Kredit konto

Kreditkontonummer for bilaget.

Visma Business skiller mellom hovedboks- og reskontrokontoer ut i fra de kontonummerintervallene som du definerer i tabellen Kontonr-serie, eller via det tilhørende feltet Kontotype. Når du taster inn et kontonummer, blir navnet på kunden, leverandøren, kontoen eller driftsmidlet vist på Statuslinjen. På den måten får du en kontroll på at du har tastet riktig nummer. Du velger om du vil føre et bilag på én linje med både debet og kredit konto, eller om du vil føre debet- og kreditpostene på separate bilagslinjer.

Hvis du taster + i et av feltene for Debet konto eller Kredit konto, og du allerede har fylt ut feltet Kundenr eller Lev.nr, foreslås en motkonto. Motkontoen definerer du for den enkelte kunde og leverandør i tabellen Aktør. Dersom et kunde-/leverandørnr. angis som debet-/kreditkonto vil motkonto fylles ut automatisk, hvis dette er angitt på kunden/leverandøren i tabellen Aktør

Merk: Registrerer du nummeret på en kunde som er kredittsperret, får du beskjed om dette i parentes bak kundenavnet på Statuslinjen. Du får fortsatt føre og oppdatere bilag på kunden. Prøver du derimot å føre bilag på en sperret hovedbokskonto, kunde, leverandør eller driftsmiddel vil dette bli avvist og en feilmelding vil bli vist.

Registrerer du et kontonummer i dette feltet som faller innenfor intervallet til nummerserien for kunder, leverandører eller driftsmidler og så gjør oppslag i feltet, får du opp en liste over registrerte kunder, leverandører eller driftsmidler.

Når du taster inn Debet konto eller Kredit konto på bilagslinjen, henholdsvis feltet Debet k.type eller Kredit k.type fylles ut med tilhørende verdi. Sletter du innholdet i feltene Debet konto eller Kredit konto, blir også innholdet i feltene Debet k.type eller Kredit k.type slettet.
Merk: Hvis feltet for Debet konto eller Kredit konto inneholder et kontonummer, og du vil erstatte dette med et kontonummer for en annen kontotype, må du slette verdien i feltet før du skriver inn det nye kontonummeret.

Du kan redigere i hjelpevinduet som i et vanlig sideelement, hvis du ønsker å endre opplysningene for en kunde, leverandør, hovedbokskonto eller driftsmiddel. Det samme gjelder hvis du ønsker å opprette nye. Dette krever at oppslagsvinduet ikke har blitt lagret i oppsettet som ikke-editerbart.

Når du taster et hovedbokskontonummer vil valutanummer, avgiftskode og/eller ansvarsenhet foreslås, hvis du har registrert dette på kontoen. Når du taster et driftsmiddelnummer vil avgiftskoden bli foreslått, hvis du har registrert dette på driftsmiddelet. Når du taster et kunde- eller leverandørnummer foreslås feltet Valutanr, hvis du har registrert dette på kunden eller leverandøren. Hvis Debet konto og Kredit konto styrer forskjellige koder, vil det være den som først blir registrert som blir foreslått. Sletter du eller endrer et registrert kontonummer, blir det tilhørende avgiftskodefeltet blanket eller endret tilsvarende.

Når du taster inn et kunde- eller leverandørnummer som Debet konto/Kredit konto på bilagslinjen, fylles feltet Kundenr eller Lev.nr automatisk ut med samme verdi. Det samme gjelder når du taster inn ordrenummer på bilagslinjen.

Kunde- eller leverandørnummeret blir også med på hovedbokstransaksjoner for salg/kjøp.

Hvis du sletter verdien i feltet Debet konto eller Kredit konto, fjernes også ansvarsenhetene på bilagslinjen.

Merk: Hvis du dobbeltklikker eller trykker på * i denne kolonnen, kan du slå opp en verdi i den relaterte tabellen.
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Kontonr Heltall
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
SQL-navn CrAcNo Navnet på databasefeltet.
Nummer 994  
Tabell 1. Tabellrelasjoner
Til tabell Identifikator Fra kolonne Til kolonne Kommentar
Aktør CreditCustomer
  • Kredit konto
 
Aktør CreditSupplier
  • Kredit konto
 
Hovedbokskonto CreditGeneralLedgerAccount
  • Kredit konto
 
Driftsmiddel CreditCapitalAsset
  • Kredit konto
 


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.