Indekser

Redigerer indekser for den aktive tabellen.

Korrekt bruk av indekser kan gjøre søking og rapportering fra store tabeller mere effektivt.

Dersom ditt firma har store tabeller, og du ønsker å gjøre utvalg eller sortere på felter som ikke er definert som indekser, kan du definere ekstra indekser. Dette kan effektivisere slike operasjoner, men behøver ikke nødvendigvis å gjøre det. Dette avhenger av oppbygningen av de egendefinerte indeksene.

Merk: Egendefinerte indekser kan effektivisere søking og rapportering på store tabeller, forutsatt at Visma Business får nyttiggjort seg dem.
Merk: For mange egendefinerte indekser kan også medføre at oppdateringer i tabellen tar lengre tid.

For å få best resultat ut av egendefinerte indeksene, kreves det inngående kjennskap til hvordan Visma Business og det aktuelle databasesystem bruker indeksene internt. Det kan for eksempel være at Visma Business ved utvalg eller sortering legger til noen kolonner først i søke- og sorteringsvilkårene uten at det er synlig for deg. Det beste er å prøve seg fram med å definere egne indekser på sorteringskolonnene i store tabeller, hvis rapporteringen tar lang tid. Du kan eventuelt sette på en SQL-logg, for å se hvilke forespørsler Visma Business faktisk gjør mot databasen. En del databasesystemer har i tillegg egne hjelpeverktøy som du kan benytte, for å se hvilke indekser som faktisk blir brukt.

Indekstyper

Indeksene defineres på tabellnivå. Det ligger en indekstabell i systemdatabasen, kalt "Systemindekser". I tillegg er det en indekstabell for hver bedriftsdatabase, kalt "Bedriftsindekser".

Tips: Dersom du ønsker å benytte de samme indeksene på flere bedrifter, kan du eksportere tabellen "Bedriftsindekser" til en fil, og importere den igjen til en annen bedrift og kjøre rutinen Regenerer indekser.
I det følgende avsnittet blir de ulike typer indekser beskrevet, med en kort forklaring til hver av dem:
Primærnøkkelindekser
Benevnt <tabellnavn>+X.
  • En pr. tabell
  • Inneholder alltid de kolonnene som er understreket som primærnøkkelkolonner i vinduene, men kan i tillegg bestå av andre ikke synlige primærnøkkelkolonner.
Sorteringsindekser
Benevnt <tabellnavn>+SX.
  • En pr. tabell, kun der radene sin rekkefølge er betydningsfull.
  • Består av primærnøkkelen, men linjenummeret er erstattet av et sorteringssekvensnummer.
Prosessindekser
Benevnt <tabellnavn>+PX.
  • En pr. tabell
  • Består av prosessnummer og redigeringsstatus.
  • Benyttes ved oppdateringer og lagring av data i tabellen.
Spesialindekser
Benevnt <tabellnavn>+X<n>, hvor n=1, 2, 3, etc..
  • Kan være fra 0 til flere for hver tabell.
  • Fast definerte systemindekser. Eksempler på spesialindekser er kunde-, leverandør- og ansattnummer i tabellen Aktør.
Brukerdefinerte indekser
Benevnt <tabellnavn>+UX<n>, hvor n=1, 2, 3,..
  • Blir definert av brukerne selv for bruk til søking/sortering og rapportering på store tabeller.

Definisjon av egne indekser

Du kan definere egne indekser med menyvalget Hjem > Bedrift > Eksporter > Indekser.

Det er kun systemansvarlig som kan definere egne indekser. Sørg for at ingen brukere har aktuell tabell åpen når du definerer indekser.

Dialogboksen du får fram viser eventuelle brukerdefinerte indekser i den aktuelle tabellen. Hvis dialogboksen er tom, vil det si at tabellen kun har systemdefinerte indekser. Du definere egne indekser ved å velge knappen Legg til. Ønsker du å endre eller slette en eller flere av de eksisterende indekser, markerer du den/de aktuelle indeksene, og velger deretter en av knappene Endre eller Slett.

Dersom du forsøker å opprette en indeks som er identisk med en tidligere definert eller systemdefinert indeks, vil indeksen bli merket med en "*" foran i dialogboksen. Visma Business vil ignorere slike indekser, og derved sørge for at en eventuell dublering av indekser ikke får noen konsekvens for ytelsen.

Dersom du velger Endre eller Legg til, får du opp en ny dialogboks. Her kan du definere en (ny) indeks bestående av en eller flere kolonner. Du definerer selv hvilke kolonner du vil ha i indeksen, ved å flytte kolonnene fra Fra: boksen til Til: boksen.

Merk: Rekkefølgen på kolonnene innen hver indeks er avgjørende for hvilke rapporter og søk/sorteringer indeksen vil bli benyttet i.

Stigende (AZ) sortering av kolonnen er standard, men synkende (ZA) kan også settes (velg kolonnen og trykk ZA).

Du kan endre rekkefølgen på kolonnene ved å markere en eller flere kolonner, og flytte dem oppover eller nedover i listen (bruk knappene Opp eller Ned.) Dersom du ønsker å fjerne en kolonne fra indeksen, markerer du den eller de aktuelle kolonnene, og bruker knappen << for å flytte dem tilbake til Fra: boksen.

Når du har definert de indeksene du ønsker, og velger OK for å lagre endringene, vil Visma Business automatisk bygge opp eller slette indeksene for den aktuelle tabellen, slik at de brukerdefinerte indeksene blir klare for bruk.Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.