Periodisering

Tilbakefører interimsføringen på bilagslinjen over ønskede perioder.

Om denne oppgaven

Ved hjelp av periodisering kan du fordele beløpet på en bilagslinje over flere perioder. Dersom det er krysset av for Periodisering i bilagsarten eller på hovedbokskontoen som du benytter, vil Visma Business vise deg en egen dialogboks for Periodisering når du taster inn beløp på bilagslinjen. Du kan altså velge automatisk periodisering ut fra både konto og bilagsart. Du kan også vise denne dialogboksen ved å velge behandlingsvalget Periodisering mens du står på en bilagslinje.

På bilagsarten kan du også ha angitt en interimskonto som debet eller kreditkonto, og også eventuelle ansvarsenheter. Ved bokføring av leie for kommende perioder kan du for eksempel angi en interimskonto til debet, og leverandøren til kredit.

I tabellen Regnskapsperiode har du muligheten til å angi perioder som ikke skal være med i periodisering.

Visma Business tar utgangspunkt i beløpet på bilagslinjen, og trekker fra mva. i henhold til en eventuell avgiftskode til debet eller kredit på bilagslinjen. Visma Business tar også hensyn til kostnadsprosent og kildeskatt som ved oppdatering av bilag.

Prosedyre

 1. Plasser markøren på den raden eller radene i tabellen bilag som du vil behandle.
 2. På kategorien Hjem, i gruppen Behandling, klikk på Periodisering.
 3. Angi de ulike parameterne i dialogboksen Periodisering.
  Alternativ Beskrivelse
  Til start Til angivelse av antall perioder fram til startperioden. Standardverdien er 1 (fra og med neste periode). 0 (null) betyr fra og med bilagslinjens/buntens periode. Ved å angi et minustegn foran tallet kan du angi perioder bakover i tid.
  Varighet Brukes til å registrere hvor mange perioder periodiseringen skal gå over. Standardverdien er 2. Ved å angi et negativt tall kan du angi perioder bakover i tid fra startperioden.
  Kontonr Brukes til å angi hvilken konto som skal brukes til motposteringen. Hvis et kundenummer eller leverandørnummer er oppgitt på bilagslinjen, og det er registrert en motkonto for kunden/leverandøren i tabellen Aktør, fyller Visma Business feltet automatisk ut med denne. Du må fylle ut dette feltet. Du vil få en feilmelding dersom kontoen du registrerer ikke eksisterer.
  Debet / Kredit Ved hjelp av disse knappene velger du om motposteringen skal til kredit eller debet. Standardverdien er debet, med mindre kundenummer eller leverandørnummer er angitt til debet på bilagslinjen.
 4. Dialogboksen Periodisering vises. I denne dialogboksen kan du angi opplysninger om periodisering av bilagslinjer. På Statuslinjen vises regnskapsår og -periode for bilagslinjen eller buntens valuteringsdato.
  1. Fyll ut de forskjellige feltene i dialogboksen.
  2. Klikk OK.
  3. eller klikk Avbryt for å avbryte uten å lagre opplysningene du har angitt i dialogboksen. Behandlingsvalget Periodisering kan brukes for å vise dialogboksen igjen.

Resultater

Etter at du har fylt ut dialogboksen Periodisering og klikket på OK, legger Visma Business til det antall bilagslinjer som du har angitt som varighet i dialogboksen. På de nye bilagene arves bilagsdato fra original bilagsdato, mens valuteringsdato settes til utløpet av aktuell regnskapsperiode. Kontonummeret du har angitt, blir fylt inn til debet eller kredit, og får kontotypen 3 - Hovedbokskonto. Visma Business henter den andre siden fra motsatt side på hovedbilagslinjen, slik at posteringen på interimskontoen blir tilbakeført.

Feltene for debet og kredit avgiftskoder vil være tomme for de nye bilagslinjene, og du skal vanligvis ikke fyll ut disse.

Beløp, valutabeløp og mengde blir fordelt likt på antall perioder, og eventuell avrunding gjøres på den siste innskutte bilagslinjen. Ellers får de innskutte bilagslinjene samme verdier som hovedbilagslinjen.Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.