Definering av tidsstyrte jobber

Oppsettet for tidsstyrte jobber er basert på den eksisterende tabellen Jobb. Tabellen har blitt utvidet for å kunne støtte tilleggsfunksjonalitet (vennlig se også avsnitt for modellendringer for versjon 13.00.0).

Følgende felter i tabellen Jobb må tas hensyn til for å planlegge en oppgave:

Tabell 1. Felter i tabellen Jobb
Feltnavn SQL-navn Beskrivelse Relevant for jobbtype
Jobbnr JobNo Primærnøkkel. Alle
Beskrivelse Descr Tekstfelt for fri benyttelse til å beskrive jobben. Alle
Bedriftsnr FrmNo Bedriftsnummer som jobben skal kjøres for. Dersom dette feltet er utfylt vil verdi i feltet Bedriftsgruppenr bli ignorert.
Merk: Feltet fylles ut selv om jobben er definert til å utføre behandlinger eller utskrifter fra systemdatabasen. Ved åpning av oppsett (dvs. Vindusnr) er Bedriftsnr en av nødvendig faktorer ved validering av adgangsrettigheter.
Alle
Bedriftsgruppenr FrmGr Bedriftsgruppenummer som jobben skal kjøres for. Feltet Bedriftsnr må være tomt for at verdien i dette feltet benyttes.
Merk: Fyll ut feltet Bedriftsnr i stedet for når jobben settes til å utføre behandlinger/rapporter på tabeller i systemdatabasen. Hvis ikke vil det skje en unødvendig reduksjon i ytelsen - hvis bedriftsgruppen inneholder mer enn én bedrift.
Alle
Jobbflagg JobFl Feltet er reservert for flagg som bestemmer utførelse av jobben. Et oppslag i feltet viser en liste med følgende valg:
En VBS-forespørsel pr. bedrift - instruerer Visma Business Scheduler service til å sende én forespørsel til VBS for hver bedrift i angitt bedriftsgruppe. Forespørslene kjøres parallelt, hvis det er tilgjengelige ressurser.
Merk: Ytelsen kan reduseres siden flere VBS-forespørsler øker det totale ressursforbruket.
Alle
Jobbtype JobTp Angir type av jobb som skal utføres. Et oppslag i feltet viser en liste hvor én av følgende verdien kan velges:
 • 1 - Behandling - kjører behandlingsvalget i Visma Business som er angitt i feltet Behandlingsnr
 • 2 - Rapport - kjører rapporten i Visma Business som er angitt i feltet Rapportnr. Hvis i tillegg feltet Rapportsystem har verdien 1 - Crystal Reports, vil en rapport for Crystal Reports bli skrevet ut i stedet
Alle
Vindusnr WinNo Vinduet (dvs. oppsettet) som benyttes for utvalget. Alle
Sideelem.nr PgElNo Vinduselementet som benyttes for utvalget. I Jobbplanleggeren er det kun støtte for tabell-sideelementer.

Dersom et utvalg er angitt for tabell-sideelementet i oppsettet, vil behandling/rapport kun bli utført for rader som er synlig i brukergrensesnittet. Sortering angitt for tabell-sideelementet har også noe å si, siden dette bestemmer rekkefølgen for utførelse av behandling/rapport.

Alle
Tabellnr TabNo Et ikke-editerbart felt som automatisk fylles ut, viser sideelementets tabellnummer. Dette igjen bestemmer tilgjengelige behandlinger/rapporter i henholdsvis feltene Behandlingsnr og Rapportnr. Alle
Rader å behandle Rows Hvis 1 - Alle rader én etter én eller 2 - Alle rader på en gang er valgt vil alle synlige rader i brukergrensesnittet behandles. Dette gjelder kun hvis tabell-sideelementet er i tabellvisning og ikke i formularvisning (jfr. kommandoen Bytt visningsform (Ctrl+T) i gruppen Tabell under fanen Design i ribbon).

Flagget gjelder både for behandlingsvalg og rapporter, men er mest nødvendig for behandlingsvalg. Årsaken er at for rapporter kan alle rader velges ved å sette verdien Alle radene hvis ingen er markert for sideelementet. (Jfr. kommandoen Utskriftsformat i gruppen Utskrift under fanen Design i ribbon).

De fleste behandlingsvalgene virker for aktuell rad, hvis ingen rad er valgt. Hvilken rad som i utgangspunktet er aktuell rad avhenger av valget Posisjonering ved åpning i dialogen til valget Andre preferanser under gruppen Tabell.

Alle
Behandlingsnr ProcNo Viser alle tilgjengelige behandlingsvalg for tabellen. Kun aktuelt hvis feltet Jobbtype har verdien 1 - Behandling. Behandling
Rapportnr RepNo Viser alle tilgjengelige rapporter for tabellen. Kun aktuelt hvis feltet Jobbtype har verdien 2 - Rapport. Rapport
Rapportsystem RepSys Rapportsystem som skal benyttes dersom feltet Jobbtype har verdien 2 - Rapport. Et oppslag i feltet viser en liste hvor én av følgende verdien kan velges:
 • 0 - Visma Business
 • 1 - Crystal Reports
Rapport
Rapportparametre RepPar Parametere som skal benyttes ved rapportutskrift. Hvis feltet ikke er utfylt vil verdiene hentes fra feltet Rapportparametre i tabellen Vinduselement.

Parameterene angis på samme måte som for @REPORT_PARAMETERS-kommandoen i import-/eksportfiler. Setter vanligvis med kommandoen Rapportparametre (i gruppen Utskrift i kategorien Design).

Rapport
Utskriftsdestinasjon PrnDst

Gjelder kun når feltet Rapportsystem = 0 - Visma Business. Et oppslag i feltet viser en liste hvor én av følgende verdien kan velges:

 • 1 - Forhåndsvisning
 • 2 - Skriv ut
 • 3 - Overstyr til skriver
 • 4 - Hurtigutskrift
 • 5 - Skriv til PDF
 • 6 - Send e-post
 • 7 - Design Excel-mal
 • 8 - Skriv til Excel
 • 9 - Skriv til utklippstavlen
 • 10 - Skriv til fil
 • 11 - Bare godkjenning

Hvis feltet ikke er utfylt vil verdien i feltet Utskriftsdestinasjon i tabellen Vinduselement benyttes.

Rapport
Filnavn FileNm Gjelder kun hvis feltet Utskriftsdestinasjon = 10 - Skriv til fil. Ved andre verdier i feltet Utskriftsdestinasjon vil dette feltet bli ignorert. Rapport
Startdato EarlDt Datoen jobben skal utføres. Oppslag i feltet viser en kalender. Alle
Startkl. EarlTm Klokkeslett jobben skal utføres. Alle
Sluttdato EndDt Sluttdato for utførelse av jobben. Oppslag i feltet viser en kalender. Hvis feltet er utfylt vil ikke jobber bli utført etter angitt dato, uansett om feltet Sluttkl. er utfylt eller ikke. Alle
Sluttkl. EndTm Klokkeslett på angitt Sluttdato, hvor jobben ikke lenger skal utføres. Hvis feltet er utfylt, samtidig som feltet Sluttdato ikke er utfylt, betyr dette at jobben ikke vil utføres etter angitt klokkeslett på en hvilken som helst dag. Alle
Gjentakelse Recur Benyttes for å sette opp kjøring av jobben med regelmessige tidsintervall. Et oppslag i feltet viser en liste hvor én av følgende verdien kan velges:
 • 1 - Hver time
 • 2 - Daglig
 • 3 - Ukentlig
 • 4 - Månedlig

Hvis feltet ikke er utfylt vil jobben bli utført kun én gang.

Alle
Ukedager WkDy Benyttes til å avgrense kjøring av en gjentagende jobb til bare enkelte ukedager. Tas hensyn til bare når feltet Gjentakelse har verdien 3 - Ukentlig. Feltet har avkrysninger for alle ukedager, hvor følgende bit-verdier kan kombineres:
 • 1 = Mandag
 • 2 = Tirsdag
 • 4 = Onsdag
 • 8 = Torsdag
 • 16 = Fredag
 • 32 = Lørdag
 • 64 = Søndag
Alle
Forrige kjøredato PrvRnDt Seneste dato for når jobben ble forespurt av Visma Business Scheduler service. Dersom jobben startes manuelt vil ikke dette feltet bli utfylt/oppdatert. Verdien i dette feltet beholdes selv om tilhørende rad slettes fra tabellen Jobbutførelse. Alle
Forrige kjørekl. PrvRnTm Seneste klokkeslett for når jobben ble forespurt av Visma Business Scheduler service. Dersom jobben startes manuelt vil ikke dette feltet bli utfylt/oppdatert. Verdien i dette feltet beholdes selv om tilhørende rad slettes fra tabellen Jobbutførelse. Alle
Neste kjøredato 18177 Ikke-editerbar memory-kolonne som beregnes automatisk basert på verdier i feltene:
 • Startdato - kreves for at dette feltet skal bli utfylt
 • Sluttdato - valgfritt
 • Gjentakelse - valgfritt
 • Ukedager - valgfritt
 • Jobb-status - må ha verdien 1 - Aktivert for at dette feltet skal bli utfylt
 • Dagens dato - ikke et felt
 • Dagens klokkeslett - ikke et felt

Dersom feltet Gjentakelse også er utfylt, vil dette feltet få verdien automatisk rekalkulert når jobben fullfører sin planlagte utførelse. Visma Business Scheduler service vil ikke utføre jobben hvis ikke dette feltet er utfylt. Feltet behøver imidlertid ikke være fylt ut ved manuell kjøring av jobben.

Alle
Neste kjørekl. 18178 Ikke-editerbar memory-kolonne som beregnes automatisk basert på verdier i feltene:
 • Startdato - kreves for at dette feltet skal bli utfylt
 • Startkl. - kreves
 • Jobb-status - må ha verdien 1 - Aktivert for at dette feltet skal bli utfylt
 • Dagens dato - ikke et felt
 • Dagens klokkeslett - ikke et felt

Visma Business Scheduler service vil ikke utføre jobben hvis ikke dette feltet er utfylt. Feltet behøver imidlertid ikke være fylt ut ved manuell kjøring av jobben.

Alle
Prioritet Pri Setter kø-prioriteten når to eller flere jobber skal utføres samtidig (dvs. har identiske verdier i feltene Neste kjøredato og Neste kjørekl.). Jobber med høyeste Prioritet vil bli utført først. For jobber med lik Prioritet vil jobben med lavest Jobbnr bli utført først. Et oppslag i feltet viser en liste hvor én av følgende verdien kan velges:
 • -2 - Lavest
 • -1 - Under normal
 • 0 - Normal
 • 1 - Over normal
 • 2 - Høyest
Alle
Foregående jobbnr PreJobNo Hvis utfylt vil ikke Visma Business Scheduler service utføre jobben separat, men inkludere den i samme forespørsel til VBS som når den refererte jobben utføres. Det er dermed garantert at de to jobbene blir utført i rekkefølge (av samme Visma Business-instans).

For at jobben skal kunne kjøres, må de øvrige kriteriene på raden fortsatt være oppfylt.

Alle
Jobb-status JobSt Feltet inneholder flagg som viser nåværende status for jobben:
 • 1 - Aktivert - verdien er en nødvendig forutsetning for at en jobb skal utføres automatisk på en angitt dato og klokkeslett. Kan settes manuelt eller gjennom en av behandlingsvalgene Klar for utførelse eller Gjør om igjen
 • 2 - Deaktivert - verdi som kan angis hvis man ikke ønsker at Visma Business Scheduler service skal sende jobbutførelsen til VBS. Dette er et bedre alternativ enn å slette hele jobbraden, noe som også fjerner utførelsesloggen (se tabellen Jobbutførelse)
 • 3 - Engangsjobb forespurt - automatisk satt etter kjøring av jobb hvor feltet Gjentakelse ikke var utfylt

Flaggene ovenfor blir bare tatt hensyn til når jobben kjøres via Visma Business Scheduler service. Ved manuell start av en jobb vil den bli utført uavhengig av verdien i dette feltet.

Alle
Jobbgruppenr JobGr Gruppe som jobben tilhører. Benyttes ikke av Visma Business Jobbplanlegger
Filtype FileTp Gjelder kun hvis Rapportsystem = 1 - Crystal Reports. Et oppslag i feltet viser en liste hvor én av følgende verdien kan velges:
 • 0 - PDF
 • 1 - Excel
 • 2 - RTF
 • 3 - Tekst
Benyttes ikke av Visma Business Jobbplanlegger
Send til SendTo Gjelder kun hvis Rapportsystem = 1 - Crystal Reports. Et oppslag i feltet viser en liste hvor én av følgende verdien kan velges:
 • 0 - Skriver - rapporten vil bli sendt til skriver
 • 1 - Fil - rapporten vil bli skrevet til filen angitt i feltet Filnavn
 • 2 - E-postadresse - rapporten vil bli sendt med e-post til adressen angitt i feltet E-postadresse. (Dette alternativet ble aldri støttet.)
Benyttes ikke av Visma Business Jobbplanlegger
Definisjonsfilnavn / Rapportsti DefFNm Gjelder kun hvis Rapportsystem = 1 - Crystal Reports. Hvis feltet Rapportsystem har verdien 0 - Visma Business vil verdien i denne kolonnen bli ignorert. Benyttes ikke av Visma Business Jobbplanlegger
GUID Guid Globally Unique Identifier til prosessen, hvis prosessen kjøres via BIG. Verdien vil bli gitt til rapporten. Benyttes ikke av Visma Business Jobbplanlegger
Skriveroppsettnr PrintS Gjelder kun hvis feltet Send til = 0 - Skriver og angir skriveroppsettet hvis rapporten skal skrives ut. Benyttes ikke av Visma Business Jobbplanlegger
E-postadresse MailAd Gjelder kun hvis feltet Send til = 2 - E-postadresse og angir e-postadresse hvis rapporten skal sendes som e-post. Benyttes ikke av Visma Business Jobbplanlegger
Tabell 2. Behandlingsvalg i tabellen Jobb
Behandling Beskrivelse
Klar for utførelse Endrer Jobb-status fra 0 til 1 - Aktivert på valgte jobber.
Gjør om igjen Endrer Jobb-status fra 3 - Engangsjobb forespurt til 1 - Aktivert på valgte jobber.
Utfør Kjører valgte jobber.

Sletting av rad i tabellen Jobb er ikke tillatt dersom det finnes tilhørende rader i tabellen Jobbutførelse (dvs. med samme verdi i feltet Jobbnr), som i feltet Fremdrift har verdien 2 - Startet.

Enkelte behandlingsvalg og rapporter i Visma Business fører til at dialogbokser vises når kjøring startes manuelt fra brukergrensesnittet (GUI). Disse dialogboksene undertrykkes fra å dukke opp når jobbplanleggeren kjøres, uansett om behandlingsvalget Utfør blir startet av Visma Business Scheduler service eller av en bruker.Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.