Beløp

Beløpet for aktuell bilagslinje.

Bruker du avgiftskoder for å få avgiftene automatpostert ved bilagsoppdatering, skal du oppgi bruttobeløpet, altså beløp inklusiv eventuell merverdiavgift. Dette siden feltene Beløp ekskl. mva og Mva-beløp vil bli kalkulert fra bruttobeløpet.

Merk: Dersom verdien i feltet Debet oms.kl. eller Kredit oms.kl. er 6 - Kjøp av varer fra EU-land, 12 - Kjøp av tjenester fra utlandet, eller 19 - Reversert MVA på kjøp, skal angitt beløp være likt som fakturabeløpet, som er eks. mva.

Skal du føre samme beløp til Debet konto og Kredit konto, kan du føre begge kontoer på samme bilagslinje med et felles beløp. Fører du et samlebilag, for eksempel fra bank eller post, der du skal splitte beløpet på flere kontoer, må du føre det over flere linjer. Hvis du taster + i feltet Beløp, vil differansen mellom feltene Sum debet og Sum kredit i bunten bli foreslått. Er differansen null vil beløpet fra foregående bilagslinje bli foreslått, tilsvarende som ved å taste / i feltet. Markøren flytter seg automatisk til neste felt, slik at du ikke behøver å taste Enter.

Et bankbilag består av et samlebeløp på kr.10.000,- som du skal føre til kredit på konto 1920 Bank, og debitere tre leverandører; kr. 2.000,- på leverandørkonto 50000, kr. 3.000,- på leverandørkonto 50025 og kr. 5.000,- på leverandørkonto 50016. Du må da føre bilaget på fire bilagslinjer, hvor bilaget totalt skal gå i null i differanse. Det eneste du behøver å taste er kontonumrene og beløpene. I resten av feltene kan du taste + for å gjenta fra linjen over. + i siste beløpsfelt gir differansen i bunten.

Periodisering

Når du har en Bilagsart hvor feltet Periodisering er valgt, eller en Debet konto/Kredit konto der det er krysset for Periodisering i tabellen Hovedbokskonto, settes et flagg på bilagslinjen som forteller at periodiseringsdialogen skal komme fram etter at du har tastet inn en verdi i feltet Beløp eller Beløp i valuta.

Les mer om dette under behandlingsvalget Periodisering.

Ekspandering av automatposter

Hvis du har valgt 1 - Ekspanderes på bilagslinjer i feltet for Aut.post. behandl. på kontoen i tabellen Hovedbokskonto eller Automatpostering, vil automatpostene vises ekspandert i registreringsbildet. Automatpostene kommer fram etter at du har tastet inn en verdi i feltet Beløp eller Beløp i valuta.

Les mer om dette under behandlingsvalget Ekspander automatposter.

Et oppslag i dette feltet åpner Kalkulatoren.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Beløp Desimal
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
SQL-navn Am Navnet på databasefeltet.
Nummer 999  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.