Tabeller i bruk for behandlingsvalget Parametre

Tabellene Jobb og Jobbparameter er i bruk ved setting av brukerdefinerte parametere for behandlinger.

Behandlingsvalget Parametre krever at følgende felter er utfylt i tabellen Jobb:

Tabell 1. Jobb-tabell felter
Feltnavn SQL-navn Kommentar
Jobbnr JobNo  
Bedriftsnr FrmNo Hvis tomt, må Bedriftsgruppenr fylles ut.
Bedriftsgruppenr FrmGr Hvis tomt, må Bedriftsnr fylles ut.
Jobbtype JobTp  
Sideelem.nr PgElNo  
Tabellnr TabNo  
Vindusnr WinNo  
Merk: Hvis feltet Bedriftsnr er tomt og feltet Bedriftsgruppenr er utfylt, vil bedriften med det laveste Bedriftsnr bli brukt når parameter-dialogboksen vises.
Merk: Hvis noen parametere ikke passer for alle bedrifter under Bedriftsgruppenr, må jobben deles opp og individuelle Bedriftsnr må benyttes i stedet.

Når behandlingsvalget Parametre kjøres for første gang på en rad i tabellen Jobb vil den tilhørende dialogboksen vise standard parameterverdier. Når OK-knappen trykkes i dialogboksen blir tabellen Jobbparameter oppdatert med de parameterverdiene som er forskjellig fra standardverdiene. Hvis ingen parameterverdier endres, vil det ikke bli noen tilhørende rader i tabellen Jobbparameter. I dette tilfellet vil standardverdier bli benyttes når jobben kjøres.

Tabell 2. Tabellen Jobbparameter
Feltnavn SQL-navn Beskrivelse
Jobbnr JobNo Primærnøkkel.
Linjenr LnNo Primærnøkkel. Hver linje i tabellen gis et fortløpende linjenummer i den rekkefølgen de lagres.
Merk: Feltet Linjenr endres ikke når en ny linje settes inn mellom eksisterende linjer. Feltet Sort.sekv.nr angir rekkefølgen på linjene, og påvirkes når nye linjer settes inn mellom eksisterende linjer.
Nodenr NodeNo Feltet henviser til node-nummer definert for behandlingen/rapporten i datamodellen. (En node er en gruppe av parametere og/eller andre noder, og kan forekomme et variabelt antall ganger. Det kan brukes til å lage samlinger og hierarkier av elementer, jfr. XML-elementer.)
Parameternavn ParNm Feltet er kun i bruk ved kjøring av Crystal Reports-rapporter (dvs. når verdien er 1 - Crystal Reports i feltet Rapportsystem i tabellen Jobb/Rapportdefinisjon).
Parameternr ParaNo Feltet henviser til node-parameternummer definert for behandlingen/rapporten i datamodellen.
Overordnet linjenr ParentLnNo Feltet henviser til feltet Linjenr for "foreldre"-noden. Feltet kan bli fylt ut automatisk også når du redigerer tabellen manuelt, ved å bruke et koblet sideelement i oppsettet. Feltet er ikke utfylt for noder og parametere på rotnivå.
Sort.sekv.nr Srt Identisk med feltet Linjenr, hvis ingen linjer er satt inn mellom eksisterende linjer.
Verdi Value Verdien for jobbparameteren. Behandlingsvalget Parametre oppretter ikke rader i tabellen Jobbparameter for parametere som ikke er overstyrt (dvs. har standardverdi).
Merk: Hvis en dato-parameter ikke har en verdi angitt i tabellen Jobbparameter, så vil dagens dato og klokkeslett bli benyttet når jobben kjøres. Hvis feltet Gjentakelse også er utfylt, vil ny dato hentes ved hver ny kjøring av jobben.
Merk: Behandlingsvalget Fullfør i tabellen Jobbutførelse leser også parameterverdiene og nodene fra tabellen Jobbparameter.


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.