Avskrivning

Produserer avskrivningsbilag for markerte driftsmidler.

Før du begynner

Forutsetninger for å produsere avskrivningsbilag:

Merk: Hvis du krysser av i feltet Ikke avskriv mindre enn halv måned, blir ikke avskrivninger beregnet for anskaffelsesmåneden når anskaffelsen er gjort på eller etter den 16. i måneden.

Om denne oppgaven

Behandlingsvalget produserer en bunt med avskrivningsbilag. Du kan avskrive flere driftsmidler samtidig hvis du først markerer radene for de driftsmidlene du ønsker å behandle.

Avskrivninger blir beregnet etter angitt sluttdato i feltene:

Ved å bruke sluttdato er det enkelt å tilpasse avskrivningens størrelse ved en forlengning eller avkortning av driftsmidlets levetid.

Hvis du får tilleggsfakturaer på for eksempel driftsmiddelinnkjøp som ikke er sluttbetalt før etter at de er i drift, og avskrivningene allerede er utførte fordi du tar hele årets avskrivningen i januar, kan du utføre avskrivningen en gang til etter å ha endret datoen i feltet Sist avskrevet. Systemet utfører da en korrigeringsavskrivning og ikke enda en avskrivning.

Når du holder Ctrl tasten nede og samtidig klikker på behandlingsvalget Aktiver driftsmiddel, blir feltet Avskriv til automatisk oppdatert, hvis feltene Avskr.sats og Ansk.dato er angitt på driftsmidlet.

Du må ha en verdi i feltet Driftsm.klassenr på driftsmidlet, for å kunne utføre behandlingsvalget fra tabellen Driftsmiddel.

Du registrerer sluttdato for anskaffelse i feltet Avskriv til, for tillegg i feltet Avskriv tillegg til og for oppskrivning i feltet Avskriv oppskrivning til. Hvis du ikke registrerer sluttdatoer i feltene Avskriv tillegg til og Avskriv oppskrivning til, blir sluttdatoen i feltet Avskriv til brukt.

Produsere avskrivningsbilag

Når du velger behandlingsvalget Avskrivning i tabellen Driftsmiddel, får du opp dialogboksen Avskrivning. Valget Siste dag i forrige måned vil som standard foreslås, og dette vil generere avskrivninger til og med siste dag i forrige måned. Hvis det i stedet velges Spesifikk dato vil dagens dato bli foreslått i feltet Til dato. Hvis du ikke ønsker å oppdatere bunten direkte, fjerner du krysset i feltet Direkte oppdatering.

Ansvarsenheter

Behandlingsvalget Avskrivning henter ansvarsenhetene etter hva som er angitt i tabellen Driftsmiddel. Hvis du ikke har registrert noe her, vil ansvarsenhetene bli hentet fra tabellen Hovedbokskonto. I tabellen Bedriftsopplysninger finner du feltet Overordnet ansvarsenhet. Her kan du legge inn hvilken ansvarsenhet som skal være overordnet og da overskrive alle andre ansvarsenhetsverdier. Du kan lese mer om Overordnet ansvarsenhet i tabellen Bedriftsopplysninger.

Bokføre avskrivningsbilag

Bunt

Følgende opplysninger blir overført til bunthodet:

Bilagslinjer

Følgende opplysninger blir overført til bilagslinjene:

Beregning av avskrivningstidspunkt

Feltet Avskr. pr. år i tabellen Driftsmiddelklasse viser antall avskrivninger pr. kalenderår. Hvis du lar dette feltet stå blankt, skjer avskrivninger én gang pr. år. I så fall legges det til 12 måneder om gangen i feltet Sist avskrevet. Hvis du ønsker tolv avskrivninger pr. år, legges det til én måned om gangen, og så videre.

Hvis du lar feltet Sist avskrevet stå blankt, skjer avskrivninger ved utløpet av året når du velger å foreta avskrivninger én gang pr. år. Hvis du velger 12 avskrivninger i året, skjer avskrivninger ved utløpet av hver måned og så videre.

Merk: Hvis du har avvikende regnskapsår, kan du fylle ut feltet 1. regnskapsmåned i tabellen Bedriftsopplysninger. Systemet vil da korrigere månedsnumrene som det regner seg fram til, med verdien i dette feltet (ved færre enn 12 avskrivninger pr. år).

Det beregnes avskrivninger fram til og med siste avskrivningsdato som er mindre enn eller lik feltet Til dato i dialogen. Avskrivningene blir delt opp i separate bilag for hver avskrivningsperiode. Avskrivningsdatoen blir automatisk flyttet til siste dag i regnskapsperioden.

Hvis du krysser av for Avskriv på oppgitt dato under feltet Regnskapsbehandl. 2 i tabellen Bedriftsopplysninger, vil avskrivningene bli foretatt på den datoen du oppgir i dialogen Avskrivninger, i stedet for på de datoene som systemet beregner seg fram til. Dette kan du bruke for bedrifter hvor fra- og til-datoene i tabellen Regnskapsperiode ikke faller på henholdsvis første og siste dag i en måned. Eller eventuelt hvis du ikke bruker rene fireukers perioder når du opererer med 13 perioder i året.

Merk: Hvis du bruker 13 perioder i året, må du passe på at du setter opp til og fra datoene riktig for periode 12 og 13 i tabellen Regnskapsperiode. Dermed unngår du avskrivninger på periode 13. Gjør følgende:
 1. Definer periode 12 slik at den varer fra 1.12 til 30.12.
 2. Definer periode 13 slik at den varer fra 31.12 til 31.12.

Beregning av avskrivningsbeløp

Systemet beregner avskrivningsbeløpet som produktet av:

Merk: Avskrivningsbeløpet blir avkortet til restverdien dersom denne er lavere.

Avskrivningsgrunnlag og regnskapsperiode

For å beregne avskrivningsgrunnlaget, legger du sammen UB restverdi og IB avskrivning. Hvis avskrivningsgrunnlaget blir forandret etter at du har avskrevet, kan du foreta en korreksjonsavskrivning ved at du tilbakestiller eller sletter datoen i feltet Sist avskrevet på driftsmidlet.

Systemet velger den første perioden som avskrivningsdatoen faller innenfor, sortert på år og periodenummer.

Avskrivningssats

Hvis ikke feltet Avskr.sats er fylt ut i tabellen Driftsmiddel, bruker systemet satsen som er registrert i tabellen Driftsmiddelklasse.

Tidsrom

Feltet Avskr.sats blir dividert med feltet Avskr. pr. år for å få den uttrykt pr. avskrivningsperiode.

Hvis anskaffelsesdatoen ligger innenfor avskrivningsperioden, multipliserer systemet også med den andelen av avskrivningsperioden som bedriften har hatt driftsmidlet i eie.

Faktorer:
Merk: Anskaffelsesmåneden blir medregnet i telleren, med mindre anskaffelsen har skjedd på eller etter den 16. i måneden og du har krysset av i feltet Ikke avskriv mindre enn halv måned under feltet Regnskapsbehandl. i tabellen Bedriftsopplysninger.

Meldinger under og etter behandlingen

Under behandlingen viser systemet driftsmiddelnummeret som blir behandlet på statuslinjen.

Etter behandlingen gir systemet melding om antall driftsmiddelrader som ble behandlet og hvor mange som eventuelt ikke kunne blir behandlet fordi de var låst av andre prosesser.

Systemet gir en advarsel dersom følgende opplysninger mangler:

Oppdatering av avskrivningsbilag

Avskrivningstransaksjoner blir akkumulert på den hovedbokskontoen som du registrerer i feltet Akk. avskr.k. i tabellen Driftsmiddelklasse. Hvis du lar dette feltet stå blankt, brukes kontoen i feltet Driftsm.konto i samme tabellen eller kontoen som er overstyrt i tabellen Kontonr-serie.

Til slutt oppdateres også feltet Sist avskrevet i tabellen Driftsmiddel med Til dato-en til den siste perioden som det er avskrevet for.

Oppdatering av tabellen Driftsmiddel

Ved oppdatering av anskaffelsesbilag (driftsmiddelbehandling = 1 - Anskaffelse), blir anskaffelsesdatoen utfylt på driftsmidlet med bilagsdatoen hvis anskaffelsesdatoen ikke er utfylt fra før eller bilagsdatoen er eldre.

Ved oppdatering av avskrivningsbilag, oppdaterer systemet også feltet Sist avskrevet i tabellen Driftsmiddel med datoen for avskrivningen.

Oppdateringen av tabellen Driftsmiddel skjer til slutt i hver bunt. Dersom noen av driftsmidlene var låst av andre prosesser, blir det gitt melding om dette. Dersom oppdateringen inneholdt anskaffelsesbilag, må du taste inn anskaffelsesdatoene manuelt på disse driftsmidlene.

Du behøver ikke å fylle ut feltet Sist avskrevet på driftsmidlene. Systemet vil uansett ikke avskrive mer enn det skal - det vil bare ta litt lengre tid å gå gjennom unødvendige saldorader.

Prosedyre

 1. Plasser markøren på den raden eller radene i tabellen driftsmiddel som du vil behandle.
 2. På kategorien Hjem, i gruppen Behandling, klikk på Avskrivning.
 3. Angi de ulike parameterne i dialogboksen Avskrivning.
  Alternativ Beskrivelse
  Siste dag i forrige måned
  0 - Siste dag i forrige måned
  1 - Spesifikk dato
  Spesifikk dato  
  (OldSchool)  
  Direkte oppdatering  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.