Formel

Formel for hvilket beløp som skal vises på rapportlinjen.

Syntaks

Formelen kan inneholde:
  • kontogrupper
  • kontonumre, med # som prefiks
  • kontonummer intervaller, med # som prefiks og med dobbelt punktum mellom fra og til kontonummer (f.eks. #4000..4999)
  • makrofunksjoner, med @ som prefiks
  • tall (heltall eller desimaltall)
  • aritmetiske operatører (+, -, *, /)
  • parenteser (i et ubegrenset antall av nivåer)

Hvis navnet på en kontogrupper er omgitt av @( og ), kan det inneholde aritmetiske operatører.

Makrofunksjoner

Følgende makrofunksjoner kan benyttes:
@SystemInteger, @SystemDecimal og @SystemText
Systemavhengige variabler.
@FirmInteger, @FirmDecimal og @FirmText
Bedriftsavhengige variabler.
Alle tar et variabelnavn som parameter, og eventuelt et elementnummer. Elementnummer må være i intervallet 1 - 12 for heltall og desimalvariabler, og 1 - 2 for tekstvariabler. Elementnumre har som standard verdien 1 hvis de utelates. Navnerom for variablene er angitt i et eget felt i tabellen.

Evalueringsrekkefølge

Parenteser evalueres først. Deretter multiplikasjon og divisjon, som har høyere prioritet enn addisjon og subtraksjon. Operatører på samme nivå evalueres fra venstre til høyre.

Feilhåndtering

Etter at en formel er angitt, vises en feilmelding dersom:
  • antall start- og sluttparenteser ikke er det samme (eller om sluttparenteser kommer før startparenteser)
  • det er en syntaksfeil, inklusive kontogrupper som ikke finnes (programmet viser den delen av uttrykket der en feil har blitt oppdaget på statuslinjen)
På rapporter kan følgende feilkoder bli vist:
(?
Parentes-uoverensstemmelse.
?
Syntaksfeil.
#?
Ukjent kontonummer.
/0
Divisjon på null.

Merk: Hvis du dobbeltklikker eller trykker på * i denne kolonnen, kan du slå opp en verdi i den relaterte tabellen.
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Formel Tekst (500)
SQL-navn AcGr Navnet på databasefeltet.
Nummer 1711  
Tabell 1. Tabellrelasjoner
Til tabell Identifikator Fra kolonne Til kolonne Kommentar
Kontogruppe AccountGroup
  • Formel
 


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.