Modellendringer versjon 13.10.0

Dette emnet inneholder en oversikt over alle modellendringene i Visma Business versjon 13.10.0.

Katalogdatabase

Ingen endringer

Systemdatabase

Tabell 1. Nye tabeller
  Navn SQL-navn Type Egenskap
T Standardkonto StdAc    
C Standard kontonr. StdAcNo Int32 Primærnøkkel
C Standard kontokategori StdAcCat Int32 Primærnøkkel
C ISO-kode ISO Streng 3 Primærnøkkel
C Navn Nm Streng 250  
C Navn 2 Nm2 Streng 250  
C Kontoundertype AcSubTp Int32  
C Versjon Ver Streng 40  
C Kontrollkolonner (beskrevet nedenfor)      
         
         
         
  Kontrollkolonner      
C Endret dato ChDt Int32  
C Endret kl ChTm Int16  
C Endret av bruker ChUsr Streng 24  
C Redigeringsstatus LckSt Int8  
C Prosessnr ChPrc Int32  
C Kontrollsum ChSm Int32  
C Opprettet dato CreDt Int32  
C Oppr. kl CreTm Int16  
C Opprettet av bruker CreUsr Streng 24  
Tabell 2. Nye kolonner i eksisterende tabeller
  Navn SQL-navn Type Egenskap
T Bedrift Frm    
C Visma Document Storage container-ID DSCntId Streng 40  
         
T Jobb Job    
C Rader å behandle Rows Int32  
         
T Systemopplysninger SysData    
C Visma.net AutoPay dataområde VNAPPath Streng 260  
Tabell 3. Endrede kolonner
  Navn SQL-navn Type/egenskap Gammel type/egenskap
T Rapportdefinisjon RepDf    
C GUID Guid Obsolete  
         
T Overvåkningspunkt-bedriftsadgang TOvFrmAcc    
C Valg TOvFrmAccFl I bruk Fremtidig utvidelse
         
T Overvåkningspunkt-definisjon TOvDf    
C Valg TOvDfFl Fremtidig utvidelse I bruk

Bedriftsdatabase

Tabell 4. Nye tabeller
  Navn SQL-navn Type Egenskap
T Filarkiv FlArch    
C Filnr. FlNo Int32 Primærnøkkel
C Navn FlNm Streng 260  
C Visma Document Storage fil-ID DSFlId Streng 40  
C Kontrollkolonner (beskrevet nedenfor)      
C Fildata FlData BLOB  
         
T Inngående produktdata InProdD    
C Inng. dok. nr. InDocNo Int32 Primærnøkkel
C Linjenr LnNo Int32 Primærnøkkel
C Behandling Ac Int32  
C Status St Int32  
C Lev.nr SupNo Int32  
C Nytt produktnr NwProdNo Streng 40  
C Produktnr ProdNo Streng 40  
C Produktnr hos lev. SupProd Streng 40  
C Enhetskode UnCd Streng 4  
C Enhet Un Int32  
C Antall pr. enhet StUnRt Desimaltall  
C Opprinnelseslandskode SrcCtryCd Streng 4  
C Oppr.land SrcCtry Int32  
C Mva sats VatRt Streng 2  
C Avg. og bokf.gr. ProdGr Int32  
C Beskrivelse Descr Streng 60  
C GTIN item no. EANItmNo Streng 40  
C Fra dato FrDt Int32  
C Til dato ToDt Int32  
C Innkjøpspris PurcPr Desimaltall  
C Minsteantall MinNo Desimaltall  
C Web-side WebPg Streng 260  
C EU varestat.nr EUStatNo Int64  
C Nettovekt NWgtU Desimaltall  
C Høyde HgtU Desimaltall  
C Lengde LgtU Desimaltall  
C Bredde WdtU Desimaltall  
C Kontrollkolonner (beskrevet nedenfor)      
         
         
         
  Kontrollkolonner      
C Endret dato ChDt Int32  
C Endret kl ChTm Int16  
C Endret av bruker ChUsr Streng 24  
C Redigeringsstatus LckSt Int8  
C Prosessnr ChPrc Int32  
C Kontrollsum ChSm Int32  
C Opprettet dato CreDt Int32  
C Oppr. kl CreTm Int16  
C Opprettet av bruker CreUsr Streng 24  
Tabell 5. Nye kolonner i eksisterende tabeller
  Navn SQL-navn Type Egenskap
T E-tjeneste mva-meldingslogg

E-tjeneste avgiftstermin

Mva-meldingslogg

Avgiftstermin

EsTxStmtL

EsTxTrm

TxStmtL

TxTrm

   
C Forklaring Expl Ubegrenset streng  
         
T Leveringsalternativ

Pris- og rabattmatrise

Produkt

DelAlt

PrDcMat

Prod

   
C Inng. dok. nr. InDocNo Int32  
         
T Budsjett Bgt    
C Budsjettbehandling Prc Int32  
C Låst - Bool Memory-kolonne
         
T Bedriftsopplysninger FrmData    
C Kontroller inng. fakt.nr. historikk (ant. år) ChInvNoHst Int32  
C Standard kundenummerserie DfCstSr Int32  
C Standard leverandørnummerserie DfSupSr Int32  
C Interimskonto kostnader IntCstAc Int32  
C Betalingsforslagsdager PmtSugDy Int32  
         
T Hovedbokskonto Ac    
C Kontoundertype AcSubTp Int32  
C Grupperingskategori GrCat Streng 40  
C Grupperingskode GrCd Streng 40  
C Standardkonto status StdAcSt Int32  
         
T Visma Transaction Storage - ventende transaksjoner VsPndTr    
C Sesjons-ID SesId Streng 40  
Tabell 6. Endrede kolonner
  Navn SQL-navn Type/egenskap Gammel type/egenskap
T Bedriftsopplysninger FrmData    
C Visma.net AutoPay signeringsnøkkel ApSigKey Streng 44 Streng 40
Tabell 7. Slettede kolonner i eksisterende tabeller
  Navn SQL-navn Type Egenskap
T Bankpartner BPart    
C Visma.net AutoPay signeringsnøkkel ApSigKey Streng 40 Fremtidig utvidelse


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.