Driftsm.pref.

Et oppslag åpner dialogboksen der du kan se følgende avkrysningsbokser og alternativer:
Sperret på bilag
Hvis avkrysset får du ikke bokført bilagslinjer direkte på driftsmidlet. Du får meldingen "Driftsmiddel xxxxxxx er sperret mot direkte bokføring" på statuslinjen.
Beregn avskrivningsgrunnlaget fratrukket utrangeringsverdien (laveste UB)
Hvis avkrysset blir ikke feltet Laveste UB angitt på driftsmidlet behandlet som en restpost i slutten av driftsmidlets levetid, men verdien vil bli fratrukket fra avskrivningsgrunnlaget på grunnanskaffelsen ved hvert avskrivningstilfelle.
Oppdater ansk. dato og "Avskriv til" dato fra bilagsdato
Når avkrysset, og første bilag med Driftsm.behandl. = 1 - Anskaffelse blir oppdatert på driftsmidlet, blir driftsmiddelets anskaffelsesdato lik bilagsdatoen i stedet for valuteringsdatoen.
Merk: Hvis du har kryss i dette feltet og bilagsdatoen ligger i en annen regnskapsperiode enn valuteringsdatoen kan det bli nødvendig med en manuell justering av sluttdatoene på driftsmiddelet.
Forskyv sluttdato hvis "Avskr. ikke < 1/2 md."
Når avkrysset, og første bilag med Driftsm.behandl. = 1 - Anskaffelse blir oppdatert på driftsmidlet, blir sluttdatoen beregnet med + 1 periode dersom anskaffelsesdatoen er den 16 eller høyere i måneden, og det er markert for Ikke avskriv mindre enn halv måned under Regnskapsbehandl. i tabellen Bedriftsopplysninger.
Sperret fra prosessering
Hvis avkrysset får du kun kjørt behandlingsvalget Opprett dokument fra tabellen Driftsmiddel. De andre behandlingsvalgene sperres når du har kryss i dette feltet.

Når du oppdaterer bilag på driftsmidlet med Driftsm.behandl. = 5 - Salg eller 6 - Utrangering, blir feltene Sperret fra prosessering og Sperret på bilag automatisk markert.

Oppdater "ansk. dato" og "Avskriv til" ved hver anskaffelse
Hvis avkrysset vil feltene Ansk.dato og Avskriv til bli oppdatert hver gang et nytt bilag med Driftsm.behandl. = 1 - Anskaffelse oppdateres for driftsmidlet. Valget brukes hovedsakelig i anleggsbransjen, hvor avskrivningen kan begynne fra anleggsstart, mens Ansk.dato og Avskriv til skal bestemmes ut fra ferdigstillelse av anlegget.
Unnta driftsmiddel fra avskrivning
Driftsmidlet blir unntatt fra avskrivning. Feltene Unnta tillegg fra avskrivning, Unnta oppskrivning fra avskrivning og Unnta nedskrivning fra avskrivning vil automatisk bli markert.
Unnta tillegg fra avskrivning
Tillegg blir unntatt fra avskrivning.
Unnta oppskrivning fra avskrivning
Oppskrivning blir unntatt fra avskrivning.
Unnta nedskrivning fra avskrivning
Nedskrivning blir unntatt fra avskrivning.
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Driftsm.pref. Heltall
SQL-navn PropPref Navnet på databasefeltet.
Nummer 15282  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.