Beh.måte 5

Innstillinger som definerer virkemåten til ordrelinjen.

Foreslås ut i fra verdi i tabellen Produkt og Struktur.

På alle sidene i dialogboksen er det doble sett med avkrysningsbokser. Den første kolonnen er hovedkolonnen, og gjelder for produktet du har markert. Den andre kolonnen gjelder for eventuelle strukturlinjer som kan bli ekspandert fra denne raden. Valgene som gjelder for strukturvarer kan kun redigeres fra tabellen Produkt, og bare når produktet er et strukturhode.

Et oppslag åpner dialogboksen der du kan se følgende avkrysningsbokser og alternativer:

Lager

Unntas lagerhåndtering
Produktet er for eksempel en tjeneste som ikke ligger på noe lager, og som ikke skal være med i lagerhåndteringen. Visma Business holder da ikke rede på lagersaldoer og beholdningsendringer, og behandler ikke varepartier.
Merk: Hvis en tilgangsordrelinje har noen reservasjoner knyttet til ordrelinjens varepartier, er det ikke mulig å krysse av i dette feltet. Da må du først oppheve de avgangsordrene som har reservasjoner mot denne ordrelinjen.

Den nye raden etter fakturering og ferdigmelding for utleie av produkter, vil automatisk bli unntatt for lagerhåndtering. Hvis du har registrert en ordre med et produkt som skal leies ut og produktet du har registrert er på lager, vil lageret bli redusert ved ferdigmelding.

Merk: Hvis du forsøker å markere for Unntas lagerhåndtering og noe er reservert mot varepartiene for denne ordrelinjen, vil følgende melding vises på Statuslinjen: Det er ikke tillatt å ha reservasjoner når produktet settes til unntas lagerhåndtering.

Reservasjonsmåte

Reservasjon ved lagring
Antallet vil bli reservert når du lagrer.
Reserver kun fra angitt partinummer
Reservering på ordren bare skjer fra dette varepartiet.

Ved ordreregistrering kan du også reservere produktet på ordrelinjen fra transaksjonstypene 2 - Utleie og 3 - Utlån.

Dette fungerer bare hvis partinummer er utfylt på ordrelinjen uansett transaksjonstype. Hvis ikke fullevering kan skje, blir overskytende antall restordre.

Hvis ikke markert og et varepartinr har blitt angitt, vil det angitt partinr bli reservert. Hvis feltet Partinr er blankt vil det bli reservert i henhold til FIFO-prinsippet.

Reserver kun hvis alt er tilgj. på lagersaldo
Denne avkrysningen fungerer sammen med parameteren Reserver bare hvis hele antallet er tilgjengelig.
Foreslå partinr 1
Partinummer 1 foreslås når du fyller ut produktnummer på ordrelinjene.
Tips: Hvis du alltid ønsker å benytte partinummer 1 kan du markere feltet Bare ett vareparti i tabellen Bedriftsopplysninger.
Merk: Dette er en metode vi ikke anbefaler for de som kjører lagerstyring av produktene.
Ikke reservasjon ved varemottak
Salgsordrelinjer blir ikke reservert automatisk mot innkjøps- og produksjonsordrelinjer ved varemottak.

(Fra strukturtabellen)
Reserver det som lar seg reservere
Standard reservasjonsmåte.
Reserver bare hvis hele antallet er tilgjengelig
Varepartiet blir ikke reservert hvis ikke hele antallet er tilgjengelig.
Innfri reservasjonsønsker selv om ikke disponibelt
Dette feltet er ikke lenger i bruk. Vær oppmerksom på at feltet kan fjernes i senere versjoner.

Plukking

Plukk hele ordrelinjen
Hvis du har markert for å plukke hele ordrelinjen blir ordrelinjen kun tatt med ved utskrift av plukklister dersom det er flere igjen av gjenstående antall som du kan plukke. Dette kan også blokkere at strukturer blir plukket, dersom du skal plukke hele strukturen eller samme andel av strukturlinjene. Hvis du må plukke hele ordren under ett, finner et tilsvarende valg i dialogen til kunde- og ordrepreferanser.
Ikke trekk tilbake plukking hvis mindre ferdigmeldes
Ingen tidligere reservasjoner eller plukking blir trukket tilbake, når du ferdigmelder dem på en ordrelinje eller reservasjonslinje.
Plukking etter fakturering
Hvis du markerer dette feltet medfører det at produktene ikke blir plukket automatisk ved ferdigmelding og fakturering, og at du kan plukke etter fakturering. Hvis du markerer feltet og ikke plukker før fakturering blir følgende redusert ved plukking i stedet for ved ferdigmelding/fakturering:
 • Beholdning og reservasjoner i tabellen Lagersaldo.
 • Varepartier.
 • Urealiserte beholdningsendringer i tabellene Lagersaldo og Beholdningsendring.
Merk: Plukking etter fakturering vil ikke virke hvis det er markert for Reservasjon ved lagring eller ved opprettelse av manuelle reservasjoner.
Hvis produktene ikke er plukket før ferdigmelding eller fakturering, blir bare feltene Ferdigmeldt og Fakt./real. antall på ordrelinjene oppdatert, og det blir generert bokføringsbilag. Det blir ikke laget produkttransaksjoner, da det ikke finnes noe sted å lagre referansene. Først når linjene blir plukket, enten ved utskrift av plukkliste eller ved bruk av feltet Plukk NÅ, blir Reservasjon og Produkttransaksjon oppdatert sammen med tabellene Vareparti, Lagersaldo og Beholdningsendring.
Merk: Det er ikke produkttransaksjoner på disse faktureringene før etter plukking.
Merk: Ordrelinjer som blir behandlet på denne måten får to realisasjonsjournallinjer:
 • En ved fakturering, som ikke har noen produkttransaksjon å referere til.
 • En ved plukking, som ikke har noen Bilagsjour.nr å referere til.
Merk: Hvis du har krysset av feltet Plukking etter fakturering, blir det opprettet to linjer i tabellen Realisasjonsjournal i stedet for en. Det blir opprettet en ved fakturering og en ved plukking av ordren. De to linjene får forskjellige verdi i feltet Opprinnelse:
 • 9 - Ordrebehandling
 • 38 - Ordrebehandling m/plukk etter fakturering
Hvis du ønsker å få betaling på forskudd, er anbefalt metode å bruke behandlingsvalget Lag forskuddsbetalingslinje i tabellen Ordre.
Ferdigmeld plukket antall ved bruk av menyvalg
Markeres hvis du ønsker å ferdigmelde det som mangler på at hele det plukkede antallet er ferdigmeldt.
Behold reservasjoner selv om mindre plukkes
Ingen tidligere reservasjoner utover det som er plukket hittil vil bli trukket tilbake, når du ferdigmelder dem på en ordrelinje eller reservasjonslinje.

Unntaksbehandling

Tillat ikke-eksisterende partinr
En advarsel blir gitt ved inntasting av et varepartinummer som ikke finnes for et produkt eller en lagerkombinasjon på en ordrelinje. Hvis varepartiet ikke finnes, vil et nytt vareparti bli opprettet nytt med dette nummeret. Varepartiet kan også være slettet fordi det har blitt tomt. Hvis du ønsker å ta vare på varepartier må du markere feltet Oppbevar varepartier under feltet Ordrebehandling 2 i tabellen Bedriftsopplysninger.
Ikke behandle varepartier i FIFO-rekkefølge
Varepartiene blir ikke undersøkt i FIFO-rekkefølge, hvis ikke reservasjonsønsker kan bli oppfylt.
Legg til varepartier med negativ disponibilitet
Varepartier med negativ disponibilitet blir lagt til hvis det fortsatt gjenstår en rest å reservere etter at alle varepartiene for produktet har blitt undersøkt. Dette gjelder også hvis det er en direkteordre, kontantordre eller realisert ordre.
Merk: Ved oppretting av et negativt vareparti, blir feltene Serienr, Plassering, Holdbarhetsdato, Ordrenr og Kostpris fra ordrelinjen overført til varepartiet. Da blir de også med i tabellen Reservasjon, på produkttransaksjonene og ved bokføring.
Med feltet Legg til varepartier med negativ disponibilitet kan du returnere varer på ikke realiserte innkjøpsordrelinjer, selv om varene er reservert på en salgsordre.
Merk: I slike tilfeller blir det ikke laget nytt "negativt nytt vareparti", uten at det varepartiet hvor varene ble innlevert, får en negativ disponibilitet.

Serienr

Reservasjon

Ett parti pr. enhet ved lagerøkning
Krysses av hvis du ønsker et vareparti pr. serienummer for et produkt. Et vareparti pr. serienummer genereres ved varemottak, produksjonskreditnota og andre lagerøkninger.
En reservasjonsrad pr. enhet ved lagerreduksjon
Krysses av hvis du ønsker en reservasjonsrad pr. serienummer for en vare. En reservasjonsrad pr. serienummer genererer ved ferdigmelding av salgsordre, vareforbruk, produksjon og andre lagerreduksjoner.

Kryss av dette feltet hvis du kun ønsker å generere reservasjoner ved utlevering med serienummer og ikke ved mottak. Det vil sikre sporbarheten av serienummer fordi det blir produsert en lagertransaksjon pr. reservasjon.

Reserver serienr. ved plukking
Som standard blir det ikke foretatt reservasjon når du har registrert et produkt som serienummer. Du må krysse av dette feltet hvis du ønsker at plukklisten skal generere reservasjonslinjer. Ordrelinjene blir behandlet av plukklisten, noe som gjør det mulig å kjøre plukkliste og angi hvilke serienummer som ble plukket ved ferdigmelding. Tabellen Lagersaldo blir oppdatert med reservert antall uten at reservasjonslinjer genereres. Ordrelinjen blir oppdatert i feltene for Plukket og Plukket uten reservering. Ved ferdigmelding av denne ordrelinjen blir ikke tabellen Lagersaldo oppdatert med reservert antall, da det ble gjort ved utskrift av plukkliste.
Tell opp "Ferdig NÅ" ved inntasting av serienr
Verdien i feltet Ferdig NÅ øker på ordrelinjen når du registrerer serienummer i tabellene Ordrelinje, Reservasjon og Serienr. Hvis du sletter serienummeret blir verdien i feltet Ferdig NÅ redusert.
Merk: Hvis du vil legge inn serienr. før ferdigmelding av lagerøkningen i tabellen Reservasjon kan du ikke benytte dette valget.

Avvis

Dupliserte serienr.
Krysses av feltet hvis du ønsker å avvise gjentagelser av samme serienummer for en ordrelinje i tabellene Serienr og Reservasjon. Da hindrer du dobbeltregistrering med strekkodeleseren. Ved en lagerøkning i tabellene Ordrelinje og Reservasjon sjekkes det i tabellen Produkttransaksjon om serienummeret har vært benyttet tidligere.
Ikke-eksisterende serienr.
En sjekk gjøres for å se om registrert serienummer finnes i tabellen Vareparti. Fra tabellene Ordrelinje og Reservasjon får du melding på statuslinjen hvis serienummeret eksisterer fra før, mens i tabellen Serienr får du en meldingsdialog i skjermbildet.

Struktur

Strukturhode

Produktet er strukturhode

Ekspander struktur for trans. type

Salg
Utleie
Utlån
Tap
Vareforbruk
Innkjøp
Produksjon
Lageroverførsel

Plukking av struktur

(Fra strukturtabellen)
Plukk strukturlinjene hver for seg
Hvis du ikke velger noe annet blir strukturlinjene plukket hver for seg som andre ordrelinjer.
Plukk samme brøkdel av strukturlinjene
Samme andel av antallene blir det plukket på alle ordrelinjer som inngår i strukturen. Ordrelinjen med lavest andel bestemmer hvor mye som blir plukket.
Når ikke alt blir plukket på strukturlinjen, blir andelen beregnet på følgende måte:
 • Plukket antall på hver strukturlinje blir avrundet til nærmeste antall delelig med kvotienten mellom totalt antall på strukturlinjen og totalt antall i strukturhodet.
 • Feltet Gjenstår å plukke i strukturhodet viser hvor mange komplette strukturer som gjenstår å plukke.
Plukk hele strukturen
Strukturen kan kun plukkes dersom alle antallene lar seg plukke.
Fordel beløp ned på strukturlinjene
Beløpet i strukturhodet blir fordelt ned på strukturlinjene ved ekspandering av strukturen.
 • Vekter: Fordelingen skjer da i henhold til verdiene i feltet Strukturvekt i tabellen Struktur. Beløpet på en strukturlinje blir satt lik beløpet i strukturhodet multiplisert med vekten for linjen og dividert med summen av vektene.
 • Beregne priser: Prisene på strukturlinjene blir beregnet samtidig som beløpet på linjen dividert med antallet på linjen. Avmerkingen gjelder strukturhoder med transaksjonstype 1 og medfører at det automatisk settes hake for ikke å hente pris på strukturlinjene når strukturen blir ekspandert.
 • Behandle substrukturer: Hvis du markerer for å ekspandere substruktur i tabellen Struktur blir beløpet på en strukturlinje fordelt videre ned på under/undervarelinjene. Du må markere for å fordele beløp ned på strukturlinjene i den 2. kolonnen i dialogen til strukturhodet eller i tabellen Struktur.
 • Rekalkulere: Hvis du endrer pris, rabatter eller andre felter som gjør at beløpet i aktuell valuta blir endret på ordrelinjen til et strukturhode, blir beløpene og prisene på strukturlinjene beregnet på nytt.
Ferdigmeld strukturlinjene fra strukturhodet
Du kan ferdigmelde en struktur fra Hovedvaren og den vil automatisk beregne et forhold på strukturlinjene. Det forutsetter samtidig at det er markert for Plukk samme brøkdel av strukturlinjene.
Ikke beregn med Prisantall i strukturhodet
Beløpet i strukturhodet blir multiplisert med prisantall på produktet i strukturhodet, og ikke med prisantall på ordre med transaksjonstype 7 - Produksjon.

Strukturlinjer

Akkumuler opp i strukturhodet

Inntekter
Inntekter på salgsordrelinjer blir akkumulert opp i strukturhodet. Hvis du har ordrer med transaksjonstype 2 - Utleie og 3 - Utlån forutsetter det at du har angitt leiepris i tabellen Pris- og rabattmatrise. Akkumuleringen skjer når du lagrer og på ordredokumenter. For å unngå dobbel bokføring må du markere tilsvarende felt for bokfør inntekter på siden Etterbehandling.
Kostnader ved salg
Kostnader på salgsordrelinjer blir akkumulert opp i strukturhodet. Akkumuleringen skjer når du lagrer og på ordredokumenter. For å unngå dobbel bokføring må du avmerke tilsvarende felt for bokfør kostnader ved salg på siden Etterbehandling.
Kostnader ved produksjon
Kostnader og beløp på produksjonsbestillinger blir akkumulert opp i strukturhodet. Akkumuleringen skjer når du lagrer og på ordredokumenter. For å unngå dobbel bokføring må du avmerke tilsvarende felt for bokfør kostnader ved produksjon på siden Etterbehandling.
Fast antall (uavhengig av antallet i strukturhodet)
Antallet på strukturlinjen blir ikke multiplisert med antallet i strukturhodet når strukturen ekspanderes, heller ikke hvis du senere endrer antallet i strukturhodet.
Legg til leveringstid fra strukturhodet
Leveringstid og transporttid fra strukturhodet blir lagt til ved beregning av ønsket leveringsdato og ankomst-/avgangsdato på innkjøps- og produksjonsordrer. Det blir også lagt til leveringstid og transporttid fra strukturlinjen.
Ekspander substruktur
Viser substrukturen i ordrelinjene.
Råvare

Priser

Ikke hent

Utsalgspris
Utsalgsprisen blir ikke hentet fram på salgsordrelinjer.
Kostpris ved salg
Kostprisen blir ikke hentet fram på salgsordrelinjer.
Kostpris ved produksjon
Kostprisen og prisen blir ikke hentet fram på produksjonsordrelinjer.

Beregning av priser

Ikke foreslå pris/rabatt på nytt
Oppslag blir ikke gjort i tabellen Pris- og rabattmatrise på salgs- utleie- og innkjøpsordrelinjer. Det gjelder kun hvis du allerede har registrert noe i feltet Pris. Hvis du har kryss i feltene Hent kostpris fra pris- og rabattmatrisen og Ikke foreslå pris/rabatt på nytt, blir kostprisen beholdt, selv om du velger et vareparti som har en annen kostpris. Hvis du ikke har kryss i feltet Beregn kostnad ut fra ordrelinjens kostpris, blir kostprisen på varepartiet også brukt på produkttransaksjoner og i bokføringen.
Merk: Dette krysset påvirker ikke oppdateringen av priser når du kjører behandlingsvalget Rekalkuler priser. Det påvirker heller ikke prisoppdateringer som blir foretatt andre steder i Visma Business. Krysset påvirker kun prisoppdatering ved registrering av ordre.
Sett på "Ikke foreslå pris-rabatt på nytt" ved lagring
Slå av "beregn pris ut fra antallsformat" ved lagring

Beregning av rabatter

Ikke beregn rabatt ut fra standardpris
Velges hvis du ikke ønsker å beregne rabatt ut fra feltene for standardpris i aktuell valuta og standard valuta når du gjør oppslag i pris- og rabattmatrisen. Gjelder på salgs- utleie- og innkjøpsordrelinjer. Når du bokfører blir da en eventuell endring av prisen på ordrelinjen i forhold til den prisen som blir foreslått fra pris- og rabattmatrisen, ikke bokført som rabatt.
Foreslå pris etter rabatt og avrunding
Rabatten blir trukket fra i prisen med det samme ved oppslag i tabellen Pris- og rabattmatrise på salgs- og utleieordrelinjer.
Utelates fra totalrabatt
Ingen totalrabatt blir beregnet på slike ordrelinjer.

Beregning av antall og pris

Beregn pris ut fra antallsformat
Pris i stedet for antall blir beregnet ut fra feltene Fra, Til og Faktor 3. Dette avhenger av hvilket antallsformat du har valgt. Det blir da ikke gjort oppslag i tabellen Pris- og rabattmatrise.
Beløp/andel angir hva som skal være fakturert hittil
Beløpet eller andelen på ordrelinjen tolket som fakturert hittil, etter denne faktureringen. Dette kan gjelde både á konto og fastpris.
Andel beregnes av totale påløpte kostnader
Prisen beregnes som en andel av verdien i feltet Pål. kostn. totalt på ordren i stedet for fra standard feltet Kontraktsbeløp.

Beregning av kostpris

Hent kostpris fra pris- og rabattmatrisen
Kostprisen på avgangsordrelinjer blir hentet fra Pris- og rabattmatrise i stedet for tabellen Lagersaldo. I tabellen Reservasjon blir det fortsatt hentet de virkelige kostprisene fra varepartiene. Du bør ikke merke feltet på tjenester og andre produkter som ikke skal være med i lagerhåndteringen. Her hentes uansett kostprisene fra Pris- og rabattmatrise. Hvis du har kryss i feltene Hent kostpris fra pris- og rabattmatrisen og Ikke foreslå pris/rabatt på nytt, blir kostprisen beholdt, selv om du velger et vareparti som har en annen kostpris. Hvis du ikke har kryss i feltet Beregn kostnad ut fra ordrelinjens kostpris, blir kostprisen på varepartiet også brukt på produkttransaksjoner og i bokføringen.
Beregn gj.sn. kostpris på ordrelinjen
Markeres hvis du ønsker å sette kostprisen på ordrelinjen til et veid gjennomsnitt av kostprisene på reservasjonslinjene. Verdien blir satt når du reserverer eller endrer kostpriser for avgangsordrelinjer i tabellen Reservasjon. Dette blir gjort ut fra de reserverte antallene og kostprisene, når hele antallet på ordrelinjen er reservert.
Beregn kostnad ut fra ordrelinjens kostpris
Kostnaden blir beregnet og bokført ut fra kostprisen på ordrelinjen.
Merk: Feltet Midlertidige kostnader under Trans.status blir da ikke krysset av, og produkttransaksjonene blir ikke oppdatert med korrekt kostpris ved varemottak, men beholder verdien fra ordrelinjen.

Kostprisen vil følge transaksjonen gjennom hele kjeden. Kostprisen på ordrelinjen brukes til bokføring og statistikk. Dette betyr at denne kostprisen ikke oppdateres dersom produktet leveres på en senere anledning med en annen kostpris. Du må derfor selv gjøre endringer i regnskapet hvis prisene endres.

Ikke oppdater salgsordrelinjer ved prisrefusjon
Prisene på salgsordrelinjer og refusjonslinjer blir ikke oppdatert.

Visma.net-innstillinger

Trekk ikke mva. fra Expense-priser på ordrer

Redigering

Antallsformat

(Fra strukturtabellen)
Antall
Bestemmer om feltene Fra og Til skal vise antall.
Timer og minutter
Bestemmer om feltene Fra og Til skal vise timer eller minutter.
Fra og til dato
Bestemmer om feltene Fra og Til skal vise datoer.
Fom. og tom. dato
Hvis valgt blir det lagt til 1 til dette forslaget, slik at for eksempel antallet blir 1 og ikke 0 når de to datoene er like.
Faktorer
Hvis valgt blir produktet av feltene Fra, Til og Faktor 3 foreslått som Antall og Påløpt, i stedet for differansen mellom Til og Fra.

Beregning av antall

Ikke foreslå påløpt antall som fakturerbart
Markeres hvis du ikke ønsker å duplisere antallene i feltene for Påløpt til feltet Antall. Du må da fylle ut feltet selv hvis du ønsker å fakturere noe.
Beregn antall ut fra vekt/dimensjon
Markeres hvis du ønsker å beregne feltet Antall på ordrelinjene når du fyller ut antall i grunnenhet, dimensjoner eller vekt totalt for linjen. Det blir dividert med tilhørende pr. enhet-faktor.
Ta bort rest ved utfylling av "Ferdig NÅ"
Ingen rest blir stående igjen da feltet Antall blir satt lik feltet Ferdig NÅ når dette fylles ut.
Innbytteordning

Oppgi

Beskrivelse
Feltpekeren stopper i feltet Beskrivelse. Det kan være ønskelig dersom produktnummeret fungerer som et fellesnummer for flere produkter, eller er en tekstlinje.
Fra og til/faktorer
Feltpekeren stopper i feltene Fra, Til og Faktor 3 og hopper over Påløpt.

Restriksjoner

Unntas fra

Tilbakelevering
Ferdigmelding
Akseptering
Fakturamottak
Varemottak
Sendt fra lev.
Bestillingsbekreftelse
Rekalkulering av priser
Annullering
Generer innkjøps- /prod. ordrer
Ordrelinjen blir ikke generert ved automatisk ordregenerering. Flagget Unnta fra ordregenerering blir automatisk satt i feltet Ord.linjestatus når ordrelinjen blir opprettet.
Omkostningsberegning
Produktet blir unntatt fra kostprispåslag og fraktomkostninger fra ordrehodet.

Ønsker du å unnta hele ordrer fra behandling, finner du tilsvarende avmerkinger i den 3. kolonnen i dialogen til behandlingvalgetOrdrestatus.

Merk: Dette gjelder ikke for omkostningsberegning.

Unntas omkostningsberegning fyller da ikke ut linjen med fordelte omkostninger fra ordrehodet.

Obligatoriske felter

Plassering ved økning
Se bort fra obligatoriske felter
Hvis du har markert feltet Obligatorisk i dialogen til menyvalget Rediger > Utfyllingsregler ser du røde spørsmålstegn i feltene på ordrelinjene. Markerer du for Se bort fra obligatoriske felter blir ikke spørsmålstegnene synlige.

Behandlingsmåter

Behandlingsmåter sperret for redigering

Utskrift

Tas med på plukkliste

(Fra strukturtabellen)
Ordrelinjen
Strukturen
Ordrelinjer blir kun tatt med på plukklister dersom du plukker noe på dem. Du kan alternativt velge å ta dem med dersom noe blir plukket på noen av linjene. Det kan være en eventuell struktur som de inngår i, eller når noe blir plukket på ordren. Valget for Strukturen kan du sette både på strukturhoder og strukturlinjer. Valget for om ordrelinjen skal bli skrevet ut på plukklisten hvis noe har blitt plukket av strukturen, gjelder også om strukturhodet har blitt plukket.
Ordren
Ordrelinjer blir kun tatt med på plukklister dersom du plukker noe på dem. Du kan alternativt velge å ta dem med dersom noe blir plukket på noen av linjene. Det kan være en eventuell struktur som de inngår i, eller når noe blir plukket på ordren. Valget for Strukturen kan du sette både på strukturhoder og strukturlinjer. Valget for om ordrelinjen skal bli skrevet ut på plukklisten hvis noe har blitt plukket av strukturen, gjelder også om strukturhodet har blitt plukket.

Undertrykk

Produktnr
Produktnr vil ikke vises på ordredokumenter. Det kan for eksempel være aktuelt og ikke vise produktnummer hvis de blir brukt som tekst- og grupperabattkoder.
Antall
Antall vil ikke vises på ordredokumenter.
Pris og rabatt
Pris og Rabatt vil ikke vises på ordredokumenter.
Beløp
Beløp vil ikke vises på ordredokumenter.
Kostpris og kostnad
Kostpris og kostnad vil ikke vises på ordredokumenter.
Ønsket lev. dato
Ønsket lev.dato vil ikke vises på ordredokumenter. Du kan også for eksempel unnta leveringsdato fra utskrift på strukturlinjer, hvis du skal levere strukturen samlet.
Bekreftet lev. dato
Bekreftet lev.dato vil ikke vises på ordredokumenter. Du kan også for eksempel unnta leveringsdato fra utskrift på strukturlinjer, hvis du skal levere strukturen samlet.
Øvrige datoer
Oppr. bekr. lev.dato, Sendt dato og Ankomst/avgangsdato vil ikke vises. Du kan også for eksempel unnta leveringsdato fra utskrift på strukturlinjer, hvis du skal levere strukturen samlet.
Memo
Ordrelinjememoer vil ikke vises på ordredokumenter.

Utelates på

Fakturaer/kreditnotaer
Ordrelinjen utelates på fakturaer og kreditnotaer.

Selv om ordrelinjer utelates fra utskrift, er de fortsatt med i totalene. Fakturaer og kreditnotaer blir både statistikkført og bokført.

Fraktbrev
Ordrelinjen utelates på fraktbrev.

Selv om ordrelinjer utelates fra utskrift, er de fortsatt med i totalene.

Pakksedler
Ordrelinjen utelates på pakksedler.

Selv om ordrelinjer utelates fra utskrift, er de fortsatt med i totalene.

Plukklister
Ordrelinjen utelates på plukklister.

Selv om ordrelinjer utelates fra utskrift, er de fortsatt med i totalene.

Leveransebeskjeder
Ordrelinjen utelates på leveransebeskjeder.

Selv om ordrelinjer utelates fra utskrift, er de fortsatt med i totalene.

Ordrebekreftelser
Ordrelinjen utelates på ordrebekreftelser.

Selv om ordrelinjer utelates fra utskrift, er de fortsatt med i totalene.

Tilbud
Ordrelinjen utelates på tilbud.

Selv om ordrelinjer utelates fra utskrift, er de fortsatt med i totalene.

Bestillinger
Ordrelinjen utelates på bestillinger.

Selv om ordrelinjer utelates fra utskrift, er de fortsatt med i totalene.

Forespørsler
Ordrelinjen utelates på forespørsler.

Selv om ordrelinjer utelates fra utskrift, er de fortsatt med i totalene.

Produksjonsbestillinger
Ordrelinjen utelates på produksjonsbestillinger.

Selv om ordrelinjer utelates fra utskrift, er de fortsatt med i totalene.

Hvis 0
Ordrelinjen utelates hvis antallet er 0.
Tips: Dette kan være aktuelt i forbindelse med strukturer hvor du fyller inn antall etter utvidelse, og ikke ønsker å vise linjer som ikke har noe antall.

Etterbeh.

Unnta fra totaler

Inntekter
Feltet Inntekter markeres hvis du ikke ønsker at ordrelinjen skal bli regnet med i ordresummer og gruppesummer. Da unngår du dobbel summering av beløp/kostnader i strukturhodet og på strukturlinjene. Dette kan være når enten pris/kostpris blir foreslått begge steder, eller beløp/kostnader blir akkumulert opp i strukturhodet. Vekt og dimensjoner kan også utelates fra å bli beregnet fra ordrelinje til ordrehodet.
Merk: Markering av dette feltet utelater også raden fra å bli bokført.
Kostnader ved salg
Feltet Kostnader ved salg markeres hvis du ikke ønsker at ordrelinjen skal bli regnet med i ordresummer og gruppesummer. Da unngår du dobbel summering av kostnader i strukturhodet og på strukturlinjene. Dette kan være når kostpris blir foreslått begge steder, eller kostnader blir akkumulert opp i strukturhodet.
Merk: Markering av dette feltet utelater også raden fra å bli bokført.
Kostnader ved produksjon
Feltet Kostnader ved produksjon markeres hvis du ikke ønsker at ordrelinjen skal bli regnet med i ordresummer og gruppesummer. Da unngår du dobbel summering av kostnader i strukturhodet og på strukturlinjene. Dette kan være når kostpris blir foreslått begge steder, eller kostnader blir akkumulert opp i strukturhodet.
Merk: Markering av dette feltet utelater også raden fra å bli bokført.
Vekt og volum
Feltet Vekt og volum markeres hvis du ikke ønsker at ordrelinjen skal bli regnet med i ordresummer og gruppesummer. Da unngår du dobbel summering av vekt og volum i strukturhodet og på strukturlinjene. Dette kan være når verdier blir foreslått begge steder, eller blir akkumulert opp i strukturhodet.

Unnta fra bokføring

Inntekter
Hvis du avmerker feltet Inntekter blir ikke summene bokført under bokføring. Når du avmerker for å unnta totaler blir det tilsvarende valget for å unnta fra bokføring nedtonet. Hvis ordrelinjen ikke skal være med når du bokfører inntektene, blir den ikke med i reskontrobeløpet og i hovedbokstransaksjoner for salg, rabatt, tillegg, spesialavgift, fakturagebyr, mva og avrunding. Hvis kostnader ikke skal være med når du bokfører, blir det ikke produsert bilag med hovedbokstransaksjoner for varekostnad, frakt og toll. Selv om beløp på strukturlinjer blir akkumulert opp i strukturhodet, kan du velge å bokføre strukturlinjene i stedet for strukturhodet. Det er aktuelt fordi de kan ha ulike avgifts- og bokføringsgrupper og kontosett.
Kostnader ved salg
Hvis du avmerker feltet Inntekter blir ikke summene bokført under bokføring. Når du avmerker for å unnta totaler blir det tilsvarende valget for å unnta fra bokføring nedtonet. Hvis ordrelinjen ikke skal være med når du bokfører inntektene, blir den ikke med i reskontrobeløpet og i hovedbokstransaksjoner for salg, rabatt, tillegg, spesialavgift, fakturagebyr, mva og avrunding. Hvis kostnader ikke skal være med når du bokfører, blir det ikke produsert bilag med hovedbokstransaksjoner for varekostnad, frakt og toll. Selv om beløp på strukturlinjer blir akkumulert opp i strukturhodet, kan du velge å bokføre strukturlinjene i stedet for strukturhodet. Det er aktuelt fordi de kan ha ulike avgifts- og bokføringsgrupper og kontosett.
Kostnader ved salg, hvis unntatt fra lagerhåndtering
Hvis du har valgt dette feltet og velger feltet Unntas lagerhåndtering under Behandlingsmåte/Lager, vil feltet Kostnader ved salg automatisk bli satt under Behandlingsmåte/Etterbeh./Unnta fra bokføring. Fjerner du markering i feltet Unntas lagerhåndtering, vil også markering i feltet Kostnader ved salg automatisk bli fjernet. Dette gjelder også for feltet Unntas lagerhåndtering i tabellen Ordrelinje.
Kostnader ved produksjon
Hvis du avmerker feltet Inntekter blir ikke summene bokført under bokføring. Når du avmerker for å unnta totaler blir det tilsvarende valget for å unnta fra bokføring nedtonet. Hvis ordrelinjen ikke skal være med når du bokfører inntektene, blir den ikke med i reskontrobeløpet og i hovedbokstransaksjoner for salg, rabatt, tillegg, spesialavgift, fakturagebyr, mva og avrunding. Hvis kostnader ikke skal være med når du bokfører, blir det ikke produsert bilag med hovedbokstransaksjoner for varekostnad, frakt og toll. Selv om beløp på strukturlinjer blir akkumulert opp i strukturhodet, kan du velge å bokføre strukturlinjene i stedet for strukturhodet. Det er aktuelt fordi de kan ha ulike avgifts- og bokføringsgrupper og kontosett.
Merk: Hvis du markerer dette feltet, unntas også transaksjonstyper 5 - Vareforbruk, 8 - Lageroverførsel og 4 - Tap fra bokføring, inkludert korreksjoner fra lagertelling.

Unnta fra statistikkføring

Inntekter
Prisfelter og beløp blir ikke fylt ut på produkttransaksjonene.
Merk: Hvis du har markert for ikke å ta med verken inntekter eller kostnader i statistikkføringen, blir det ikke produsert produkttransaksjoner. Dette kan for eksempel være aktuelt for å begrense plassforbruket og tidsforbruket for produkter som du ikke har behov for å følge opp statistikkmessig.
Kostnader ved salg
Kostprisfeltene ved salg og påløpte kostnader blir ikke fylt ut på produkttransaksjonene
Merk: Hvis du har markert for ikke å ta med verken inntekter eller kostnader i statistikkføringen, blir det ikke produsert produkttransaksjoner. Dette kan for eksempel være aktuelt for å begrense plassforbruket og tidsforbruket for produkter som du ikke har behov for å følge opp statistikkmessig.
Kostnader ved produksjon
Kostprisfeltene for påløpte kostnader blir ikke fylt ut på produkttransaksjonene. Denne markeringen gjelder for kostnader både i feltene som viser aktuell pris/beløp og kostpris med videre.
Merk: Hvis du har markert for ikke å ta med verken inntekter eller kostnader i statistikkføringen, blir det ikke produsert produkttransaksjoner. Dette kan for eksempel være aktuelt for å begrense plassforbruket og tidsforbruket for produkter som du ikke har behov for å følge opp statistikkmessig.

Andre bokføringsbehandlinger

Bokfør midlertidig lagerverdi
Hvis avkrysset bokføres varekostnaden debet/kredit ved ferdigmelding, og ved fakturamottak og fakturering blir disse føringene tilbakeført.
Periodiseres til årets slutt
Periodisering av inntektene og kostnadene på et salg kan foretas fra salgsdato og fram til 31.12.
Merk: Denne beregningen benytter seg ikke av regnskapsperioder, men gjelder for kalenderåret.

Diverse

Gruppebehandling

(Fra strukturtabellen)
Ingen
Grupperabatt
Du kan legge inn linjer for å beregne grupperabatter eller -summer på ordrer. Du taster da inn produktnummeret til en rad i tabellen Produkt hvor du har valgt Grupperabatt eller Gruppesum i behandlingsmåtedialogen. Du kan også legge inn standard tekst i feltet Beskrivelse. Du angir rabattens eller tilleggets størrelse i rabattfeltene på ordrelinjen. Tillegg angir du med negativt fortegn. Du kan også fylle ut rabattfeltene selv om du velger Gruppesum, som da gjør at rabatten blir trukket fra i summen som du ser på linjen.
Gruppesum
Du kan legge inn linjer for å beregne grupperabatter eller -summer på ordrer. Du taster da inn produktnummeret til en rad i tabellen Produkt hvor du har valgt Grupperabatt eller Gruppesum i behandlingsmåtedialogen. Du kan også legge inn standard tekst i feltet Beskrivelse. Du angir rabattens eller tilleggets størrelse i rabattfeltene på ordrelinjen. Tillegg angir du med negativt fortegn. Du kan også fylle ut rabattfeltene selv om du velger Gruppesum, som da gjør at rabatten blir trukket fra i summen som du ser på linjen.

Tid til neste fakturering

Uker i stedet for måneder
Hvis du ikke markerer feltet Uker i stedet for måneder er tidsenheten for feltet Tid til neste måneder.
Alltid sist i måneden
Markering her fører til at neste ordrelinje blir lagt til den siste dato i måneden og vil da bli 30., 31. eller 28 avhengig av hvor mange dager det er i måneden.
Quarter Days kun UK
Blir ikke brukt her i landet, men Quarter days er et begrep spesielt i U. K og gjelder utleie av eiendommer. Dagene er 25.3, 24.6, 29.9 og 25.12. Det blir forutsatt at det er krysset for siste i måneden. Hvis Quarter Days kun UK avkrysses, så blir Alltid sist i måneden satt automatisk.
1 linje pr. tidsenhet
Hvis markert blir det vist en linje pr. uke eller måned.
Ikke lagerhåndt. på nye linjer
Hvis du har registrert i feltet Tid til neste på en ordrelinje, for eksempel ved utleieordre, blir det lagt til en ny ordrelinje ved fakturering. Denne ordrelinjen blir ikke lagerbehandlet hvis du har krysset av feltet Ikke lagerhåndt. på nye linjer.

Diverse

Fritatt for renteberegning
Ordrelinjen blir fritatt for renteberegning.
Bestillingsvare
Du kan markere feltet hvis produktet er en bestillingsvare som normalt ikke har noen lagerbeholdning. Du kan hente fram feltet Best.vare til ordrelinjen, som viser den samme avmerkingen. Hvis du ønsker å endre feltet blir også det tilhørende felt for Behandlingsmåte oppdatert.
Sperret
Markeres automatisk ved behandling av inngående produktkatalog, hvis produktet har transaksjoner og identifiseres av den inngående katalogen som "slettet".

Parameteren er kun til informasjon og har ingen funksjonell bruk.

Memo og bilder

Kopier memo fra produkt til ordrelinje
Memo fra tabellen Produkt blir kopiert til ordrelinjene, slik at det kommer fram på ordren.
Merk: Hvis du har valgt Kopier memo fra produkt til ordrelinje eller Kopier memo fra struktur avkrysningsboksene på siden Diverse i feltet Behandlingsmåte i tabellen Produkt, kopieres bare filreferansen fra tabellen Produkt til tabellen Ordrelinje, ikke den fysiske filen.

Hvis du ikke vil at noen skal gjøre endringer i memofilene for produkter, må du skrivebeskytte dem.

Kopier memo fra struktur
Memofilnavnet som er registrert på strukturlinjene kopiert til ordrelinjene.
Kopier bilde fra produkt til ordrelinje
Bildefilnavnet fra tabellen Produkt blir kopiert til ordrelinjene, slik at det kommer fram på ordren.

Eksterne

Ekstern behandling

Vis på Web
Produktet vil ikke bli vist i Zpider.
Unnta fra CRM
Produktet vil ikke bli overført til Visma CRM.
Unnta fra eksternt system
Unnta fra Visma Mobile
Unnta fra Visma On Demand

Aktiviteter

Aktivitets regler

Aktivitetsprodukt
Kalkuler fulltid over midnatt

Timesaldo

Ikke oppdater Fakt. antall
Feltet Antall blir ikke oppdatert i tabellen Timesaldo.
Ikke oppdater Påløpt antall
Feltet Påløpt blir ikke oppdatert i tabellen Timesaldo.
Ikke oppdater Tidsanslag
Feltet Tidsanslag i antall blir ikke oppdatert i tabellen Timesaldo.
Oppdater overtid
Feltet Overtid blir oppdatert i tabellen Timesaldo.

Overtid påvirker feltene Påløpt antall og Overtid i tabellen Timesaldo, og deretter også feltet Fleksitid UB.

Merk: Spesielt for tabellen Aktivitet: For å kunne sette denne verdien må feltene Lønnsart og Lønnssatsnr være utfylt. Om ingen av disse feltene har en verdi, må feltet Res.nr fylles ut for å hente Lønnsart og Lønnssatsnr
Oppdater fleksitidskorreksjon
Feltet Fleksitidskorreksjon blir oppdatert i tabellen Timesaldo og dermed også feltet Fleksitid UB.

Godkjenning

Unntatt godkjenning av timelister
Aktiviteten kan ikke godkjennes.
Merk: Kan kun endres av brukere som har kryss i feltet Adgang til "Unntatt godkjenning på timelister" i dialogen for Brukerpref. i tabellen Bruker. Hvis aktiviteten er godkjent påvirker ikke denne endringen timesaldoen og du må manuelt korrigere timesaldoen.
Krever godkjenning av ansvarlig
Feltet Ansvarlig må være utfylt på aktiviteten. Feltet kan bli fylt ut automatisk ved at du velger hvilken regel som skal gjelde i dialogen CRM-behandling i tabellen Bedriftsopplysninger.
Ingen kredittkontroll
Aktiviteten er unntatt fra kredittkontroll.

Overfør til ordre

Av
Tillat ikke utførte
Må godkjennes på timeliste
Kopier saksnummer
Dette valget avhenger av hvilke ansvarsenhetsnummer som er definerte i tabellen Bedriftsopplysninger i feltet Saks-ansvarsenh. ved overf. til ordre. Verdien for denne ansvarsenheten blir kopiert til ordrenummer, slik at du slipper å registrere samme verdi to ganger der hvor ordrenummer har samme nummer som den angitte ansvarsenheten. Feltet blir benyttet av de som har Visma Advokat.
Kun kostnader
Pris vil ikke bli overført til ordrelinjen.
Hent ny pris fra pris- og rabattmatrise
Nye priser hentes fra tabellen Pris- og rabattmatrise ved overføring til ordre.

Reservasjonsregler

Hindre overbooking
En ressurs kan ikke reserveres flere ganger innenfor samme periode.
Undertrykk melding delvis reservert
Melding vil ikke gis når du registrerer tid på en ressurs du allerede i samme periode har foretatt delreservasjon på.
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Beh.måte 5 Heltall
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
SQL-navn SpecFunc Navnet på databasefeltet.
Nummer 3439  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.