Status for utførte jobber

Hver gang en jobb utføres vil en ny rad bli lagt til i tabellen Jobbutførelse. Når jobben er fullført, oppdateres tabellen med resultatene. Innholdet i felter kan ikke endres i tabellen Jobbutførelse, men sletting av rader er mulig. Kun behandlingsvalget Utfør (fra tabellen Jobb) vil legge til rader i denne tabellen, mens behandlingsvalget Fullfør vil oppdatere den.

Merk: Dersom feltet Tabellnr på en rad i tabellen Jobb peker til en tabell som er bedriftsuavhengig (dvs. tilhører en annen databasetype enn Bedrift) vil en enkelt rad bli opprettet i tabellen Jobbutførelse (uten verdi i feltet Bedriftsnr).

Dersom feltet Bedriftsnr er fylt ut i tabellen Jobb, eller feltet Bedriftsgruppenr er tomt vil en enkelt rad bli opprettet i tabellen Jobbutførelse (hvor feltet Bedriftsnr har samme verdi som i tabellen Jobb).

Dersom feltet Bedriftsnr ikke er utfylt i tabellen Jobb, og feltet Bedriftsgruppenr er utfylt, vil det i tabellen Jobbutførelse opprettes en rad pr. bedrift i bedriftsgruppen.

Tabell 1. Felter i tabellen Jobbutførelse
Feltnavn SQL-navn Beskrivelse Relevant for jobbtype
Jobbnr JobNo Primærnøkkel. Alle
Kjørenr RunNo Primærnøkkel. Siden jobben kan kjøres mer enn en gang, vil dette unike nummeret hjelpe til å identifisere og sortere jobbutførelsene kronologisk. Alle
Bedriftsnr FrmNo

Bedriftsnummeret jobben ble utført for. Feltet vil forbli tomt hvis behandlingsvalget eller rapporten som ble kjørt tilhører en tabell i systemdatabasen.

Alle
Startet dato StDt Dato jobben startet. Alle
Startet kl. StTm Klokkeslett jobben startet. Alle
Sluttet dato EndDt Dato jobben sluttet. Alle
Sluttet kl. EndTm Klokkeslett jobben sluttet. Alle
Varighet Dur Tidsforbruk for jobben, avrundet til nærmeste sekund (tt:mm:ss). Feltet viser ingen verdi dersom feltene Sluttet dato og Sluttet kl. ikke har noen verdi. Kolonnen er ikke definert som en memory-kolonne, for at det skal være mulig å sortere og filtrere på den. Alle
Planlagt kjøredato SchDt Datoen jobben var planlagt utført, og ikke nødvendigvis datoen jobben startet utførelse. Feltet fylles kun ut hvis jobben kjøres via Visma Business Scheduler service, og ikke hvis en bruker manuelt har startet jobben. Alle
Planlagt kjørekl. SchTm Klokkeslett jobben var planlagt utført, og ikke nødvendigvis klokkeslettet jobben startet utførelse. Feltet fylles kun ut hvis jobben kjøres via Visma Business Scheduler service, og ikke hvis en bruker manuelt har startet jobben. Alle
Feilkode ErrCd Et oppslag i feltet viser en dialogboks med mulige verdier og tilhørende beskrivelse. Feltet forblir tomt (0 i databasen) hvis ingen feil har blitt oppdaget.

Det er bedre å benytte dette feltet for filtrering, enn feltet Melding, siden innholdet er språkuavhengig og antagelig mer konstant over tid.

Alle
Melding Msg Gir mer detaljert informasjon om feilkoden, og også om hvilke rader som feilet. Feltet forblir tomt (0 i databasen) hvis ingen feil har blitt oppdaget. Et oppslag i kolonnen vil vise hele meldingen i en dialogboks. Alle
Utføringsstatus ExSt Hvis VBS ikke svarer Visma Business Scheduler service når en jobbforespørsel sendes, mottar tjenesten en statuskode fra VBS. Heltallverdien av statuskoden lagres i dette feltet. Alle
Rader som feilet RwFai Antall feilede rader, fra tabellen som jobben ble utført på. Flere detaljer om hvilke rader som feilet vises i feltet Melding. Feltet viser verdien 0 hvis ingen feil er oppdaget.

Hvis en validering skjer på operasjonsnivået (se feltet Feilkode), vises ingen radresultater.

Alle
Rader som lyktes RwSuc Antall vellykket behandlede rader, fra tabellen som jobben ble utført på.

Hvis en validering skjer på operasjonsnivået (se feltet Feilkode), vises ingen radresultater.

Alle
Fremdrift Prg Feltet inneholder flagg som viser nåværende status på jobben som kjøres:
 • 1 - Forespurt - verdien som settes når raden opprettes
 • 2 - Startet - settes når behandlingsvalget Fullfør begynner å behandle raden
 • 3 - Sluttet - settes når behandlingsvalget Fullfør avslutter behandling av raden
 • 4 - Forespørselen ble kansellert - settes av behandlingsvalget Avbryt dersom foregående verdi var 1 - Forespurt
 • 5 - Sluttet å kjøre - settes av behandlingsvalget Avbryt dersom foregående verdi var 2 - Startet
 • 6 - Forespørselen kom ikke frem - settes når foregående verdi var 1 - Forespurt og Visma Business Scheduler service mottar en statuskode som indikerer feil i responsen fra VBS
Alle

Tabellene Jobb og Jobbutførelse kan kobles sammen. Denne relasjonen er definert som standard for tabellen Jobb i dialogen for kommandoen Koble (Ctrl+K) (i gruppen Legg til under fanen Design i Ribbon).

Tabell 2. Behandlingsvalg i tabellen Jobbutførelse
Behandlingsvalg Beskrivelse
Fullfør Fullfører den valgte tidsstyrte jobben. Dette behandlingsvalget kan bare kjøres på en Jobbutførelse-rad dersom feltet Fremdrift har verdien 1 - Forespurt.

Når behandling starter skjer følgende:

 • verdien i feltet Fremdrift endres fra 1 - Forespurt til 2 - Startet
 • feltene Startet dato og Startet kl. fylles ut med dagens dato og klokkeslett
Når behandling avsluttes skjer følgende:
 • feltet Fremdrift endres fra 2 - Startet til 3 - Sluttet
 • feltene Sluttet dato og Sluttet kl. fylles ut med dagens dato og klokkeslett
Avbryt Avbryter den valgte tidsstyrte jobben. Forsøker å endre feltet Fremdrift:
 • fra 1 - Forespurt til 4 - Forespørselen ble kansellert
 • fra 2 - Startet til 5 - Sluttet å kjøre
Behandlingen kan ikke utføres dersom feltet Fremdrift har verdiene:
 • 3 - Sluttet - en feilmelding returneres
 • 4 - Forespørselen ble kansellert - raden hoppes over
 • 5 - Sluttet å kjøre - raden hoppes over
Det er for sent (men mulig) å kansellere en jobb etter at den har startet. Hvis brukeren vet at Visma Business instansen stoppet, så kan han utføre behandlingsvalget Avbryt for å gjøre det mulig å slette jobben.
Merk: Vær oppmerksom på at hvis feltet hadde verdien 2 - Startet, og Visma Business-instansen som startet jobben fortsatt er i live, kan feltet endre verdien fra 5 - Sluttet å kjøre til 3 - Sluttet når kjøringen starter.


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.