Ordrepref.

Innstillinger som definerer virkemåten til ordren.

Verdiene for de markerte sjekkboksene legges sammen og beregner en tallverdi som blir lagt inn i feltet. Dersom andre ordrer skal ha de samme preferansene, kan du skrive denne tallverdien direkte i feltet uten å vise dialogboksen.

Et oppslag åpner dialogboksen der du kan se følgende avkrysningsbokser og alternativer:

Generelt

Bruttoordre
Valget blir automatisk krysset av ut fra kunde-/leverandørnummer registrert i ordrehodet. Se dialogboksen til feltene Kundepref./Lev.pref. i tabellen Aktør. Krysser du av i denne sjekkboksen, vil alle priser og beløp være inklusiv MVA.
Kreditnota
En kreditering vil foretas. Se også Kreditnota
Reservasjon ved lagring
Ved lagring av ordren vil Visma Business reservere det antallet som ikke allerede er reservert. Feltet Ikke reservert på ordrelinjene vil da bli nullstilt. Sjekkboksen blir automatisk krysset av ut fra kundenummer registrert i ordrehodet. Se dialogboksen til feltet Kundepref. i tabellen Aktør.
Reservasjon innenfor lev.tiden
Feltet viser om reservasjon ved lagring bare skal gjelde ordrelinjer som faller innenfor leveringstiden. Valget er nedtonet hvis du ikke har krysset av Reservasjon ved lagring. Dette har ikke betydning for reservasjoner som blir vist på ordrelinjene/produktene eller i tabellen Reservasjon. Gjelder også avkrysning for Reservasjon ved lagring for produktet under menyvalget Behandlingsmåte/Lager. Se dialogboksen til feltet Kundepref. i tabellen Aktør.
Aksepter endringer manuelt
Sjekkboksen blir foreslått ut fra kundenummer registrert i ordrehodet. Se dialogboksen til feltet Kundepref. i tabellen Aktør. Når du legger til nye ordrelinjer på en ordre blir sjekkboksen Akseptert av oss, i dialogen til feltet Ord.linjestatus, automatisk satt. Dette skjer ikke hvis du har krysset av for Aksepter endringer manuelt.
Plukk hele ordren
Sjekkboksen blir brukt for å unnta kunder/ordrer fra dellevering. Ved utskrift av plukklister vil ordren bare bli tatt med dersom hele ordren lar seg plukke under ett. Sjekkboksen blir automatisk krysset av ut fra kundenummer registrert i ordrehodet. Se dialogboksen til feltet Kundepref. i tabellen Aktør.
Unnta fra reduplisering
Alle verdiene på ordrelinjene blir beholdt når du overfører ordrelinjene til en ordre med behandlingsvalget Overfør.
Ikke flytt bekreftet leveringsdato tidligere
Bekreftet leveringsdato blir ikke endret på allokerte ordre som skal leveres senere enn bekreftet dato. Ordre med dato tidligere får oppdatert bekreftet leveringsdato med bekreftet dato fra innkjøps- eller produksjonsordren når behandlingsvalgene Bekreftet og Sendt blir utført. For løse allokeringer blir ikke ordrer fram i tid reservert hvis du ikke har krysset av i feltet:
  • Reserver ved bekreftet/sendt under feltet Reservasjonsbehandling i tabellen Bedriftsopplysninger.
  • Reserver mot alle ordrer i dialogen til behandlingsvalgene Bekreftet og Sendt. Krysset blir foreslått når det er krysset av i Reserver ved bekreftet/sendt under feltet Reservasjonsbehandling i tabellen Bedriftsopplysninger.
Du kan også krysse av i feltet Ikke flytt bekreftet leveringsdato tidligere på ordre:
  • Som standard for alle ordrer i feltet Beregning av leveringsdatoer i tabellen Bedriftsopplysninger.
  • Hver enkelt ordre i feltet Kundepref. i tabellen Aktør.

Fakturering

Samlefaktura
Ordren vil inngå i en samlefaktura. Ved utskrift av fakturaer/kreditnotaer krysser du av i dialogboksen til Ordredokumenter for om Visma Business skal/ikke skal behandle slike ordrer. Behandlingen av samlefakturaer finner du nærmere forklaring på under Utskrift av ordredokumenter og Fakturering. Sjekkboksen blir automatisk krysset av ut fra kundenummer registrert i ordrehodet. Se beskrivelse for Kundepref..
Valutakursjustering
Sjekkboksen viser om du skal lese inn valutakursene på nytt fra tabellen Valuta ved fakturering. Avkrysningen gjelder valutakursene i ordrehodet og på ordrelinjene, både for aktuell valuta og kostvaluta. Sjekkboksen blir automatisk krysset av ut fra kundenummer registrert i ordrehodet. Se dialogboksen til feltet Kundepref. i tabellen Aktør.
Merk: Dette behandlingsvalget kan bare brukes på salgsordrer, hvis du bruker det på andre ordretyper fører det til feil i bokføringen. Det er ikke lagt inn noen sperre for å utføre dette behandlingsvalget på innkjøps og produksjonsordre.
Fakturagebyrfritak
Sjekkboksen blir automatisk krysset av ut fra kundenummer registrert i ordrehodet. Se dialogboksen til feltet Kundepref. i tabellen Aktør. Kryss av i denne sjekkboksen for å frita fakturaen for fakturagebyr. Hvis en ordre som kvalifiserer for fakturagebyr blir dellevert vil det være nødvendig å frita den fra fakturagebyr. Hvis du delleverer en ordre, som i utgangspunktet ikke skulle bli belastet med gebyr, vil heller ikke de enkelte fakturaene blir belastet med gebyr.
Rentefritak
Purrefritak
Purregebyret vil ikke bli skrevet ut i sumraden. Purregebyret vil ikke bli lagt til "Å betale" summen på purringen. Purregebyret blir lagt til Girobeløpet, selv om en post har purregebyrfritak.
Fakturanr fra "Merket"
Verdien i feltet Merket benyttes som fakturanummer.
Trekk fra klientansvar/bank
Klientansvarssaldoen/klientbankkontoen til kunden trukket fra ved avregning, etter at eventuelle á kontoføringer på ordren er brukt. Dette valget kan du kombinerer med Bokfør klientansvar/bank.
Bokfør klientansvar/bank
Avregningsfakturaer blir ført med á konto-beløpet som følger ved bokføring, i stedet for å bli tilbakeført på kontoen som det opprinnelig ble á kontoført på.
Bruk klientansvar 2
Beløpet avgrenses oppad til utgående balanse for klientansvar 2 for regnskapsperioden som ordredokumentdatoen faller innenfor.
Bruk klientansvar 3
Beløpet avgrenses oppad til utgående balanse for klientansvar 2 for regnskapsperioden som ordredokumentdatoen faller innenfor.
Forhåndsbetaling
Denne funksjonen forhindrer ordren i å bli behandlet videre, inntil det er registrert en betaling i regnskapet eller til du har fjernet sperren manuelt. Forhåndsbetaling vil bli hentet fra kunde eller leverandør hvis det er krysset av for Forhåndsbetaling under Kundepref. eller Lev.pref.. Avkrysningen vil bli fjernet hvis det blir bokført en betaling på kunden/leverandøren. Dette er beskrevet i avsnittet Forhåndsbetaling.
Bruk opprinnelig valutakurs på kreditnotaer

Fakturamottak

Produser KID-kode
Sjekkboksen blir automatisk krysset av ut fra leverandørnummer registrert i ordrehodet. Se dialogboksen til feltet Lev.pref. i tabellen Aktør. Avkrysningen bestemmer om Visma Business skal ta med KID-kode på bilagene som blir produsert ved fakturamottak.
Kopier ikke fra remitteres levnr.
Kopier ikke fra remitteres levnr. blir benyttet når du kjører med factoring og bankkontonummer m.m. ligger på hver enkelt leverandør. Da vil disse verdiene bli benyttet ved remittering, og ikke verdiene fra remitteres leverandøren.
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Ordrepref. Heltall
SQL-navn OrdPref Navnet på databasefeltet.
Nummer 5735  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.