Modellendringer versjon 10.00.0

Dette emnet inneholder en oversikt over alle modellendringene i Visma Business versjon 10.00.0.

Katalogdatabase

Ingen endringer

Systemdatabase

Tabell 1. Nye kolonner i eksisterende tabeller
  Navn SQL-navn Datatype Egenskap
T Bedrift Frm    
C Landnr Ctry Int32  
C Org.nr BsNo String 24  
         
T Formularelement FormEl    
C AutoReport tag ArTag String 60  
         
T Systemopplysninger SysData    
C Visma Cloud Gateway adresse OpgAddr String 260  
C Altinn-sti AltPath String 260  

Bedriftsdatabase

Tabell 2. Nye tabeller
  Navn SQL-navn Datatype Egenskap
T Produktinformasjon Byrå AOProdInf    
C Produktnr ProdNo String 40 Primary key
C Minimum antall MinNo Decimal  
C Prosentvis tillegg PerAdd Decimal  
C Avrunding i minutter RndInMin Int32  
C Kontrollkolonner (beskrevet nedenfor)      
         
T Sosiale medier for aktør ActorSocMe    
C Aktørnr ActorNo Int32 Primary key
C Linjenr LnNo Int32 Primary key
C Sort.sekv.nr Srt Int32  
C Sosiale media SocMed String 40  
C Sosiale media konto Acc String 40  
C Kontrollkolonner (beskrevet nedenfor)      
         
T AutoReport archive ARArch    
C Year Yr Int16 Primary key
C VAT term TrmNo Int16 Primary key
C No. LnNo Int32 Primary key
C VAT report no. VatRepNo Int32  
C Reference id RefId String 50  
C Status St Int32  
C Description Descr String 250  
C Reply message RepMsg String 1000  
C Service reference SrvRef String 50  
C Kontrollkolonner (beskrevet nedenfor)      
C Report data RepData BLOB  
         
T Rapportnote RepNt    
C Rapportnotenr RepNtNo Int32 Primary key
C Res./bal.def.nr DfNo Int32  
C Kontogruppe AcGr String 60  
C Account type AcTp Int8 Future extension
C Fra kontonr FrAcNo Int32  
C Til kontonr ToAcNo Int32  
C Fra valuteringsdato FrValDt Int32  
C Til valuteringsdato ToValDt Int32  
C Note Note String 260  
C Kontrollkolonner (beskrevet nedenfor)      
         
T SyncEngine Meta Information SEMtInf    
C MDM public ID MdmPubId String 40 Primary key
C MDM datatype MdmDataTp Int32  
C Fremmednøkkel heltall FkInt32 Int32  
C MDM slettet versjonsnr. MdmVer Int32  
C MDM synk. versjonsnr. MdmSyncVer Int32  
C MDM versjonsnr. MdmDelVer Int32  
C Master Data Management behandling MdmPrc Int32  
C Kontrollkolonner (beskrevet nedenfor)      
         
T SyncEngine Snapshot Information SESnapInf    
C Master Data Management datatype MdmDataTp Int32 Primary key
C Master Data Management snapshot id SnapId Int32  
C Kontrollkolonner (beskrevet nedenfor)      
         
         
         
  Kontrollkolonner      
C Endret dato ChDt Int32  
C Endret kl ChTm Int16  
C Endret av bruker ChUsr Limited string, 24 characters  
C Redigeringsstatus LckSt Int8  
C Prosessnr ChPrc Int32  
C Kontrollsum ChSm Int32  
C Opprettet dato CreDt Int32  
C Oppr. kl CreTm Int16  
C Opprettet av bruker CreUsr Limited string, 24 characters  
Tabell 3. Nye kolonner i eksisterende tabeller
  Navn SQL-navn Datatype Egenskap
T Aktør Actor    
C E-post malgruppe EmailTmplGr Int32  
         
T Bankforbindelse BankCon    
C IBAN IBAN String 35  
         
T Bedriftsopplysninger FrmData    
C SWIFT-kode SwftCd String 11  
C AutoInvoice behandling AiPro Int32  
C Agio / disagio voucher type, cust. AgVoTpCu Int32 Future extension
C Agio / disagio voucher type, sup. AgVoTpSu Int32 Future extension
C Agio / disagio series, cust. AgCustSr Int32 Future extension
C Agio / disagio series, sup. AgSupSr Int32 Future extension
         
T E-post mal StcBal    
C Maltype TmplType Int32  
C E-post malgruppe EmlTplGr Int32  
C Beskrivelse FileDesc String 80  
C Blindkopi Bcc String 80  
C Fra FromMail String 80  
         
T Resultat/balansedefinisjonslinje DfLn    
C Resultat/balansedefinisjonslinje-behandling DfLnPrc Int32  
         
T Reservasjon Rsv    
C Allok. ordrenr PurcNo Int32  
C Allokert ordrelinjenr. LnPurcNo Int32  
Tabell 4. Endrede kolonner
  Navn SQL-navn Type/egenskap Gammel type/egenskap
T Regnskapstransaksjon AllAcTr    
C Tekst Txt String 200 String 80
C Ekstratekst Txt2 String 200 String 80
         
T Bunt WaBnd    
C Beskrivelse Descr String 200 String 80
         
T Budsjettlinje BgtLn    
C Tekst Txt String 200 String 80
         
T Driftsmiddeltransaksjon PropTr    
C Tekst Txt String 200 String 80
C Ekstratekst Txt2 String 200 String 80
         
T Kundedokumentlinje CsDocLn    
C Tekst Txt String 200 String 80
C Ekstratekst Txt2 String 200 String 80
         
T Kundetransaksjon CustTr    
C Tekst Txt String 200 String 80
C Ekstratekst Txt2 String 200 String 80
         
T Hovedbokstransaksjon AcTr    
C Tekst Txt String 200 String 80
C Ekstratekst Txt2 String 200 String 80
         
T Åpen kundepost OpCustTr    
C Tekst Txt String 200 String 80
C Ekstratekst Txt2 String 200 String 80
         
T Åpen leverandørpost OpSupTr    
C Tekst Txt String 200 String 80
C Ekstratekst Txt2 String 200 String 80
         
T Leverandørtransaksjon SupTr    
C Tekst Txt String 200 String 80
C Ekstratekst Txt2 String 200 String 80
         
T Oppdatert bunt UpdBnd    
C Beskrivelse Descr String 200 String 80
         
T Oppdatert bilag UpdVo    
C Tekst Txt String 200 String 80
C Ekstratekst Txt2 String 200 String 80
         
T Bilag WaVo    
C Tekst Txt String 200 String 80
C Ekstratekst Txt2 String 200 String 80
         
T Bilagsart VoTp    
C Standardtekst StdTxt String 200 String 80


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.