Debet oms.kl.

Legges til grunn ved utskrift av mva-meldinger.

Hvis det er registrert en verdi i feltet Omsetn.klasse på en bilagsart, blir denne omsetningsklassen foreslått når du fyller ut feltet Bilagsart på bilagslinjen. Omsetningsklassen ikke blir overskrevet når du fyller ut feltet Debet konto eller Kredit konto.

Hvis det ikke er registrert en verdi i feltet Omsetn.klasse på bilagsarten, vil omsetningsklassen blir foreslått når du fyller ut feltene Debet konto eller Kredit konto på bilagslinjen med:

Hvis du registrerer et hovedbokskontonummer både til debet og kredit, brukes omsetningsklassen til respektive hovedbokskonto.

Merk: Har du derimot en reskontrokonto på samme bilagslinje som en hovedbokskonto og du har lagt inn område for eksport på aktøren, er det omsetningsklassen for eksport salg/kjøp som blir brukt ved oppdatering. Dette gjelder selv om hovedbokskontoen har omsetningsklasse for pliktig salg/kjøp. Det blir ikke bokført noen merverdiavgift på slike transaksjoner og mva-meldingen blir riktig med hensyn til akkumulerte tall for fritt salg/kjøp. Hvis du skal føre et kjøp/utlegg på en kunde, (ofte en ansatt med kundenummer.) og ønsker for eksempel å føre med kode 2 Inng. Mva med inv.avgift. så må du overstyre omsetningsklasse for reskontroposten og ikke hovedbokskontoen, eller føre bilaget på to separate linjer. Hvis du har angitt avgiftskoder med omsetningsklasse unngår du dette problemet. Det er derfor viktig å angi korrekte verdier i tabellen Avgiftskode, for å unngå avgiftsfeil i forbindelse med rapportering.
Merk: Hvis du bruker avgiftskode på en hovedbokskonto som du ikke har definert noen omsetningsklasse på, og det er registrert en kunde eller leverandør på bilagslinjen, brukes kundens/leverandørens område for å produsere korrekt omsetningsklasse på hovedbokstransaksjonen.
Merk: For at feltet Mva-beløp skal bli beregnet når feltet Beløp angis på bilaget, må omsetningsklasse være angitt.

Omsetningsklassen blir lagret på hovedbokstransaksjonene, og lagt til grunn når du skriver ut mva-meldinger.

På bilag med hovedboksposteringer for salg og kjøp som er generert ut fra ordrer, blir omsetningsklasse satt ut fra feltene Trans.type, Område og Tjeneste-type.

Et oppslag i denne kolonnen gir deg følgende liste over mulige verdier:
1 - Avgiftspliktig salg
Benyttes ved salg av avgiftspliktige produkter, dvs. når:
 • Trans.type er 1 - Salg eller 2 - Utleie
 • Område er 0 - Avg.pl. innenl. iht. avg.- og bokf.oppl./avg.k.
2 - Avgiftsfritt salg innenlands
Benyttes ved salg av avgiftsfrie produkter, dvs. når:
 • Trans.type er 1 - Salg eller 2 - Utleie
 • Område er 1 - Ikke avgiftspliktig innenlands
10 - Overføring av varer til EU-land
Benyttes når:
 • Trans.type er 1 - Salg eller 2 - Utleie
 • Område er 4 - Datterselskap i annet EU-land
 • Tjeneste-type ikke er 1 - Tjenester
5 - Salg av varer til EU-land
Benyttes når:
 • Trans.type er 1 - Salg eller 2 - Utleie
 • Område er 2 - Innenfor annet EU-land
 • Tjeneste-type ikke er 1 - Tjenester
3 - Avgiftsfritt salg til utlandet
Benyttes når:
 • Trans.type er 1 - Salg eller 2 - Utleie
 • Område er 3 - Utenfor EU/Utenlands
 • Tjeneste-type ikke er 1 - Tjenester
9 - Salg av tjenester til utlandet
Benyttes når:
 • Trans.type er 1 - Salg eller 2 - Utleie
 • Område er 2 - Innenfor annet EU-land, 3 - Utenfor EU/Utenlands eller 4 - Datterselskap i annet EU-land
 • Tjeneste-type er 1 - Tjenester
13 - Ikke oppgavepliktig salg
16 - Salg utenfor avgiftsområde
18 - Innenlands omsetning med omvendt avgiftsplikt
20 - Agentsalg til 3. part
22 - Salg av tjenester til EU-land
26 - Leieinntekter (frivillig registrering)
27 - OSS unionsordning tjenester
28 - OSS unionsordning varer
29 - OSS importordning
4 - Avgiftspliktig kjøp
Benyttes ved kjøp av avgiftspliktige produkter, dvs. når:
 • Trans.type er 6 - Innkjøp
 • Område er 0 - Avg.pl. innenl. iht. avg.- og bokf.oppl./avg.k.
7 - Avgiftsfritt kjøp innenlands
Benyttes ved kjøp av avgiftsfrie produkter, dvs. når:
 • Trans.type er 6 - Innkjøp
 • Område er 1 - Ikke avgiftspliktig innenlands
15 - Kjøp innenlands med tilbakeføring av mva
11 - Overføring av varer mellom andre EU-land
Benyttes når:
 • Trans.type er 6 - Innkjøp
 • Område er 5 - Overførsel mellom andre EU-land
 • Tjeneste-type ikke er 1 - Tjenester
6 - Kjøp av varer fra EU-land
Benyttes når:
 • Trans.type er 6 - Innkjøp
 • Område er 2 - Innenfor annet EU-land
 • Tjeneste-type ikke er 1 - Tjenester
8 - Kjøp av varer utenlands
Benyttes når:
 • Trans.type er 6 - Innkjøp
 • Område er 3 - Utenfor EU/Utenlands
 • Tjeneste-type ikke er 1 - Tjenester
12 - Kjøp av tjenester fra utlandet
Benyttes når:
 • Trans.type er 6 - Innkjøp
 • Område er 2 - Innenfor annet EU-land eller 5 - Overførsel mellom andre EU-land
 • Tjeneste-type er 1 - Tjenester
14 - Ikke oppgavepliktig kjøp
17 - Kjøp utenfor avgiftsområde
19 - Reversert MVA på kjøp
21 - Kjøp av tjenester fra EU-land
23 - Kjøp av tjenester innland
24 - MVA pliktig forbruk av varer
25 - Innenlands kjøp av varer og tjenester med omvendt avgiftsplikt
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Omsetn.klasse Heltall
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
SQL-navn DbTrnCl Navnet på databasefeltet.
Nummer 6891  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.