Modellendringer versjon 12.10.0

Dette emnet inneholder en oversikt over alle modellendringene i Visma Business versjon 12.10.0.

Katalogdatabase

Ingen endringer

Systemdatabase

Tabell 1. Nye tabeller
  Navn SQL-navn Type Egenskap
T Overvåkningspunkt Memory-tabell    
C Sekvensnr. Memory-kolonne   Primærnøkkel
C Bedriftsnr Memory-kolonne    
C Bedriftsnavn Memory-kolonne    
C Overvåkningspunktnr. Memory-kolonne    
C Prioritet Memory-kolonne    
C Antall Memory-kolonne    
C Beskrivelse Memory-kolonne    
         
T Overvåkningspunkt-bedriftsadgang TOvFrmAcc    
C Overvåkningspunktnr. TOvNo Int32  
C Linjenr LnNo Int32 Primærnøkkel
C Sort.sekv.nr Srt Int32  
C Bedriftsnr FrmNo Int32  
C Bedriftsgruppenr FrmGr Int32  
C TaskOverviewCompanyAccessFlags TOvFrmAccFl Int32 Fremtidig utvidelse
C Kontrollkolonner (beskrevet nedenfor)      
         
T Overvåkningspunkt-definisjon TOvDf    
C Overvåkningspunktnr. TOvNo Int32 Primærnøkkel
C Beskrivelse Descr Streng 80  
C Ekstern kilde ExtSrc Int32  
C Kilde vindusnr. SrcWNo Int32  
C Kilde sideelementnr. SrcPgElNo Int32  
C Mål vindusnr. TrgWNo Int32  
C Mål sideelementnr. TrgPgElNo Int32  
C TaskOverviewDefinitionFlags TOvDfFl Int32 Fremtidig utvidelse
C Kontrollkolonner (beskrevet nedenfor)      
         
T Overvåkningspunkt-brukeradgang TOvUsrAcc    
C Overvåkningspunktnr. TOvNo Int32 Primærnøkkel
C Brukernavn Usr Streng 24 Primærnøkkel
C TaskOverviewUserAccessFlags TOvUsrAccFl Int32 Fremtidig utvidelse
C Kontrollkolonner (beskrevet nedenfor)      
         
T Jobbutførelse JobEx    
C Jobbnr JobNo Int32 Primærnøkkel
C Kjørenr RunNo Int32 Primærnøkkel
C Startet dato StDt Int32  
C Startet kl. StTm Int16  
C Sluttet dato EndDt Int32  
C Sluttet kl. EndTm Int16  
C Varighet Dur Int32  
C Utføringsstatus ExSt Int32  
C Feilkode ErrCd Int32  
C Kontrollkolonner (beskrevet nedenfor)      
C Melding Msg Streng, ubegrenset  
         
         
         
  Kontrollkolonner      
C Endret dato ChDt Int32  
C Endret kl ChTm Int16  
C Endret av bruker ChUsr Streng 24  
C Redigeringsstatus LckSt Int8  
C Prosessnr ChPrc Int32  
C Kontrollsum ChSm Int32  
C Opprettet dato CreDt Int32  
C Oppr. kl CreTm Int16  
C Opprettet av bruker CreUsr Streng 24  
Tabell 2. Nye kolonner i eksisterende tabeller
  Navn SQL-navn Type Egenskap
T Bedriftsrapportparameter FRepPar    
C Linjenr LnNo Int32 Primærnøkkel (renamed)
C Overordnet linjenr ParentLnNo Int32  
C Nodenr NodeNo Int64  
C Parameternr ParaNo Int64  
C Parameter flags ParFl Int32  
         
T Jobb Job    
C Beskrivelse Descr Streng 80  
C Bedriftsgruppenr FrmGr Int32  
C Jobbflagg JobFl Int32  
C Sluttdato EndDt Int32  
C Sluttkl. EndTm Int16  
C Gjentakelse Recur Int32  
C Ukedager WkDy Int32  
         
T Jobbparameter JobPar    
C Linjenr LnNo Int32 Primærnøkkel (renamed)
C Overordnet linjenr ParentLnNo Int32  
C Nodenr NodeNo Int64  
C Parameternr ParaNo Int64  
C Parameter flags ParFl Int32 Fremtidig utvidelse
         
T Rapportdefinisjonsparameter RepDfPar    
C Linjenr LnNo Int32 Primærnøkkel (renamed)
C Overordnet linjenr ParentLnNo Int32  
C Nodenr NodeNo Int64  
C Parameternr ParaNo Int64  
         
T Systemopplysninger SysData    
C SyncEngine UUID SEUuid Streng 40  
         
Tabell 3. Endrede kolonner
  Navn SQL-navn Type/egenskap Gammel type/egenskap
T Bedriftsrapport FRep    
C Path Path Obsolete  
         
T Bedriftsrapportparameter FRepPar    
C Linjenr LnNo   Gammelt SQL-navn: ParNo
         
T Jobb Job    
C Path Path Obsolete  
C Executing status ExecSt Obsolete  
C Message Msg Obsolete  
         
T Jobbparameter JobPar    
C Linjenr LnNo   Gammelt SQL-navn: CmdNo
         
T Jobbrad JobRow    
C Linjenr LnNo   Gammelt SQL-navn: RowNo
         
T Rapportdefinisjonsparameter RepDfPar    
C Linjenr LnNo   Gammelt SQL-navn: ParNo

Bedriftsdatabase

Tabell 4. Nye kolonner i eksisterende tabeller
  Navn SQL-navn Type Egenskap
T Bedriftsopplysninger FrmData    
C Expense bilagsserie ExpVoSr Int32  
         
T Inngående dokument InDoc    
C Avsender Send Streng 80  
C Ordrenr OrdNo Int32  
         
T Ordrelinje OrdLn    
C Visma ekstern-ID VExID Streng 20  
         
T Produkt Prod    
C Oppr.land SrcCtry Int32  
         
T Driftsmiddeltransaksjon,

Kundetransaksjon,

Hovedbokstransaksjon,

Åpen kundepost,

Åpen leverandørpost,

Leverandørtransaksjon,

Oppdatert bilag,

Bilag

PropTr,

CustTr,

AcTr,

OpCustTr,

OpSupTr,

SupTr,

UpdVo,

WaVo,

   
C Mva-beløp i valuta CurVatAm Desimaltall  
  Beløp ekskl. mva. i valuta CurAmExVat Desimaltall Fremtidig utvidelse
Tabell 5. Endrede kolonner
  Navn SQL-navn Type/egenskap Gammel type/egenskap
T Bankpartner,

Betalingslinje,

Tekstkode

BPart,

BPmtLn,

TxtCd

   
C Tekstlinje TxtLn Streng 200 Streng 80


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.