EBF-behandling

Behandlingsregler for hvordan betalingsforslaget skal genereres.

Valgene i denne dialogen påvirker Visma Business og Visma Payment (BabelBank)/Visma.net AutoPay/andre EBF-systemer. Avkryssingene i denne dialogen gjelder for alle bedrifter i systemdatabasen.

Et oppslag åpner dialogboksen der du kan se følgende avkrysningsbokser og alternativer:

Betalingsforslag

Sett overføringsdato til betalingsdato for alle transaksjoner
Alle transaksjoner, uansett betalingsdato, får samme betalingsdato som den som ble angitt i dialogen til behandlingsvalget Lag betalingsforslag.
Kopier Ekstratekst fra åpen post til feltet Tekstlinje
Tekst (40 tegn) kan overføres på en åpen post fra feltet Ekstratekst. Dette er implementert for banksystemene 96 - Liinos og 99 - Z Data Converter. Det er bare Telepay (NO), Postgiro og Bankgiro (SE) som kan benytte denne funksjonen.
Ingen debet saldo
Enkelte EBF-systemer tester om betalingene pr. leverandør overstiger totalt skyldig beløp, og avviser denne leverandøren og transaksjoner som vil skape debet saldo på leverandøren blir ikke remittert.

Bokføring

Generer bunt/bilagslinjer for avregning fra EBF-system
Automatisk opprette bunt/bilag ved mottak av oppgjorte betalinger fra EBF-systemet. Anbefalingen er å ha denne innstillingen valgt. Hvis ikke valgt, kan behandlingsvalget Lag regnskapsbunt i tabellen Betalingslinje bli kjørt senere.
Automatisk oppdatering av bunt for avregninger fra Visma.net AutoPay
Etter at returdata for betalinger er mottatt fra Visma.net AutoPay, vil behandlingsvalget Oppdater bunt automatisk starte.
Oppdater alle oppgjorte betalinger til samme bunt
Hvis markert vil en felles regnskapsbunt bli opprettet for alle avregning av utgående betalinger som mottas i samme statusendringsrapport fra Visma.net AutoPay. Hvis alternativet ikke er markert, vil separate bunter opprettes for hver enkelt <OriginalPaymentBatch> seksjon i statusendringrapporten.

Inngående betalinger

Automatisk oppdatering av bunt for inngående betalinger fra Visma.net AutoPay
Etter at inngående betalinger er mottatt fra Visma.net AutoPay, vil behandlingsvalget Oppdater bunt automatisk starte.
Bruk rentedato (i stedet for bokf.dato) for inngående betalinger fra Visma.net AutoPay
Hvis markert, vil bankens "Rentedato" bli benyttet i feltet Valuteringsdato i tabellen Bilag, i stedet for bankens "Bokføringsdato". Med dette kan brukeren konfigurere hva som passer best, for å optimalisere bankavstemmingen.
Lag bilagslinjer hvis gebyr fra inngående betaling fra Visma.net AutoPay
Hvis markert, vil gebyrer bli postert ved import av inngående betalinger fra Visma.net AutoPay. Gebyrer vil bli postert hvis det finnes et <ChargesDeducted>-element i importfilen. Alternativt vil gebyrer bli postert hvis verdien i <PaidCurrencyAmount> er høyere enn beløpet i elementet <ReceivedAmount> (noe som betyr at kunden har betalt mer enn vi har mottatt), differansen vil da bli sett på som gebyrer (begge beløp må være i samme valuta).
Opprett bankpostering for hver inngående betaling fra Visma.net AutoPay
Hvis markert vil separate bankposteringer bli opprettet for hver av de inngående betalingen ved import fra Visma.net AutoPay.
Ignorer gruppeverdi ved oppretting av bankbilag for inngående betalinger fra Visma.net AutoPay
I XML-filen for inngående betalinger fra Visma.net AutoPay (VIP-filen) finnes det en tag med navn <Group>. Importen av betalingene oppretter bankbilag, med gruppering basert på betalingsdato og <Group>-verdier. Hvis dette alternativet er markert, vil ikke verdier fra <Group>-taggen bli tatt hensyn når bankbilagene opprettes.
Ikke match KID-betalinger når betalt beløp er større enn utestående beløp
Relevant for inngående betalinger som har en KID-kode, og hvor det innbetalte beløpet er større enn den åpne postens restbeløp (f.eks. når betaler har brukt samme KID-kode for betaling av flere fakturaer).

Hvis dette alternativet er markert, vil ikke feltene Motref. og Kredit konto bli utfylt på bilaget. Bunten vil da få en differanse, noe som gjør det lettere for brukeren å fange opp at noe trenger manuell håndtering (f.eks. matche mot de korrekte åpne postene).

Sjekk i Kundetransaksjoner etter dobbeltbetaling av KID
Når inngående betalinger importeres, men ingen matchende post finnes i tabellen Åpen kundepost, vil en aktivering av denne parameteren føre til at det også søkes i tabellen Kundetransaksjon etter feltet KID-kode. Hvis KID-kode blir funnet, vil kundenummer bli fylt ut på bilagslinjen og bunten vil balansere. I tillegg vil teksten "Advarsel - dobbel betaling?" bli lagt i feltet Ekstratekst.
Ikke bruk Kundedokumenter for matching av inngående betalinger fra Visma.net AutoPay
Hvis markert vil ikke tabellene for Kundedokument bli benyttet til matching av inngående betalinger fra Visma.net AutoPay.

Sverige

Tillat negative betalinger
Negative beløp blir også behandlet. Dette feltet ligger også under Regnskapsbehandl. i tabellen Bedriftsopplysninger. Ved å bruke avkrysningen under feltet EBF-behandling i tabellen Bankpartner kan du sette forskjellig behandling for hver enkelt bankpartner.
Merk: Med negative betalinger menes at du overfører større beløp av kreditnotaer enn fakturaer. Dette krysset settes når det er lov å sende dette til banken for overvåkning, slik at banken ved neste faktura reduserer betalingsbeløpet med resterende kreditnota verdi. Dette blir kun brukt ved remittering mot svenske banker.
Bruk alltid postgiro fra lev. hvis utfylt
Postgiro blir brukt i EBF-behandlingen. Dette gjelder for Sverige og blir kun benyttet av eksterne EBF-systemer.
Numerisk omkostningskode
Omkostningskodene "OUR" og "BEN" vil bli erstattet av numeriske verdier som benyttes i Sverige.
Tillat sending av betalinger med 0-beløp
Hvis markert vil behandlingsvalget Lag betalingsforslag opprette betalingslinjer også for leverandører hvor summen av transaksjonene er null (f.eks. en faktura med beløp 2000,- og en kreditnota med beløp 2000,-). Avklar med banken at de aksepterer null-betalinger, dette er noe som gjøres av flere banker i Sverige.

Danmark

Samletransaksjoner
Samletransaksjon produseres til banken. Hvis du bruker denne parameteren kan du ikke hente returdata for å matche betalingene. Dette feltet blir kun benyttet i enkelte eksterne EBF-systemer.
Kort melding til mottaker
Mottaker får en kort melding. Dette feltet blir kun benyttet i enkelte eksterne EBF-systemer.

Bankavstemming

Oppdater hovedbokstransaksjoner med avstemmingsbeløp
Hvis markert, vil nye transaksjoner i tabellen Hovedbokstransaksjon med Kontonr = bankpartnerens Hovedb.k. bank bli oppdatert med utfylte beløp i feltene for Avstemming restbeløp. Dette gjør det mulig å senere avstemme transaksjonene mot postene i tabellen Kontoutskriftstransaksjon.
Match transaksjoner selv om beløpene er forskjellige
Gjør det mulig å matche transaksjoner med forskjellig beløp ved kjøring av behandlingsvalget Manuell avstemming.
Avstem enkelttransaksjoner før samletransaksjoner
Hvis markert vil avstemmingsalgoritmen 4 - Enkeltvise transaksjoner på samme dato bli utført før algoritmene 2 - Flere hovedbokstransaksjoner på samme dato og 3 - Flere kontoutskriftstransaksjoner på samme dato.

AutoInvoice

Ikke send KID til AutoInvoice
Hvis markert, vil ikke KID bli sendt til Visma.net AutoInvoice.

Diverse

Bruk databaseforbindelse for ZData
Feltet er ikke i bruk i denne tabellen.
Remitter bare aktiv bedrift
Data kan ikke legges ut fra andre klienter enn den klienten hvor eksporten blir startet fra.
Behandle kun aktiv betaling ved remittering
Hvis avkrysset, får du bare behandlet den markerte betalingslinjen for den bedriften hvor Legg ut data eller Hent returdata blir startet fra.
Oppdater bankkonto/org.nr fra EBF-system
Bankkonto og organisasjonsnummer blir oppdatert på kunder som betaler via OCR. Ikke alle formater/EBF-systemer støtter dette. Det er avhengig av om opplysningene ligger i filen som kommer fra banken.
Hent valutakurser ved remittering
Valutakurser vil kunne hentes fra banken og oppdatere tabellene Valuta og Valutakurs med oppdaterte kurser fra banken. Ikke alle bankformater støttes pr. dato.

Hvis Visma.net AutoPay benyttes, kan valutakurser oppdateres som beskrevet under Description of currency rates import.

Sett "Opphevet" på betalinger som ikke Overføres
Enkelte eksterne EBF-systemer setter feltet Bet.linjestatus i tabellen Betalingslinje til 4 - Opphevet på de linjene som har status 1 - Forslag etter at du har kjørt behandlingsvalget Legg ut data i tabellen Betaling. Det er EBF-programmet som utfører opphevingen av de åpne postene for alt som blir avvist før du sender data til banken.
Sett "Opphevet" på betalinger som avvises
Enkelte eksterne EBF-systemer setter feltet Bet.linjestatus i tabellen Betalingslinje til 4 - Opphevet på de linjene som blir avvist av kontrollrutinene i EBF-systemet, mens forslag du manuelt har merket slik at de ikke skal bli overført blir liggende igjen med Bet.linjestatus lik 1 - Forslag, og vil være klar for remittering neste gang EBF-systemet blir startet.
Innlandsremittering til utland (Bet.måte 43/TBIO)
Utlandstransaksjoner blir sendt over og behandlet som innlandstransaksjoner i mottakerlandet. Dette er avhengig av tilbudet som er i den banken du benytter til remittering.
Blank valutakurs på utførte betalinger
Feltet er ikke i bruk.

Regnskap

Avgifter/gebyr og gebyrer inkludert i beløpet
Avgifter er med i totalbeløpet.
Avgift/gebyr pr. post
Gebyrer og avgifter blir postert pr. leverandør og betaling.
Ikke bokfør avgifter og gebyrer
Gebyrer og avgifter blir ikke bokført sammen med betalingen. Kryss av i dette feltet når du har egen avtale med banken om at gebyrer og avgifter kommer som egen belasting.
Avgifter/gebyr i valuta
Avgiftene og gebyrene er i en annen valuta enn standard valuta. Gebyrene vil da følge kontoens valuta.
Bruk bankreferanse på innland
Bankreferansen brukes for å samle bokføringen på hovedbokskontoen for bankføringen på innlandsbetalinger.
Bruk bankreferanse på utland
Bankreferansen brukes for å samle bokføringen på hovedbokskontoen for bankføringen på utlandsbetalinger.

Telepay

Kun en faktura pr. transaksjon
Hvis avkrysset, vil enkelte eksterne EBF-systemer produserer enkelt-transaksjoner mot banken. Hvis parameteren benyttes blir det ikke samlet flere betalinger til samme konto.
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene EBF-behandling Heltall
SQL-navn EFTProc Navnet på databasefeltet.
Nummer 15484  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.