CRM-behandling

Oppsett for CRM.

Et oppslag åpner dialogboksen der du kan se følgende avkrysningsbokser og alternativer:

Diverse

Sjekk minsteantall på responstype
Denne parameteren fører til at Antall aldri blir lavere enn minsteantall på responstypen, mens påløpt vil bli endret avhengig av når fra/til klokke blir lagt inn.
Ikke sett aktivitets-aktørnr. fra pålogget bruker
Innlogget bruker vil ikke automatisk bli foreslått i feltet for Aktivitets-aktørnr når du registrerer en aktivitet.
Merk: Denne tildelingen gjelder ikke når tabellen Aktivitet er koblet til tabellen Aktør med nøkkelen Aktørnummer - Aktivitetsaktørnummer.
Kalkuler fulltid over midnatt
Feltet Kalkuler fulltid over midnatt blir automatisk markert i dialogen under Beh.måte 8 i tabellen Aktivitet. Det blir kun satt kryss på aktiviteter hvor det er brukt produkter, ressurser eller responstyper. Du kan også sette krysset direkte i feltet Kalkuler fulltid over midnatt i dialogen under Beh.måte 8 i tabellen Aktivitet. Har du kryss i feltet blir tiden over midnatt eller flere dager med det totale antall timer beregnet.
Bruk "Fra dato" som dato for prissammenlikning
Feltet Fra dato i tabellen Pris- og rabattmatrise vil brukes ved prisoppslag, og ikke dagens dato. Hvis Fra dato ikke er utfylt, vil dagens dato bli brukt.
Foreslå pris ved innliming av produkt/antall
Et nytt oppslag blir foretatt mot pris og rabattmatrisen når du limer inn en rad i tabellen Aktivitet. Hvis du for eksempel markerer feltene Aktivitets-aktørnr, Fra dato, Til dato, Produktnr, Antall og Pris på en rad i tabellen Aktivitet, og limer raden inn på en blank rad i samme tabell, blir det gjort oppslag mot tabellen Pris- og rabattmatrise, og feltene Beløp og Antall til ordre blir beregnet.
Merk: Hvis du ikke bruker feltet Produktnr og "Klipp ut"/"Lim inn" på aktiviteter, skal du ikke ha kryss i dette feltet.

Oppslag

Tabell format ved produktoppslag
Tabellformat brukes i stedet for dialog når du gjør oppslag i feltet Produktnr i tabellen Aktivitet.
Benytt tabell format til oppslag på kontaktpersoner
Tabellformat brukes i stedet for dialog når du gjør oppslag i feltet Kontaktperson i tabellene Aktivitet og Ordre.
Benytt tabell format til oppslag på responstype fra deltaker
Tabellformat brukes i stedet for dialog når du gjør oppslag i feltet Resp.type i tabellen Deltaker.
Slå opp ressurs fra Ansattnr.
Visma Business kontrollerer om det eksisterer en ressurs på den ansatte når du registrerer ansattnummer på aktiviteten. Hvis det er tilfelle blir denne verdien hentet inn automatisk til feltet Res.nr på aktiviteten. Du benytter denne parameteren hvis du ønsker å koble ressurssaldoer til aktiviteter, i så fall må du angi ressursnummeret.
Merk: Det er viktig å være klar over at dette kan påvirke hvordan andre avtaleaktiviteter oppfører seg når det er antall på disse. Du må derfor sette riktig behandling på aktiviteten slik at timesaldoer ikke blir påvirket. Dette gjør du under feltet Beh.måte 8.

Kontonr-serier

Benytt ansatt kontonr-serier
Visma Business foretar kontroll mot Kontonr-serie ved tildeling av ansattnummer.
Benytt ressurs kontonr-serier
Visma Business foretar kontroll mot Kontonr-serie ved tildeling av ressursnummer.
Ikke tillatt med overlappende kontonr-serier
Visma Business foretar en kontroll mot Kontonr-serie for å sjekke om de overlapper hverandre.

Dokumenthåndtering

Ikke lag aktiviteter ved opprettelse av dokumenter
Visma Business oppretter ikke aktiviteter når du oppretter dokumenter. Du kan overstyre dette i dialogen til menyvalget Opprett dokument i tabellen Aktivitet ved å sette kryss i feltet Opprett. Feltet Ikke lag aktiviteter ved opprettelse av dokumenter er som standard markert.
Bruk firma som mottaker for kontaktperson
Dokumentet som opprettes på kontaktpersonen blir i tillegg knyttet til aktørnummeret som kontaktpersonen tilhører.
Faks hvis ikke e-post ved flettebrev
Ved bruk av e-post mot eksterne aktører vil en telefaks sendes, dersom vedkommende ikke har e-post. Dette forutsetter at e-postsystemet har støtte for telefaks. Dersom en bruker skal motta telefaks, men telefaksnummeret ikke er kjent, vil meldingen bli sendt til en skriver i stedet hvis du har krysset av for Skriv hvis ikke faks ved flettebrev.
Skriv hvis ikke faks ved flettebrev
Hvis du velger Faks hvis ikke e-post ved flettebrev ved bruk av e-post mot eksterne aktører, vil en telefaks sendes hvis vedkommende ikke har en e-postadresse. Dette forutsetter at e-postsystemet har støtte for telefaks. Dersom en bruker skal motta telefaks, men telefaksnummeret ikke er kjent, vil meldingen bli sendt til en skriver i stedet hvis du har krysset av for Skriv hvis ikke faks ved flettebrev.
Bruk beskrivelse i filnavn
Ved kjøring av behandlingsvalget Opprett dokument fra tabellen Aktør vil filnavnet inneholde dokumentbeskrivelsen.
Filnavnet vil være: Deler av dokumentbeskrivelse - Visma Business generert filnavn.Extension
Merk: Kun de første 40 tegnene av dokumentbeskrivelsen vil inkluderes i filnavnet.
Opprett mapper med kundenummer og dokument gruppe

Overfør aktiviteter til ordre

Hent pris og rabatt på nytt fra pris- og rabattmatrise
Priser og rabatter blir beregnet på nytt når du overfører aktiviteter til ordre. Det blir også tatt hensyn til priskriterier som kun ligger i ordre som for eksempel ordreprisgruppe.
Tillat overføring uten kundenr
Ved kjøring av behandlingsvalget Opprett ordre fra tabellen Aktivitet, overføres aktiviteten til en ansattordre. Hvis ordren har trans.type 5 - Vareforbruk og ordretype 4 - Realisert-ordre, blir den automatisk oppdatert i statistikken. Har du kryss i dette feltet og kjører behandlingsvalget Opprett ordre fra tabellen Aktivitet, kan du også overføre aktiviteter med forskjellige kundenummer til samme ordre, forutsatt at ordren ikke har kundenummer.
Vis grupperingsdialog
Dialogboksen "Opprett ordre" vil vises når du kjører behandlingsvalget Opprett ordre i tabellen Aktivitet. I dialogen har du følgende valg:
  • Grupper
  • Benytt standardverdier fra siste aktivitet
Valgene er forklart i dokumentet "Opprette ordre".
Krev gruppering av aktiviteter
Ved å legge inn sortering på aktivitetene får du samlet flere aktivitetslinjer til en ordrelinje ved overføring til ordre. Markerer du dette feltet får du opp en dialog når du kjører behandlingsvalget Opprett ordre fra tabellen Aktivitet, som forteller at det blir benyttet sortering ved overføring. Du må sortere aktivitetene på minimum Valutanr, Ordrenr, Produktnr, og Lagernr før du kjører rutinen. Hvis du ikke sorterer aktivitetene får du ikke overført dem til ordre og Visma Business gir deg melding om dette.
Bruk ansv.enheter m.m. fra siste aktivitet ved gruppering
Når du bruker gruppering er det felter som ikke Visma Business lager brudd på. Da blir verdiene fra første linje benyttet. Setter du kryss her blir verdier fra siste linje benyttet i stedet.

Kunde kontosett

Fra ansattnr
Markeres hvis du ønsker å hente kontosett fra kundenummer til aktiviteten, i stedet for faktureres kunde.
Fra kundenr
Markeres hvis du ønsker å hente kontosett fra den ansatte til aktiviteten, i stedet for faktureres kunde eller kunde.

Ansvarlig godkjenning

Fra saks-ansvarsenhet
Velger du ansvarlig fra prosjektansvarlig, blir ansvarlig hentet fra den ansvarsenhet som er definert som Obligatorisk sorterings ansvarsenhet i tabellen Bedriftsopplysninger.
Fra ressurs
Ansvarlig blir hentet fra ressursnummer.
Fra ansatt
Ansvarlig blir hentet fra ansattnummer.
Fra aktivitetsaktørnr
Ansvarlig blir hentet fra den aktøren som er aktivitetsaktør.
Fra kunde
Ansvarlig blir hentet fra kundenummer.
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene CRM-behandling Heltall
SQL-navn CrmPro Navnet på databasefeltet.
Nummer 9037  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.