Laveste UB

Angi beløpet du ikke kan avskrive.

Standard er restverdi. Du kan krysse av i feltet Beregn avskrivningsgrunnlaget fratrukket utrangeringsverdien (laveste UB) i dialogen under Driftsm.pref., hvis du ønsker å fordele beløpet du har angitt i feltet Laveste UB over hver måned.

Eksempel

Hvis du angir verdien 1 (en krone) i feltet, og skal avskrive et beløp på 60.000 med levetid 5 år, vil avskrivningen bli 1000 kroner i måneden, bortsett fra den siste avskrivningen som vil bli på 999 kroner.

Eksempel

Med valget Beregn avskrivningsgrunnlaget fratrukket utrangeringsverdien (laveste UB) under Driftsm.pref. markert, verdien i feltet Laveste UB på 20.000, investering på 60.000 og levetid på 5 år:

I dette tilfellet vil avskrivningsgrunnlaget være 40.000, og avskrivning pr. måned vil være 666,67 i stedet for 1000.

Merk: Hvis du f.eks. kjøper en eiendom, og du ikke får avskrive tomten, kan du registrere beløpet på tomten i feltet Laveste UB og samtidig krysse av for Beregn avskrivningsgrunnlaget fratrukket utrangeringsverdien (laveste UB).

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Beløp Desimal
SQL-navn ScrapV Navnet på databasefeltet.
Nummer 12180  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.