Fritak

Kode som bestemmer om bilaget skal fritas fra purring og/eller renteberegning/remittering.

I tabellen Aktør kan du angi at én eller flere kunder/leverandører skal bli fritatt for purring og/eller renteberegning/remittering. Dette kan du endre på hvert enkelt fakturabilag ved å angi en kode i feltet Fritak. Du kan frita en faktura for purring, remittering og/eller renteberegning også etter at bilaget er oppdatert, i tabellene Åpen kundepost og Åpen leverandørpost.

Alle kodene er relevante for utgående fakturaer. For inngående fakturaer er det bare kode 1 - Fritas purring/remittering som er aktuell. Den fritar fakturaen for remittering. Du kan også benytte denne koden hvis du registrerer en inngående faktura som du vet allerede er betalt, for å hindre dobbeltbetalinger.

Et oppslag i denne kolonnen gir deg følgende liste over mulige verdier:
1 - Fritas purring/remittering
2 - Fritas renteberegning
3 - Fritas både purring og renteberegning
4 - Fritas inkasso
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Fritak Heltall
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
SQL-navn Exc Navnet på databasefeltet.
Nummer 1012  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.