Pris/rab.-krit. 2

Oppsett for hvilke kriterier Visma Business skal søke etter i pris- og rabattmatrisen, på rader uten produktnummer.

Oppsett for andre kolonne.

Et oppslag åpner dialogboksen der du kan se følgende avkrysningsbokser og alternativer:

Henting av pris

Pris/rabatt på kjøper
Kjøperen (kundenummer) brukes i stedet for fakturamottakeren ved oppslag i pris- og rabattmatrisen.
Prisrefusjoner uavhengig av lager
Avrund pris etter rabatt
Visma Business vil avrunde pris etter rabatt til to desimaler ved beregning av beløp på ordrelinjene. Feltene for Pris etter rabatt og Pris etter rabatt (innenl.) på ordrelinjene vil da også vise to desimaler som standard, i stedet for flytende desimaler.
Prisfaktor ved utleie
På ordrelinjene er det et felt Prisfaktor, hvor du kan angi en faktor som Visma Business skal multiplisere sammen med pris og antall ved beregning av linjebeløp. Hvis du har kryss i feltet Prisfaktor ved utleie, vil Visma Business unnlate å multiplisere med leietiden ved beregning av linjebeløp, og i stedet foreslå prisfaktoren ut fra en tabell med prisfaktorer for ulike leietider, og bare multiplisere med denne faktoren.
Kostpris fra pris- og rabattmatrisen hvis utsolgt
Visma Business vil benytte kostpriser fra pris- og rabattmatrisen på salgsordrelinjer i stedet for den fysiske Gj.snittlig kostpris fra tabellen Lagersaldo, når den fysiske beholdningen er 0 eller negativ. Siste FIFO-kostpris blir beholdt når beholdningen går i 0 eller blir negativ. Visma Business vil velge kostpris for en eventuell leverandør angitt på ordrelinjen eller i ordrehodet. Ved oppslag i tabellen Lagersaldo, tar Visma Business med normal leverandør til salgsordrelinjen, når avkrysningen er satt og beholdningen <= 0.

Sammenligningsdato

I dette feltet kan du definere hvilken dato som skal være grunnlaget for sammenligninger med fra- og til datoer i tabellen Lagersaldo (som angir når varene er salgbare), og ved oppslag i tabellen Pris- og rabattmatrise:

0 - Dagens dato
Dagens dato vil bli brukt.
1 - Ordre/transaksjonsdato
Transaksjonsdato på ordrelinjen brukes, eller ordredato i ordrehodet.
2 - Ønsket/bekreftet leveringsdato
Bekreftet leveringsdato brukes hvis denne er angitt på ordrelinjen eller i ordrehodet, eller ønsket leveringsdato på ordrelinjen eller ordrehodet.

Prisantallomfang

I tabellen Produkt er det et felt for Prisantall som blir foreslått til ordrelinjene, og som angir hvor mange enheter prisene gjelder for. Oppslag i feltet Prisantallomfang åpner en dialog hvor du bestemmer hvilke pristyper prisantallet skal bli brukt på. Prisene vil da bli dividert med prisantallet ved beregning av beløp/påløpte kostnader.
Merk: For de produktene du setter prisantall på, vil den gjelde fra første gang det blir opprettet en lagersaldo på produktet. Den vil da ikke kunne endres senere.
Utsalgspris
Utleiepris
Innkjøpspris
Kostpris

Transportavtalebehandling

Tonnrate 1
Tonnrate 2
Tonnrate 3
Tonnrate 4
Kostnad 1
Kostnad 2
Kostnad 3
Kostnad 4

Omkostninger

Markerer om fraktfeltene fra 1 - 4 i tabellen Ordre skal bli beregnet ut fra tonnrate eller kostnad.

Kalkuler kostpristillegg fra Pris etter rabatt
Beregn frakt 1 - 4 ut fra pris etter rabatt
Bokfør debet/kredit frakt 1-4 og toll ved innkjøp
All frakt og toll vil bli bokført ved fakturamottak for innkjøpsordren, i stedet for ved salgstidspunktet. Som før, vil kostprisen for lageret øke med frakt og toll, men på salgstidspunktet blir denne verdien ikke trukket - det er kostprisen som vil bli bokført.

Optimalisering

Bruk nullverdier som rabattkriterium

Kjederabatter

Trekk fra rabatt 1 før rabatt 2
Hvis valgt, vil Rabatt % og Rabattbeløp bli fratrukket før beregning av discount 2.
Trekk fra rabatt 1 før rabatt 3
Hvis valgt, vil Rabatt % og Rabattbeløp bli fratrukket før beregning av discount 3.
Trekk fra rabatt 2 før rabatt 3
Hvis valgt, vil Rab. % 2 og Rabattbeløp 2 bli fratrukket før beregning av discount 3.
Trekk fra rabatt 1 før rabatt 4
Hvis valgt, vil Rabatt % og Rabattbeløp bli fratrukket før beregning av discount 4.
Trekk fra rabatt 2 før rabatt 4
Hvis valgt, vil Rab. % 2 og Rabattbeløp 2 bli fratrukket før beregning av discount 4.
Trekk fra rabatt 3 før rabatt 4
Hvis valgt, vil Rab. % 3 og Rabattbeløp 3 bli fratrukket før beregning av discount 4.
Trekk fra rabatt 1 før rabatt 5
Hvis valgt, vil Rabatt % og Rabattbeløp bli fratrukket før beregning av discount 5.
Trekk fra rabatt 2 før rabatt 5
Hvis valgt, vil Rab. % 2 og Rabattbeløp 2 bli fratrukket før beregning av discount 5.
Trekk fra rabatt 3 før rabatt 5
Hvis valgt, vil Rab. % 3 og Rabattbeløp 3 bli fratrukket før beregning av discount 5.
Trekk fra rabatt 4 før rabatt 5
Hvis valgt, vil Rab. % 4 og Rabattbeløp 4 bli fratrukket før beregning av discount 5.
Trekk fra rabatt 1 før rabatt 6
Hvis valgt, vil Rabatt % og Rabattbeløp bli fratrukket før beregning av discount 6.
Trekk fra rabatt 2 før rabatt 6
Hvis valgt, vil Rab. % 2 og Rabattbeløp 2 bli fratrukket før beregning av discount 6.
Trekk fra rabatt 3 før rabatt 6
Hvis valgt, vil Rab. % 3 og Rabattbeløp 3 bli fratrukket før beregning av discount 6.
Trekk fra rabatt 4 før rabatt 6
Hvis valgt, vil Rab. % 4 og Rabattbeløp 4 bli fratrukket før beregning av discount 6.
Trekk fra rabatt 5 før rabatt 6
Hvis valgt, vil Rab. % 5 og Rabattbeløp 5 bli fratrukket før beregning av discount 6.

Rabattforslag

Det er to kolonner med avkrysningsfelter, den første gjelder rabattprosent, og den andre rabattbeløp. Det er avkrysninger for hver av de 5 parene med utsalgsrabattprosent og beløp. Det første paret med avkrysninger gjelder også for rabattprosent og beløp ved utleie og innkjøp.

% / Beløp

Foreslå rabatt 1 prosent
Foreslå rabatt 1 beløp
Foreslå rabatt 2 prosent
Foreslå rabatt 2 beløp
Foreslå rabatt 3 prosent
Foreslå rabatt 3 beløp
Foreslå rabatt 4 prosent
Foreslå rabatt 4 beløp
Foreslå rabatt 5 prosent
Foreslå rabatt 5 beløp
Søk etter pris - rabattbeløp
Visma Business vil ellers søke etter rabattbeløpene for seg, slik at rabattbeløpene kan være angitt på andre rader enn prisen, og avgrenset til andre kriterier. Visma Business vil da velge det høyest mulige rabattbeløpet for de valgte kriteriene. Rabatten kan være avgrenset oppad via avkrysningen for vedkommende type rabatt i dialogen til feltet for faste priser og rabatter.

Pris/rabatt-sumfelt

I dette feltet kan du legge til grunn summer for linjer på ordren med samme verdi i feltet Produktprisgr. 1. Feltet Pris/rab. sumfelt under Bedriftsopplysninger angir hvilket felt på ordrelinjene som skal bli summert. Oppslag i feltet leder til en dialog med valgene:

(Har du valgt 1 - Antall, blir ikke antallet redusert med verdien i feltet Fritt antall på ordrelinjen.)

Feltet blir brukt av behandlingsvalget Rekalkuler priser i ordre-sideelementer, samt ved korrigering av utsalgspriser og -rabatter på salgsordrelinjer ved lagring av prisrefusjonslinjer som har fått endret refusjonsstatusen til 2 - Bekreftet.

0 - (Ingen)
1 - Antall
2 - Antall i grunnenhet
3 - Lengde
4 - Areal
5 - Volum
6 - Nettovekt

Kunde- / leverandør- / andre ordrer

Her kan du krysse av for hvilke kriterier Visma Business skal søke på i pris- og rabattmatrisen, på rader uten produktnummer.

Rader for det aktuelle produktnummeret blir alltid kontrollert. Visma Business kontrollerer alltid alle kriteriene på de radene som blir lest, både med og uten produktnummer. Dersom det er mange rader uten produktnummer, kan det være fordelaktig å indeksere disse kriteriekolonnene.
Merk: Blanke verdier er gyldige verdier for kriterier valgt i denne dialogen. Dette betyr at hvis et kriterie er valgt og den tilhørende kolonnen ikke har noen verdi på ordrelinjen, vil en rad i Pris- og rabattmatrise med bare pris eller rabatt være kvalifisert for valg.

Det er 3 kolonner med avkrysningsfelter. Den første gjelder kundeordrer (salg, utleie og utlån), den midterste leverandørordrer (innkjøp), og den siste andre ordrer (tap, vareforbruk, produksjon og lageroverførsler).

Ved å krysse av for færrest mulig valg i hver kolonne, vil hastigheten på oppslag i prismatrisen øke, og dermed også hastigheten på ordreregistrering og utskrift av prislister. Ved utskrift av prislister tar Visma Business utgangspunkt i avkrysningene i kundekolonnen. Valuta omfatter både testing på aktuell valuta (ved salg, utleie og innkjøp) og kostvalutaen.

Valgene blir lagret i feltene Pris/rab.-krit. 1 - Pris/rab.-krit. 6 i tabellen Bedriftsopplysninger.

Strukturproduktnr
Inngår i struktur
Produktprisgruppe 1
Produktprisgruppe 2
Produktprisgruppe 3
Lagernr
Varepartinr
Kundenr
Kundeprisgruppe 1
Kundeprisgruppe 2
Kundeprisgruppe 3
Leverandørnr
Ansattnr
Ansattprisgruppe
Lønnssatsnr
Ordrenr
Ordreprisgruppe
Postnr
Leveringsbetingelser
Leveringsmåte
Ansvarsenhet 1
Ansvarsenhet 2
Ansvarsenhet 3
Ansvarsenhet 4
Ansvarsenhet 5
Ansvarsenhet 6
Ansvarsenhet 7
Ansvarsenhet 8
Ansvarsenhet 9
Ansvarsenhet 10
Ansvarsenhet 11
Ansvarsenhet 12
Dato
Enhet
Antall
Prisenhet
Antall i grunnenhet
Lengde
Areal
Volum
Nettovekt
Valuta
Bruttopriser
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Pris/rab.-krit. 1 Heltall
SQL-navn PrCrit2 Navnet på databasefeltet.
Nummer 6671  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.