Bilagsnr

Et unikt nummer som identifiserer bilagslinjen.

Nummeret identifiserer bilagene fra du registrerer dem, i oppdateringstabellene og i transaksjons- og åpen posttabellene.

Har du oppgitt bilagsserie i bunthodet, kan du taste + i feltet Bilagsnr i første rad på bilagslinjen for en ny bunt. Neste bilagsnummer for aktuell bilagsserie vil da bli hentet fra tabellen Bilagsserie. Samtidig øker telleren med 1. Bruker du ikke bilagsserier, må du vite hvilket bilagsnummer du skal begynne på.

Merk: Visma Business sjekker ikke om inntastet bilagsnummer er brukt tidligere, med mindre du har valgt bilagsnummerkontroll 2 - Sjekk at bilagsnr ikke er brukt tidligere eller 3 - Kontroller både bilagsserier og bilagsnr fra dialogboksen til feltet Bilagsnr-kontroll i tabellen Bedriftsopplysninger. En slik kontroll er svært ressurskrevende. Visma Business vil kun kontrollere mot bilagsnummer i tabellen Oppdatert bilag. Bilagsnummer som ligger i uoppdaterte bunter blir derfor ikke kontrollert.

Når du har registrert den første bilagslinjen i bunten, kan du taste + i feltet Bilagsnr for å få neste bilagsnummer. Hvis bilaget ikke går i null, det vil si at du ikke har ført like stort beløp til debet som til kredit på bilaget, vil + i feltet Bilagsnr gi samme bilagsnummer som på linjen over. Markøren hopper automatisk til neste felt i tabellen.

Sletter du et bilag i bunten, blir ikke bilagsnummeret foreslått brukt om igjen. Med mindre du da manuelt registrerer det slettede bilagsnummeret, får du derfor hull i nummerserien.

Hvis du sletter bilagsnummeret på siste bilagslinje, blir feltet Neste bilagsnr i tabellen Bilagsserie tilbakestilt, og når du taster + i feltet Bilagsnr neste gang får du opp det bilagsnummeret du slettet.

Merk: Hvis du dobbeltklikker eller trykker på * i denne kolonnen, kan du slå opp en verdi i den relaterte tabellen.
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Bilagsnr Heltall
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
SQL-navn VoNo Navnet på databasefeltet.
Nummer 985  
Tabell 1. Tabellrelasjoner
Til tabell Identifikator Fra kolonne Til kolonne Kommentar
Oppdatert bilag Voucher
 • Bilagsjour.nr
 • Buntnr
 • Bilagsnr
Dette er en kombinert fremmednøkkel. Å gjøre oppslag i et av feltene kan også fylle ut verdier i de andre.
Leverandørtransaksjon SupplierTransaction_VoucherNo
 • Bilagsnr
 
Leverandørtransaksjon SupplierTransaction_VoucherNoAndDate
 • Bilagsnr
 • Bilagsdato
Dette er en kombinert fremmednøkkel. Å gjøre oppslag i et av feltene kan også fylle ut verdier i de andre.
Åpen leverandørpost OpenSupplierEntry_VoucherNo
 • Bilagsnr
 
Åpen leverandørpost OpenSupplierEntry_VoucherNoAndDate
 • Bilagsnr
 • Bilagsdato
Dette er en kombinert fremmednøkkel. Å gjøre oppslag i et av feltene kan også fylle ut verdier i de andre.
Bilag Voucher_VoucherNo
 • Bilagsnr
 
Bilag Voucher_VoucherNoAndDate
 • Bilagsnr
 • Bilagsdato
Dette er en kombinert fremmednøkkel. Å gjøre oppslag i et av feltene kan også fylle ut verdier i de andre.
Oppdatert bilag UpdatedVoucher_VoucherNo
 • Bilagsnr
 
Oppdatert bilag UpdatedVoucher_VoucherNoAndDate
 • Bilagsnr
 • Bilagsdato
Dette er en kombinert fremmednøkkel. Å gjøre oppslag i et av feltene kan også fylle ut verdier i de andre.
Kundetransaksjon CustomerTransaction_VoucherNo
 • Bilagsnr
 
Kundetransaksjon CustomerTransaction_VoucherNoAndDate
 • Bilagsnr
 • Bilagsdato
Dette er en kombinert fremmednøkkel. Å gjøre oppslag i et av feltene kan også fylle ut verdier i de andre.
Åpen kundepost OpenCustomerEntry_VoucherNo
 • Bilagsnr
 
Åpen kundepost OpenCustomerEntry_VoucherNoAndDate
 • Bilagsnr
 • Bilagsdato
Dette er en kombinert fremmednøkkel. Å gjøre oppslag i et av feltene kan også fylle ut verdier i de andre.
Driftsmiddeltransaksjon CapitalAssetTransaction_VoucherNo
 • Bilagsnr
 
Driftsmiddeltransaksjon CapitalAssetTransaction_VoucherNoAndDate
 • Bilagsnr
 • Bilagsdato
Dette er en kombinert fremmednøkkel. Å gjøre oppslag i et av feltene kan også fylle ut verdier i de andre.
Hovedbokstransaksjon GeneralLedgerTransaction_VoucherNo
 • Bilagsnr
 
Hovedbokstransaksjon GeneralLedgerTransaction_VoucherNoAndDate
 • Bilagsnr
 • Bilagsdato
Dette er en kombinert fremmednøkkel. Å gjøre oppslag i et av feltene kan også fylle ut verdier i de andre.
Regnskapstransaksjon AccountingTransaction_VoucherNo
 • Bilagsnr
 
Regnskapstransaksjon AccountingTransaction_VoucherNoAndDate
 • Bilagsnr
 • Bilagsdato
Dette er en kombinert fremmednøkkel. Å gjøre oppslag i et av feltene kan også fylle ut verdier i de andre.


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.