Generer rader i saldotabellene

Generer rader i saldotabellen på alle kontoer/ansvarsenh. med "saldorader" satt.

Før du begynner

Saldolinjer med 0 (null) bevegelse opprettes for et helt regnskapsår og kan ikke opprettes for hver enkelt regnskapsperiode. Saldolinjer opprettes for alle regnskapsperioder som har samme år som den markerte raden.

Merk: Det kan ta tid å opprette eller fjerne saldolinjer med 0 (null) bevegelse. Hvis det for eksempel skal opprettes linjer for
  • 100 hovedbokskontoer
  • 20 ansvarsenheter med klasse 1
  • 5 ansvarsenheter med klasse 2
  • 5 ansvarsenheter med klasse 3
  • for 2 år (=24 perioder)
innebærer det at det skal genereres 100 * 20 * 5 * 5 * 24 = 1 200 000 linjer.

Om denne oppgaven

Prosedyre

  1. Plasser markøren på den raden eller radene i tabellen regnskapsperiode som du vil behandle.
  2. På kategorien Hjem, i gruppen Behandling, klikk på Generer rader i saldotabellene.

Resultater

Neste oppgave

Hvis du vil fjerne enkeltsaldolinjer eller alle saldolinjer med 0 (null) bevegelse for alle perioder i et år, gjør du følgende:
  1. Fjern markeringen av Generer saldo i alle perioder i feltet Saldobeh. i tabellen Hovedbokskonto.
  2. Fjern markeringen av Generer saldo i alle perioder i feltet Saldobeh. i tabellene Ansvarsenheter.
  3. Utfør behandlingsvalget Regenerer regnskapssaldoer fra tabellen Bedriftsopplysninger.


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.