Aktivitets behandling

Innstillinger knyttet til håndteringen av aktivitetene som er koblet til responstypen.

Behandlingsregler for aktiviteten som gjelder ved overføring til ordre, timeliste og lønnsfil.

Et oppslag åpner dialogboksen der du kan se følgende avkrysningsbokser og alternativer:

Aktiviteter

Aktivitets regler

Aktivitetsprodukt
Kalkuler fulltid over midnatt

Timesaldo

Ikke oppdater Fakt. antall
Feltet Antall blir ikke oppdatert i tabellen Timesaldo.
Ikke oppdater Påløpt antall
Feltet Påløpt blir ikke oppdatert i tabellen Timesaldo.
Ikke oppdater Tidsanslag
Feltet Tidsanslag i antall blir ikke oppdatert i tabellen Timesaldo.
Oppdater overtid
Feltet Overtid blir oppdatert i tabellen Timesaldo.

Overtid påvirker feltene Påløpt antall og Overtid i tabellen Timesaldo, og deretter også feltet Fleksitid UB.

Merk: Spesielt for tabellen Aktivitet: For å kunne sette denne verdien må feltene Lønnsart og Lønnssatsnr være utfylt. Om ingen av disse feltene har en verdi, må feltet Res.nr fylles ut for å hente Lønnsart og Lønnssatsnr
Oppdater fleksitidskorreksjon
Feltet Fleksitidskorreksjon blir oppdatert i tabellen Timesaldo og dermed også feltet Fleksitid UB.

Godkjenning

Unntatt godkjenning av timelister
Aktiviteten kan ikke godkjennes.
Merk: Kan kun endres av brukere som har kryss i feltet Adgang til "Unntatt godkjenning på timelister" i dialogen for Brukerpref. i tabellen Bruker. Hvis aktiviteten er godkjent påvirker ikke denne endringen timesaldoen og du må manuelt korrigere timesaldoen.
Krever godkjenning av ansvarlig
Feltet Ansvarlig må være utfylt på aktiviteten. Feltet kan bli fylt ut automatisk ved at du velger hvilken regel som skal gjelde i dialogen CRM-behandling i tabellen Bedriftsopplysninger.
Ingen kredittkontroll
Aktiviteten er unntatt fra kredittkontroll.

Overfør til ordre

Av
Tillat ikke utførte
Må godkjennes på timeliste
Kopier saksnummer
Dette valget avhenger av hvilke ansvarsenhetsnummer som er definerte i tabellen Bedriftsopplysninger i feltet Saks-ansvarsenh. ved overf. til ordre. Verdien for denne ansvarsenheten blir kopiert til ordrenummer, slik at du slipper å registrere samme verdi to ganger der hvor ordrenummer har samme nummer som den angitte ansvarsenheten. Feltet blir benyttet av de som har Visma Advokat.
Kun kostnader
Pris vil ikke bli overført til ordrelinjen.
Hent ny pris fra pris- og rabattmatrise
Nye priser hentes fra tabellen Pris- og rabattmatrise ved overføring til ordre.

Reservasjonsregler

Hindre overbooking
En ressurs kan ikke reserveres flere ganger innenfor samme periode.
Undertrykk melding delvis reservert
Melding vil ikke gis når du registrerer tid på en ressurs du allerede i samme periode har foretatt delreservasjon på.
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Beh.måte 8 Heltall
SQL-navn AgrProc Navnet på databasefeltet.
Nummer 12431  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.