Fordeling

Fordeler budsjettert beløp på ansvarsenheter og perioder.

Før du begynner

Nødvendige verdier i tabellene Periodiseringsnøkkel og Fordelingsnøkkel må være angitt. Disse benyttes i Fordeling-dialogen.

Om denne oppgaven

Når du har tastet inn en Budsjettlinje-post, kan du velge behandlingvalget Fordeling for å angi på hvilke perioder og/eller ansvarsenheter du ønsker budsjettposten fordelt. Dette forutsetter at du på forhånd har definert de nødvendige periodiserings- og fordelingsnøklene. Da vil du få opp en dialogboks, der du kan velge i to nedtrekkslister mellom forhåndsdefinerte nøkler, som du ønsker å fordele budsjettposten etter.

Ved godkjenning av dialogen vil budsjettlinjen du står på ekspanderes og erstattes, slik at budsjettposten blir splittet opp på det antall perioder og/eller ansvarsenheter de valgte feltene Per.nøkkel/Ford.nøkkel tilsier.

Hvis du markerer flere budsjettlinjer og feltene Periode, Per.nøkkel og Ford.nøkkel er blanke, behandler Visma Business kun en rad av gangen.

Merk: Angis en ansvarsenhet direkte på budsjettlinjen, vil denne overstyre fordelinger til samme ansvarsenhetsklasse i fordelingsnøklene, mens budsjettlinjer ført direkte på en periode vil komme i tillegg til det som eventuelt er fordelt ved hjelp av periodiseringsnøklene.
Merk: For å kunne kjøre dette behandlingsvalget må tabellen Budsjettlinje være koblet mot tabellen Budsjett.
Merk: Det er ikke mulig å utføre fordeling om det er bruddsum- eller totalsumlinjer i tabellen Budsjettlinje. Du får opp en dialog hvor det står at dette ikke kan utføres.

Prosedyre

 1. Plasser markøren på den raden eller radene i tabellen budsjettlinje som du vil behandle.
 2. På kategorien Hjem, i gruppen Behandling, klikk på Fordeling.
 3. Angi de ulike parameterne i dialogboksen Fordeling.
  Alternativ Beskrivelse
  Fordelingsnøkkel Nøkkel det skal fordeles etter.
  Periodiseringsnøkkel Nøkkel det skal fordeles etter.
 4. Dersom posten i tabellen Budsjettlinje har ugyldige kombinasjoner, eller mangler verdier feltene Ford.nøkkel og Per.nøkkel, vil du få en melding om dette.
 5. Klikk OK.

Resultater

Valgte poster i tabellen Budsjettlinje har blitt erstattet av nye poster, hvor den originale posten har blitt splittet opp på perioder og/eller ansvarsenheter i henhold til valgte periodiserings-/fordelingsnøkler.


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.