Alle tabeller med nummer, SQL-navn og database

Tabellen viser alle tabeller med navn, nummer, SQL-navn og database.

Tabellnavn Tabellnr SQL-navn Database
Adgangsgruppe 160 AccGr System
Adresse 153 Address Bedrift
Adresse integrasjon 373 AdInt System
Aggregert vareparti 385 AgShp Bedrift
Aktiv bedriftsprosess 23 ActPrc Bedrift
Aktiv sesjon 18 ActSes System
Aktiv systemprosess 20 ActPrc System
Aktivitet 141 Agr Bedrift
Aktivitetsadgang 142 AgrAcc Bedrift
Aktør 152 Actor Bedrift
Aktørkobling 268 AssLink Bedrift
Aktøropplysning 231 ActInf Bedrift
Alle produkttransaksjoner 451 AllProdTr Bedrift
Alternativt produkt 118 AltProd Bedrift
Ansvarsenhet 1 36 R1 Bedrift
Ansvarsenhet 10 260 R10 Bedrift
Ansvarsenhet 11 261 R11 Bedrift
Ansvarsenhet 12 262 R12 Bedrift
Ansvarsenhet 2 37 R2 Bedrift
Ansvarsenhet 3 38 R3 Bedrift
Ansvarsenhet 4 39 R4 Bedrift
Ansvarsenhet 5 40 R5 Bedrift
Ansvarsenhet 6 41 R6 Bedrift
Ansvarsenhet 7 257 R7 Bedrift
Ansvarsenhet 8 258 R8 Bedrift
Ansvarsenhet 9 259 R9 Bedrift
Approval-oppgave 429 AppTsk Bedrift
Approval-oppgave endringslogg 430 AppTskChL Bedrift
Approval-oppgave vedlegg 431 AppTskAtt Bedrift
Arbeidsområde 110 WGr System
Arbeidsområdeelement 2 WGrPrt System
Arbeidsområdekolonne 4 WGrAt System
Arbeidsområderelasjon 111 WGrFk System
Arbeidsområdeskriver 192 WGrPrint System
Arbeidsområdeutvalg 3 WGrCnd System
Arbeidsområdevindu 1 WGrWin System
AutoInvoice operatør 381 AutInvOp Bedrift
AutoInvoice valideringsfeil 438 AiValErr Bedrift
Automatpostering 66 Aut Bedrift
AutoReport arkiv 394 ARArch Bedrift
Avg. og bokf.gr. 384 TaxAcGr Bedrift
Avg.kode forklaring 448 VatCdExpl Bedrift
Avgifts- og bokføringsopplysninger 120 TaxAcInf Bedrift
Avgiftskode 33 TxCd Bedrift
Avgiftskode merknad 455 VatCdRem Bedrift
Avgiftskode-automatpostering 331 TxCdAut Bedrift
Avgiftstermin 70 TxTrm Bedrift
Avgiftstermin merknad 454 TxTrmRem Bedrift
Avgrensning 302 Delim Bedrift
Avgrensningsgruppe 300 DelimG Bedrift
Avstemt transaksjon 436 RecTr Bedrift
Bankavstemmingsrapportkolonne 442 N/A Bedrift
Bankforbindelse 176 BankCon Bedrift
Bankkonto 266 BankAc Bedrift
Bankpartner 188 BPart Bedrift
Bedrift 13 Frm System
Bedrift MVA-registrering 439 VatReg Bedrift
Bedriftendringslogg 330 ChLog Bedrift
Bedriftsdatafeil 25 ErrLog Bedrift
Bedriftsgruppe 162 FrmGr System
Bedriftsgruppe-medlem 14 FrmAcc System
Bedriftsopplysninger 26 FrmData Bedrift
Bedriftsrapport 279 FRep System
Bedriftsrapportparameter 280 FRepPar System
Beholdningsendring 126 DelTmBal Bedrift
Beregnet kolonne 238 CompCol System
Bestillingsforslag 166 PurcS Bedrift
Bestillingsforslagslinje 167 PurcSLn Bedrift
Betaling 189 BPmt Bedrift
Betalingsavtale 354 PmtAgr Bedrift
Betalingsbetingelse 32 PmtTrm Bedrift
Betalingslinje 190 BPmtLn Bedrift
Betalingsmåte 186 PmtMt Bedrift
Bilag 45 WaVo Bedrift
Bilagsart 28 VoTp Bedrift
Bilagsserie 87 VoSr Bedrift
Bokføringsregel-handling 445 AcRuleAct Bedrift
Bokføringsregel-kriterie 444 AcRule Bedrift
Bruker 12 Usr System
Brukeradgang 263 UsrAcc System
Brukeradgangskonflikt 380 AccCfDef System
Bruker-avgrensningsgruppe 301 UsrDelim Bedrift
Bruker-kombinasjonsgruppe 304 UsrComb Bedrift
Budsjett 137 Bgt Bedrift
Budsjettlinje 135 BgtLn Bedrift
Bunt 44 WaBnd Bedrift
Connect applikasjonsadgang 449 ConnectAppAcc System
Dashbord-rapport 386 DshRep System
Deklarasjonskode 351 DeclCd Bedrift
Deltaker 150 Prtcp Bedrift
Desimaltalls-bedriftsvariabel 274 DecFVar Bedrift
Desimaltalls-systemvariabel 271 DecSVar System
Dokument 147 Doc Bedrift
Dokumentflyt 285 PLDFDocs Bedrift
Dokumentflytdata 286 PLDFData Bedrift
Dokumentkobling 148 DocLink Bedrift
Dokumentkommentar 287 PLCom Bedrift
Dokumentteller 284 PLDocGen Bedrift
Driftsmiddel 170 Prop Bedrift
Driftsmiddelklasse 169 PropCl Bedrift
Driftsmiddelsaldo 172 PropBal Bedrift
Driftsmiddeltransaksjon 171 PropTr Bedrift
EBF opplysninger 357 EftInf System
EDI-feilmelding 218 EDIErr Bedrift
EDI-melding 184 EDIMsg Bedrift
EDI-transaksjonslogg 338 EDITrLog Bedrift
E-Dokument informasjon 313 EDocInfo Bedrift
E-dokumentnr. 349 EdiFormId Bedrift
Ekstern konfigurasjon 276 ExtConf Bedrift
Endringsloggdefinisjon 328 ChLogDf System
Enhet 173 Unit Bedrift
E-post dokumentsending 443 DocDelEm Bedrift
E-post mal 379 EmTpl Bedrift
E-postinnstillinger 378 EmlCfg System
E-postinnstillinger bedrift 387 EmlCfgFrm Bedrift
Factoring fakturainformasjon 440 FactInvInf Bedrift
Factoringselskap 217 FactComp Bedrift
Felles tabell 245 ComTab System
Ferie 143 Hol Bedrift
Filarkiv 427 FlArch Bedrift
Flytgruppe 297 PLDFGr Bedrift
Flytgruppemedlem 298 PLDFGMem Bedrift
Flyttype 296 PLDFType Bedrift
Fordelingslinje 43 DstLn Bedrift
Fordelingsnøkkel 42 DstKey Bedrift
Formular 92 Form System
Formularelement 93 FormEl System
Fri informasjon 1 306 FreeInf1 Bedrift
Fri informasjon 2 307 FreeInf2 Bedrift
Fri informasjon 3 308 FreeInf3 Bedrift
Fullmakt 267 Proxy Bedrift
Godkjent avstemming 435 ApRec Bedrift
Godkjent avstemming vedlegg 446 ApRecAtt Bedrift
Heltalls-bedriftsvariabel 273 IntFVar Bedrift
Heltalls-systemvariabel 270 IntSVar System
Hovedbok periodesaldoer 456 AcBalV Bedrift
Hovedbokskonto 65 Ac Bedrift
Hovedbokssaldo 69 AcBal Bedrift
Hovedbokssaldo/1 81 R1Bal Bedrift
Hovedbokssaldo/10 254 R10Bal Bedrift
Hovedbokssaldo/11 255 R11Bal Bedrift
Hovedbokssaldo/12 256 R12Bal Bedrift
Hovedbokssaldo/2 82 R2Bal Bedrift
Hovedbokssaldo/3 83 R3Bal Bedrift
Hovedbokssaldo/4 84 R4Bal Bedrift
Hovedbokssaldo/5 85 R5Bal Bedrift
Hovedbokssaldo/6 86 R6Bal Bedrift
Hovedbokssaldo/7 251 R7Bal Bedrift
Hovedbokssaldo/8 252 R8Bal Bedrift
Hovedbokssaldo/9 253 R9Bal Bedrift
Hovedbokstransaksjon 68 AcTr Bedrift
Import dokumentgrunnlag 344 OrdDBas Bedrift
Importgrunnlag 345 OrdBas Bedrift
Importlinjegrunnlag 346 OrdLnBas Bedrift
Informasjonsbehov 155 InfNeed Bedrift
Informasjonstype 154 InfTp Bedrift
Innfordringsavtale 441 DColAg Bedrift
Inngående betaling ekstratekst 458 APVipTxt Bedrift
Inngående betalingslinje 457 APVipPl Bedrift
Inngående dokument 400 InDoc Bedrift
Inngående dokumentendring 401 InDocCh Bedrift
Inngående dokumentvedlegg 402 InDocAtt Bedrift
Inngående produktdata 426 InProdD Bedrift
Innkommende sporing 417 InTrk Bedrift
Investeringsavgift 35 InvTx Bedrift
Jobb 246 Job System
Jobbparameter 247 JobPar System
Jobbrad 248 JobRow System
Jobbutførelse 414 JobEx System
Kampanjerespons 151 CmpRsp Bedrift
Kilde 156 Src Bedrift
Kombinasjonsgruppe 303 CombG Bedrift
Kombinasjonsmatrise 305 CombMat Bedrift
Konsernoppgjørskonto 333 GrpSetl System
Kontogruppe 67 AcGr Bedrift
Kontonr-serie 136 AcInt Bedrift
Kontoutskriftsdetalj 437 AcStmtDe Bedrift
Kontoutskriftstransaksjon 434 AcStmtTr Bedrift
Kundedokument 358 CsDoc Bedrift
Kundedokumentformel 360 CsDocF Bedrift
Kundedokumentlinje 359 CsDocLn Bedrift
Kundedokumentlogg 327 CustDocL Bedrift
Kundeposter sammendrag 452 CustCurBal Bedrift
Kundesaldo 56 CustBal Bedrift
Kundetransaksjon 54 CustTr Bedrift
Lager 121 Stc Bedrift
Lagersaldo 123 StcBal Bedrift
Land 29 Ctry Bedrift
Ledig/reservert nummer 159 NoSr Bedrift
Leverandørposter sammendrag 453 SupCurBal Bedrift
Leverandørsaldo 63 SupBal Bedrift
Leverandørtransaksjon 61 SupTr Bedrift
Leveringsadresse 265 DelAd Bedrift
Leveringsalternativ 115 DelAlt Bedrift
Mal 146 Templ Bedrift
Maladgang 348 TemplAcc Bedrift
Maltype 347 TemplTp Bedrift
Mappe 109 Fldr System
Matchende kundetransaksjon 55 MaCustTr Bedrift
Matchende lev.transaksjon 62 MaSupTr Bedrift
Memo 450 Memo Bedrift
Merverdiavgift 34 Vat Bedrift
Motkonto 368 AllAcNo Bedrift
Motreferanse 46 WaMa Bedrift
Mva-meldingslogg 332 TxStmtL Bedrift
Navnerom 269 NmSpace System
Oppdatering 47 Upd Bedrift
Oppdatert bilag 49 UpdVo Bedrift
Oppdatert bunt 48 UpdBnd Bedrift
Oppdatert dokumentflyt 294 PLDFDocU Bedrift
Oppdatert dokumentflytdata 295 PLDFDatU Bedrift
Oppdaterte motreferanse 50 UpdMa Bedrift
Oppdragsjournal 244 TaskJ Bedrift
Oppsettsgruppe 219 LtGr System
Oppsettsgruppe-medlem 220 LtGrMem System
Ordre 127 Ord Bedrift
Ordredokument 335 OrdDoc Bedrift
Ordredokument leveringslogg 396 OrdDocDeLo Bedrift
Ordredokumentformel 337 OrdDocF Bedrift
Ordredokumentlinje 336 OrdDocLn Bedrift
Ordredokumentlinje-notat 423 OrdDocLnNt Bedrift
Ordredokumentlinje-tillegg 422 OrdDocLnAd Bedrift
Ordredokument-notat 420 OrdDocNt Bedrift
Ordredokumentvedlegg 383 OrdDocAtt Bedrift
Ordrejournal 138 OrdJ Bedrift
Ordrelinje 128 OrdLn Bedrift
Ordrelinje-notat 419 OrdLnNt Bedrift
Ordrelinje-tillegg 418 OrdLnAd Bedrift
Ordre-notat 416 OrdNt Bedrift
Ordrevedlegg 382 OrdAtt Bedrift
OSS avgiftstermin 388 EsTxTrm Bedrift
OSS mva-meldingslogg 389 EsTxStmtL Bedrift
Oversettelse 356 Transl System
Overvåkningspunkt 412 N/A System
Overvåkningspunkt-bedriftsadgang 411 TOvFrmAcc System
Overvåkningspunkt-definisjon 409 TOvDf System
Periodeintervall standard 334 PerInDf System
Periodiseringslinje 101 PrLn Bedrift
Periodiseringsnøkkel 100 PrKey Bedrift
Plassering 283 Loc Bedrift
Plasseringssaldo 371 LocBal Bedrift
Plukkliste 164 PicLst Bedrift
Postadresse 139 Post Bedrift
Pris- og rabattmatrise 116 PrDcMat Bedrift
Prisfaktor 177 TenancyF Bedrift
Prisrefusjon 179 PrRep Bedrift
Produkt 114 Prod Bedrift
Produktbeskrivelse 117 ProdDesc Bedrift
Produktinformasjon Byrå 395 AOProdInf Bedrift
Produktkategori 239 ProdCat Bedrift
Produktkunde 185 ProdCust Bedrift
Produkttransaksjon 122 ProdTr Bedrift
Produkttransaksjon før komprimering 342 ProdTr2 Bedrift
Program 144 Prog Bedrift
Purrebrev 90 RemLtr Bedrift
Rapport 182 Rep System
Rapportadgang 353 RepAcc System
Rapportdefinisjon 277 RepDf System
Rapportdefinisjonsparameter 278 RepDfPar System
Rapportgruppe 226 RepGr System
Rapportgruppe-medlem 352 RepGrMem System
Rapportnote 390 RepNt Bedrift
Realisasjonsjournal 341 RealJ Bedrift
Realisasjonsjournallinje 355 RealJLn Bedrift
Regnskapsdokument 406 InAcDoc Bedrift
Regnskapsdokument vedlegg 433 InAcDocAtt Bedrift
Regnskapsperiode 27 AcPr Bedrift
Regnskapstransaksjon 350 AllAcTr Bedrift
Rentebeløpslinje 311 IntLn Bedrift
Rentesats 288 IntRt Bedrift
Reservasjon 129 Rsv Bedrift
Responstype 149 RspTp Bedrift
Ressurs 140 Res Bedrift
Ressursreservasjon 157 ResRsv Bedrift
Resultat/balansedefinisjon 77 Df Bedrift
Resultat/balansedefinisjonslinje 78 DfLn Bedrift
Resultat/balansekolonne 80 N/A Bedrift
Retail Que Change 319 ChQue Bedrift
Saldogruppe 168 BalGr Bedrift
Serienr 181 Ser Bedrift
Sideelement 9 SbWin System
Sideelement-kolonne 11 SbWinAt System
Sideelement-relasjon 113 SbWinFk System
Sideelement-utvalg 10 SbWinCnd System
Skrivergruppe 194 PrintGr System
Skriveroppsett 191 PrintS System
Sosiale medier for aktør 391 ActorSocMe Bedrift
Språk 30 Lang Bedrift
Standard avgiftskode 447 StdTxCd System
Standardkonto 428 StdAc System
Statistikkperiode 130 StatPr Bedrift
Sti 145 EmpPath Bedrift
Strekkode 165 ScanCd Bedrift
Struktur 119 Struct Bedrift
SyncEngine kontrollinformasjon 398 SECtrlInf Bedrift
SyncEngine Meta Information 392 SEMtInf Bedrift
Systemdatafeil 22 ErrLog System
Systemendringslogg 329 ChLog System
Systemopplysninger 174 SysData System
Søkeprodukt 369 AllProd Bedrift
Tekst 94 Txt Bedrift
Tekst-bedriftsvariabel 275 StrFVar Bedrift
Tekstkode 340 TxtCd Bedrift
Tekst-systemvariabel 272 StrSVar System
Tidligere sesjon 19 TrmSes System
Timegruppe 314 TSGr Bedrift
Timekalender 315 TSCal Bedrift
Timesaldo 316 TSBal Bedrift
Transportavtale 242 TspAgr Bedrift
Transportsone 243 TspZ Bedrift
Utgående sporing 421 OutTrk Bedrift
Valuta 31 Cur Bedrift
Valuta korreksjon 309 CurCor Bedrift
Valuta korreksjons data 310 CurCData Bedrift
Valutakurs 250 ExRt Bedrift
Valutakurs 2 343 ExRt2 Bedrift
Vareparti 125 ShpBal Bedrift
Vareplassering 124 ItemLoc Bedrift
Vareplasseringssaldo 370 ItemLocBal Bedrift
Varselkode 339 NtfCd Bedrift
Ventende Master Data Management synk.informasjon til klient 415 CliPndSeMt System
Vindu 5 Win System
Vinduselement 6 WinPrt System
Vinduskolonne 8 WinAt System
Vindusrelasjon 112 WinFk System
Vindusskriver 193 WinPrint System
Vindusutvalg 7 WinCnd System
Visma.net AutoPay logg 397 APLog Bedrift
Visma.net-status 399 IntegrSt System
WE-modul 432 WeMod System
Åpen kundepost 52 OpCustTr Bedrift
Åpen leverandørpost 59 OpSupTr Bedrift


We would appreciate your feedback. Send feedback on this topic to Visma.