Driftsm.behandl.

Type behandling av driftsmidlet.

Det er påkrevet å fylle ut feltet hvis feltet Debet k.type eller feltet Kredit k.type har verdien 4 - Driftsmiddel, ellers kan ikke bunten bli oppdatert.

Feltet kan bli foreslått ut i fra feltet Bilagsart på bilagslinjen.

Merk: Det er påkrevet å skrive inn en gyldig verdi i dette feltet, når en bilagslinje registreres hvor debet- eller kreditkontoen inneholder et driftsmiddelnr. Hvis ikke vil det ikke være mulig å oppdatere bilaget. På driftsmiddeltransaksjoner vil feltet derfor alltid inneholde en gyldig verdi.
Driftsmiddelbehandlingen bestemmer hvilke kolonner i tabellen Driftsmiddelsaldo som oppdateres og er avgjørende for å oppnå korrekte avskrivninger.
Et oppslag i denne kolonnen gir deg følgende liste over mulige verdier:
1 - Anskaffelse
Brukes på poster som gjelder anskaffelser av driftsmidler. F.eks. biler eller bygninger.
2 - Tillegg
Brukes på poster for tillegg. Definisjonen av et "tillegg" er f.eks. vinterdekk for bil eller markiser på en bygning. Tilleggsanskaffelser kan gis en levetid som avviker fra hovedanskaffelsen.
3 - Oppskrivning
Brukes på poster for justering av totalverdien på et driftsmiddel. Et eksempel for når en oppskrivning kan være aktuelt, er når en gammel eiendom nå har en mye høyere markedsverdi enn den bokførte verdien.
Merk: Oppskrivning skal IKKE utføres når et driftsmiddel har en lavere verdi enn forventet på grunn av underbruk, i dette tilfellet vil levetiden og dermed periodiske avskrivninger justeres i stedet.
Merk: Oppskrivning av driftsmidler er i de fleste land omfattet av juridiske begrensninger og skal kun utføres etter nøye vurdering.
4 - Nedskrivning
Brukes på poster for justering av totalverdien på et driftsmiddel. Et eksempel for når en nedskrivning kan være aktuelt, er når verdien av en fast eiendom faller under bokført verdi pga. en finanskrise eller en annen ekstraordinær hendelse.
Merk: Nedskrivning skal IKKE utføres når et driftsmiddel har en høyere verdi enn forventet på grunn av overbruk, i dette tilfellet vil levetiden og dermed periodiske avskrivninger justeres i stedet.
Merk: Nedskrivning av driftsmidler kan omfattes av juridiske begrensninger og skal kun utføres etter nøye vurdering.
5 - Salg
Brukes på poster angående salg av driftsmidler.
6 - Utrangering
Brukes på poster angående utrangering av driftsmidler.
7 - (Ikke i bruk)
Ikke i bruk.
8 - Tilbakeføring
Tilbakefører avskrivninger når driftsmiddel selges eller kasseres.
9 - Avskrivning på anskaffelse
10 - Avskrivning på tillegg
11 - Avskrivning på oppskrivning
12 - Avskrivning på nedskrivning
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Driftsm.behandl. Heltall
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
SQL-navn PropPrc Navnet på databasefeltet.
Nummer 5418  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.