prp Streng 40  
C Betalings ERP-referanse PmtErpRef Streng 40  
C Beløp i valuta InstAm Desimaltall  
C Beløp Am Desimaltall  
C Valutanr Cur Int32  
C Valutakurs ExRt Desimaltall  
C Gebyr ChgAm Desimaltall  
C Gebyrbærer ChgBr Streng 4  
C Domenekode DmCd Streng 4  
C Familiekode FmCd Streng 4  
C Underfamiliekode SubFmCd Streng 4  
C Proprietærkode PrpCd Streng 40  
C Proprietær-utsteder PrpIs Streng 40  
C Relasjonsnavn RelNm Streng 80  
C Relasjonsadresselinje RelAd Streng 60  
C Relasjonspostnr RelPNo Streng 40  
C Relasjonspoststed RelPArea Streng 60  
C Relasjonslandnr RelCtry Int32  
C Relasjons-BIC RelBic Streng 11  
C Relasjons-ID RelId Streng 20  
C Relasjonskontonr RelAcNo Streng 35  
C Referert dokumentbeløp RfDocAm Desimaltall  
C Mottakers referanse-ID RecRefId Streng 40  
C Referert dokumentnr RfDocNo Streng 40  
C Referert dok.type RfDocTp Streng 4  
C Fakturanr InvoNo Streng 20  
C Melding InfMsg Streng 200  
C Tilleggsinformasjon AdInf Streng 200  
C Kontrollkolonner (beskrevet nedenfor)      
         
T Kontoutskriftstransaksjon AcStmtTr    
C Kontoutskr.trans.nr AcStmtTrNo Int32 Primærnøkkel
C Kontrollkolonner (beskrevet nedenfor)      
C Bankkontonr BankG Streng 35  
C Kontoutskrifts-ID AcStmtId Streng 40  
C Elektronisk sekvensnr ElSeqNo Int64  
C Juridisk sekvensnr LgSeqNo Int64  
C Banktrans.nr TranNo Int32  
C Referanse Ref Streng 40  
C Bankreferanse BankRef Streng 30  
C Beløp i valuta InstAm Desimaltall  
C Beløp Am Desimaltall  
C Valutanr Cur Int32  
C Valutakurs ExRt Desimaltall  
C Bokføringsdato BkDt Int32  
C Valuteringsdato ValDt Int32  
C Gebyr ChgAm Desimaltall  
C Gebyrbærer ChgBr Streng 4  
C Domenekode DmCd Streng 4  
C Familiekode FmCd Streng 4  
C Underfamiliekode SubFmCd Streng 4  
C Proprietærkode PrpCd Streng 40  
C Proprietær-utsteder PrpIs Streng 40  
C Inngående balanse OpBal Desimaltall  
C Utgående balanse ClBal Desimaltall  
C Avstemming restbeløp i valuta CurRecRAm Desimaltall  
C Avstemming restbeløp RecRAm Desimaltall  
C Avstemming restbeløp i EURO - Desimaltall Memory-kolonne
         
T Approval-oppgave AppTsk    
C Approval-oppgavenr. TskNo Int32 Primærnøkkel
C Beskrivelse Descr Streng 80  
C Approval-status St Int32  
C Ordrenr OrdNo Int32  
C Buntnr. BndNo Int32 Fremtidig utvidelse
C Leverandørnr. SupNo Int32 Fremtidig utvidelse
C Kundenr. CustNo Int32 Fremtidig utvidelse
C Aktørnr. ActNo Int32 Fremtidig utvidelse
C Kontrollkolonner (beskrevet nedenfor)      
         
T Approval-oppgave vedlegg AppTskAtt    
C Approval-oppgavenr. TskNo Int32 Primærnøkkel
C Filnr. FlNo Int32 Primærnøkkel
C Kontrollkolonner (beskrevet nedenfor)      
         
T Approval-oppgave endringslogg AppTskChL    
C Approval-oppgavenr. TskNo Int32 Primærnøkkel
C Sekv.nr SeqNo Int32 Primærnøkkel
C Approval-handling Ac Int32  
C Ans.nr EmpNo Int32  
C Approval-sekvensnr. AppSeqNo Int32  
C Kommentar Cmt Streng 250  
C Dato Dt Int32  
C Tid Tm Int16  
C Message ID MsgId Streng 40 Fremtidig utvidelse
C Kontrollkolonner (beskrevet nedenfor)      
C Meldings-XML MsgXml BLOB  
         
T Bankavstemmingsperiode BankRecPr    
C Bankavstem.periodenr BankRecPrNo Int32 Primærnøkkel
C Bankkontonr BankG Streng 35  
C Bankkonto-navn BankAcNm Streng 100  
C Hovedb.k. bank RmtAc Int32  
C Forrige avstem. dato PrvRecDt Int32  
C Avstemt pr. dato RecDt Int32  
C Korrigert hovedb.saldo CorGlBal Desimaltall  
C Utgående hovedb.saldo ClGlBal Desimaltall  
C Inngående banksaldo OpBankBal Desimaltall  
C Utgående banksaldo ClBankBal Desimaltall  
C Filnavn FileNm Streng 260  
C Kontrollkolonner (beskrevet nedenfor)      
         
T Regnskapsdokument vedlegg InAcDocAtt    
C Regn.dok.nr. InAcDocNo Int32 Primærnøkkel
C Vedleggsnr AttNo Int32 Primærnøkkel
C Inngående regnskapsdokument vedleggstype AttTp Int32  
C Filnr. FlNo Int32  
C Kontrollkolonner (beskrevet nedenfor)      
C Fil data FileData BLOB  
         
T Avstemt transaksjon RecTr    
C Kontoutskr.trans.nr AcStmtTrNo Int32 Primærnøkkel
C Bilagsjour.nr JNo Int32 Primærnøkkel
C Rev.nr EntNo Int32 Primærnøkkel
C Bankavstem.periodenr BankRecPrNo Int32  
C Avstemt beløp i valuta CurRecAm Desimaltall  
C Avstemt beløp RecAm Desimaltall  
C Kontrollkolonner (beskrevet nedenfor)      
         
         
         
  Kontrollkolonner      
C Endret dato ChDt Int32  
C Endret kl ChTm Int16  
C Endret av bruker ChUsr Streng 24  
C Redigeringsstatus LckSt Int8  
C Prosessnr ChPrc Int32  
C Kontrollsum ChSm Int32  
C Opprettet dato CreDt Int32  
C Oppr. kl CreTm Int16  
C Opprettet av bruker CreUsr Streng 24  
Tabell 4. Nye kolonner i eksisterende tabeller
  Navn SQL-navn Type Egenskap
T (Regnskapstransaksjon)

Kundetransaksjon

Åpen kundepost

Åpen leverandørpost

Betalingslinje

Leverandørtransaksjon

Oppdatert bilag

Bilag

(AllAccTr)

CustTr

OpCustTr

OpSupTr

BPmtLn

SupTr

UpdVo

WaVo

  View
C Approval-token ApTk Streng 40  
C Betalingsgodkjent - Bool Memory-kolonne
         
T (Regnskapstransaksjon)

Driftsmiddeltransaksjon

Kundetransaksjon

Hovedbokstransaksjon

Åpen kundepost

Åpen leverandørpost

Leverandørtransaksjon

Oppdatert bilag

Bilag

(AllAccTr)

PropTr

CustTr

AcTr

OpCustTr

OpSupTr

SupTr

UpdVo

WaVo

  View
C Opprinnelig bilagsnr. OrVoNo Int32 Fremtidig utvidelse
         
T Aktør Actor    
C Aktørbehandl. 2 ActPro2 Int32  
         
T Bankpartner BPart    
C Balanse tilgjengelig BalAv Desimaltall  
C Balanse bokført BalBk Desimaltall  
C Balansedato BalDt Int32  
C Bankkonto-navn BankAcNm Streng 100  
         
T Bedriftsopplysninger FrmData    
C Dataoppbevaringsperiode DataRetPr Int32  
C Kundenr. for anonymisering CustNoFAn Int32  
C Leverandørnr. for anonymisering SupNoFAn Int32  
C Diverse serie MiscSr Int32  
         
T Kundedokument CsDoc    
C Aktørbehandl. 2 ActPro2 Int32 Fremtidig utvidelse
C AutoInvoice status MavStat   Fremtidig utvidelse
C AutoInvoice document ID MavDocId   Fremtidig utvidelse
         
T Leveringsalternativ DelAlt    
C Ordrematch-beh. OrdMaProc Int32 Fremtidig utvidelse
         
T Factoringselskap FactComp    
C Ansvarsenhet 1 R1 Int32  
C Ansvarsenhet 2 R2 Int32  
C Ansvarsenhet 3 R3 Int32  
C Ansvarsenhet 4 R4 Int32  
C Ansvarsenhet 5 R5 Int32  
C Ansvarsenhet 6 R6 Int32  
C Ansvarsenhet 7 R7 Streng 40  
C Ansvarsenhet 8 R8 Streng 10  
C Ansvarsenhet 9 R9 Streng 10  
C Ansvarsenhet 10 R10 Streng 10  
C Ansvarsenhet 11 R11 Streng 10  
C Ansvarsenhet 12 R12 Streng 10  
         
T Hovedbokstransaksjon

(Regnskapstransaksjon)

AcTr

(AllAccTr)

 

View

C Avstemming restbeløp i valuta CurRecRAm Desimaltall  
C Avstemming restbeløp i EURO - Desimaltall Memory-kolonne
C Avstemming restbeløp RecRAm Desimaltall  
         
T Regnskapsdokument InAcDoc    
C Inngående regnskapsdokumenttype InAcDocTp Int32  
C Bilagsserienr VoSr Int32  
C Beskrivelse Descr Streng 250  
C Bilagsnr VoNo Int32  
C Visma ID WfId Int32  
C Ingenting å behandle - Bool Memory-kolonne
         
T Ordre Ord    
C Aktive Approval-oppgavenr. AcAppTskNo Int32  
         
T Ordredokument OrdDoc    
C Filnr. FileNo Int32  
         
T Produkttransaksjon ProdTr    
C Opprinnelig kostprispåslag (innenl.) OrDCstAd Desimaltall  
         
T Produkttransaksjon før komprimering ProdTr2    
C Opprinnelig kostprispåslag (innenl.) OrDCstAd Desimaltall  
         
T Visma.net AutoPay logg APLog    
C Fil data FlData Ubegrenset tekst  
Tabell 5. Slettede kolonner i eksisterende tabeller
  Navn SQL-navn Type Egenskap
T Kundedokumentlinje CsDocLn    
C Paid M22 Int8 Fremtidig utvidelse


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.