Regnskapsbehandl.

Oppsett for regnskap i systemet.

Et oppslag åpner dialogboksen der du kan se følgende avkrysningsbokser og alternativer:

Kontonr-kontroll

Bruk kontonr.serier på Kundenummer
Kontonummerserier for kundenummer sjekkes under bilagsregistrering. Du må da også legge inn seriene i tabellen Kontonr-serie.
Bruk kontonr.serier på Leverandørnummer
Kontonummerserier for leverandørnummer sjekkes under bilagsregistrering. Du må da også legge inn seriene i tabellen Kontonr-serie.
Bruk kontonr.serier på Driftsmidler
Kontonummerserier for driftsmidler sjekkes under bilagsregistrering. Du må da også legge inn seriene i tabellen Kontonr-serie.
Ikke tillatt med overlappende kontonr-serier
Kontonr.serier vil bli kontrollert når de legges inn, slik at ingen serier overlapper hverandre. Visma Business tester på kunde/leverandør/hovedbok. Driftsmiddel, ansatt og ressurs blir testet hver for seg.

Utskrifter

Benytt opprinnelig forfallsdato ved renteberegning
Opprinnelig forfallsdato, ut i fra betalingsbetingelsen på fakturaen, blir benyttet ved renteberegning. Kunden betaler da rente fra den opprinnelige forfallsdatoen selv om forfallsdatoen er flyttet.
Benytt kunde kontoutskriftsformular
Eget formular benyttes for kontoutskrift for kunder. Formulartype 10 må brukes.
Overstyr siste purring til skriver

Database

Vis ikke virtuelle rader i saldotabellene
Saldolinjer med 0 (null) blir ikke vist i saldotabellene. Hvis feltet ikke er valgt blir saldolinjer med 0 (null) vist, men kun på skjermen. De eksisterer ikke fysisk i databasen.
Fri informasjon 1 som "view"
Tabellen Fri informasjon 1 merkes som database-view. Dette vil sikre at registrering av et nytt kunde-/leverandørnummer i tabellen Aktør, et nytt kontonummer i tabellen Hovedbokskonto eller nytt produktnummer i tabellen Produkt ikke vil forsøke å oppdatere Fri informasjon 1.
Fri informasjon 2 som "view"
Tabellen Fri informasjon 2 merkes som database-view. Dette vil sikre at registrering av et nytt kunde-/leverandørnummer i tabellen Aktør, et nytt kontonummer i tabellen Hovedbokskonto eller nytt produktnummer i tabellen Produkt ikke vil forsøke å oppdatere Fri informasjon 2.
Fri informasjon 3 som "view"
Tabellen Fri informasjon 3 merkes som database-view. Dette vil sikre at registrering av et nytt kunde-/leverandørnummer i tabellen Aktør, et nytt kontonummer i tabellen Hovedbokskonto eller nytt produktnummer i tabellen Produkt ikke vil forsøke å oppdatere Fri informasjon 3.

Utfyllingsregler

Ansvarsenhet fra åpen post
Ansvarsenhetene blir hentet fra den åpne posten (fakturatransaksjonen) til motposten (betalingstransaksjonen) på poster som har kryss i feltet Betaling reg. i tabellen Motreferanse. Hvis du krysser av i feltet Betaling reg. på flere poster, og de har forskjellige ansvarsenheter, blir respektive ansvarsenheter blanket ut. Feltet Motref. på bilagslinjen blir oppdatert med Motref. fra tabellen Motreferanse, når du kun har krysset av på en post. Har du krysset av på flere poster blir feltet blanket ut, da feltet i slike tilfeller ikke kan benyttes.
Tillat endring av fakturanr på åpne poster
Feltet Fakturanr er redigerbart i tabellene Åpen kundepost og Åpen leverandørpost.

Bilagsoppdatering

Generer fordelingslinjer på kunde/lev.trans.
Kostnadsfordeling utføres på kunde- og leverandørtransaksjoner, i tillegg til hovedboks- og driftsmiddeltransaksjoner.
Sjekk oms.klasse og område på bilagslinje
Under oppdatering av bilag sjekkes det om det finnes omsetningsklasse og område på bilagslinjer med avgiftskode. Det er dermed ikke mulig å legge inn en avgiftskode på en bilagslinje uten at det også finnes omsetningsklasse og område på avgiftskoden.
Debet/kredit kontroll innen per. og innen samme bunt
Debet/kredit-kontroll innen periode og innen samme bunt vil utføres. Eventuell differanse blir vist med en feilmelding med henvisning til periode og differansebeløp.
Avskriv restbeløp i stedet for betalingsavvik
Verdien i feltet Restbeløp brukes i stedet for Akk. bet.avvik når du kjører behandlingsvalget Avskriv betalinger.
Avskriv negative restbeløp
Avskrivning av både positive og negative poster i kundereskontro er mulig. Det blir en samlepostering på motkonto for alle positive og negative avskrivinger.
Kjør "avskriv betalinger" etter oppdatering av bunt
Restbeløp blir avskrevet automatisk når du oppdaterer bunten.
Skriv feil-logg ved buntoppdatering
Hvis valgt blir også feltet Oppdater også bunter med feil tilgjengelig. Feilmeldinger ved oppdatering av bunter skrives til en loggfil. Loggfilen legger seg under katalogen [Program Files]\Visma\Business\Log med filnavnet Batch-x-yyyymmdd-ddmm.

Hvis feltet ikke er markert vises feilmeldingene i en dialog. Dialogen kommer opp hvis du ikke har slått den av i BIG.

Med dette valget, i kombinasjon med Oppdater også bunter med feil, blir bunten oppdatert uansett om den inneholder feil eller ikke. Valgene Skriv feil-logg ved buntoppdatering og Oppdater også bunter med feil kan brukes uten BIG, men med BIG kan dialogene for feilmeldinger slås av.

Oppdater også bunter med feil
Markeres dette feltet i tillegg til Skriv feil-logg ved buntoppdatering, blir bunten oppdatert uansett om den inneholder feil eller ikke.
Kontroll pr. bilag
Før oppdatering en manuelt registrert bunt kontrolleres det at hvert enkelt bilag går i null, og gir melding om bilagsnummer som ikke går i 0. Denne og eventuelle etterfølgende bunter i kjøringen blir da liggende igjen uoppdatert. Buntene kan så bli korrigert, og oppdateringen bli kjørt på nytt. Behandlingen forutsetter at alle bilagslinjene med samme bilagsnummer kommer samlet.
Mellomlagring av data ved buntvalidering
Kunde-, leverandør- og ansvarenhetsposter vil mellomlagres under validering og oppdatering av bunter. Hvis du har store bunter og få kunder, leverandører og ansvarsenheter vil dette forbedre ytelsen.

Har du imidlertid mange kunder, leverandører og ansvarsenheter bør du ikke markere dette valget.

Suspender flyt på automatisk opprettede leverandører
Bunter som opprettes fra tabellen Regnskapsdokument merkes som Sperret, hvis noen av leverandørene i bunten er markert som Automatisk opprettet under feltet Lev.pref..
Sjekk om leverandør er i MVA-registeret
Validering vil bli utført i behandlingsvalget Oppdater bunt.

Hensikten med denne valideringen er å unngå bokføring av leverandørfakturaer inkl. mva. hvis leverandøren ikke er i MVA-registeret. Valideringen vil sjekke om leverandøren er markert for MVA-registrert under feltet Aktørbehandl.. Først når dette er markert, vil det være mulig å postere bilag med en avgiftskode med mva.avgiftssats > 0.

Valideringen vil bare bli utført på bilagslinjer hvor Debet k.type eller Kredit k.type = 2 - Leverandør.

Valuta

Fast "Valutanr 2"
Feltet Valutanr 2 kan ikke overstyres andre steder enn i tabellen Bedriftsopplysninger. Har du ikke kryss i feltet kan du overstyre feltet Valutanr 2 i tabellene Aktør, Hovedbokskonto, Driftsmiddel, Ansvarsenhet 1-Ansvarsenhet 12, Bunt og Bilag. Det er ikke mulig å endre verdien i feltet Valutanr 2 i tabellene Oppdatert bunt og Oppdatert bilag.

Hvis adgangsgruppen til brukeren har funksjonsadgang til å Endre valuta 2 på transaksjoner, kan du også endre Valutanr 2 i tabellene Kundetransaksjon, Leverandørtransaksjon, Hovedbokstransaksjon, Åpen kundepost og Åpen leverandørpost.

Fast "Valutakurs 2"
Verdien i feltet Valutakurs 2 kan ikke overstyres i tabellene Hovedbokskonto, Driftsmiddel og Bilag. Det er ikke mulig å endre verdien i feltet Valutakurs 2 i tabellen Oppdatert bilag.

Hvis adgangsgruppen til brukeren har funksjonsadgang til å Endre valuta 2 på transaksjoner, kan feltet også bli endret i tabellene Kundetransaksjon, Leverandørtransaksjon, Hovedbokstransaksjon, Åpen kundepost og Åpen leverandørpost.

Beregn "Beløp i valuta 2" fra "Beløp i valuta"
Feltet Beløp i valuta 2 blir beregnet ut fra feltet Beløp i valuta. Du kan ikke endre i feltet Valutakurs 2 i tabellene Åpen kundepost, Åpen leverandørpost, Kundetransaksjon, Leverandørtransaksjon og Driftsmiddeltransaksjon, hvis feltet Beløp (Bokført beløp i tabellen Hovedbokstransaksjon) er 0,00. Har du kryss i dette feltet kan ikke feltet Valutakurs 2 redigeres hvis Beløp i valuta er 0,00. Dette forhindrer at du ved en feiltakelse kan endre feltet Valutanr 2 når beregningsgrunnlaget for Beløp i valuta 2 er 0,00. Da vil også korreksjonstransaksjoner for bare Beløp i valuta 2 bli endret og det er ingen mulighet til å få den opprinnelige verdien tilbake.
Obligatorisk valuta 2 ved oppdatering bilag
Feltene Valutanr 2, Valutakurs 2 og Beløp i valuta 2 må ha en verdi for å at bilaget skal bli oppdatert.

Klientrente

Sett rentefritak på sperrede saker
Transaksjonene på saker som er sperret blir satt til rentefritak ved bokføring av klientrenter.
Bokfør klientrenter pr. klientbilag
Klientbankkonto blir påført hver transaksjon og ikke et akkumulert beløp for hver konto/valuta forekomst. Dette valget kan benyttes for å få bokført motkontoen med alle ansvarsenheter fra saken. Du må ha kryss i dette feltet, hvis du ønsker å bokføre som i tidligere versjoner.
Splitt bankføring av klientrenter pr. sak
Hovedbok, motklient og motkonto blir splittet mer detaljert, og behandlet forskjellig pr. konteringstype.
  • Hovedboksføringen for bank, blir splittet på Hovedbokskonto, Saksnummer og Klientbehandling, og tilsvarer Klientrente transaksjonene.
  • Hvis du bruker Motklient, blir den splittet på Motklient og Klientbehandling.
  • Motkonto for Motklient, blir splittet på Motkonto, Motklient og Klientbehandling.

Betaling

Tillat negative betalinger
Beløp med negativt fortegn blir også behandlet. Dette feltet ligger også under EBF-behandling i tabellen Bankpartner. Ved å bruke avkrysningen under EBF-behandling i tabellen Bankpartner kan du sette forskjellig behandling for hver enkelt bankpartner.
Merk: Med negative betalinger menes at du overfører større beløp av kreditnotaer enn fakturaer. Dette krysset settes når det er lov å sende dette til banken for overvåkning, slik at banken ved neste faktura reduserer betalingsbeløpet med resterende kreditnotaverdi. Dette blir kun brukt ved remittering mot svenske banker.
Ingen debet saldo ved remittering
Det sjekkes at utbetalingen ikke gir debetsaldo på en leverandør. Overføring av transaksjoner til betalingsforslag som medfører at saldoen på leverandøren gir debetsaldo godtas ikke. Det blir gjort kontroll mot betalingslinjer med Bet.linjestatus lik 1 - Forslag, 2 - Overført, 3 - Kvittert og 5 - Avregnet, og utgående balanse på leverandøren. Betalingstransaksjoner som ennå ikke er bokført blir også behandlet. Dette blir kontrollert mot saldo på leverandøren i tabellen Leverandørsaldo.
Anvend betalingsbetingelser på kreditnotaer
Det vil bli beregnet betalingsbetingelser på kreditnotaer.
Merk: Valgene Anvend betalingsbetingelser på kreditnotaer og Ikke planlagt betalingsdato på kreditnotaer er gjensidig utelukkende, noe som betyr at du bare kan bruke en av dem om gangen.
Ikke planlagt betalingsdato på kreditnotaer
Poster med kreditnotaer blir ikke påført betalingsdato.
Merk: Parametrene Anvend betalingsbetingelser på kreditnotaer og Ikke planlagt betalingsdato på kreditnotaer er gjensidig utelukkende slik at du bare kan velge en av dem om gangen.
Sett "Til inkasso" etter siste purrebrev
Postene du har kjørt det siste purrebrevet på blir sendt til inkasso.
Overfør kun transaksjoner klar for inkasso
Kun positive transaksjoner som har samme nummer i feltet Antall purringer i tabellen Kundetransaksjon og feltet Maks. ant. brev i tabellen Aktør sendes til innfordring. Andre betalinger for kunden sendes ikke til innfordring. Hvis det er markert for Overfør kun transaksjoner klar for inkasso har ikke feltet Etter siste purring i tabellen Land noen funksjon, fordi ingen flere purringer vil bli sendt etter at den første når maksimum antall påminnelser.

Hvis dette feltet ikke er valgt, blir negative transaksjoner (kreditnotaer og betalinger) som ikke er purret på, og som har verdien Lagt til under inkasso i feltet Trans.status overført til endringsfilen til inkasso. Disse postene kan unntas fra endringslisten ved å velge 4 - Fritas inkasso i feltet Fritak i bilagsregistreringen. Postene blir da overført til tabellen Kundetransaksjon med verdien 2 - Fritas for inkasso i feltet Purrefritak. Du kan også endre verdien i feltet Purrefritak i tabellen Kundetransaksjon og Åpen kundepost før du sender endringsfilen til inkasso.

Driftsmidler

Ikke avskriv mindre enn halv måned
Avskrivning blir ikke bli beregnet for mindre enn en halv måned, dvs. når anskaffelsen har skjedd på eller etter den 16. i måneden.
Avskriv på oppgitt dato
Avskrivninger vil foretas på den datoen som blir oppgitt i avskrivningsdialogen (dvs. dialogen til behandlingsvalget Avskrivning i tabellen Driftsmiddel), i stedet for de beregnede datoene.
Merk: Dette valget skal KUN benyttes hvis regnskapsperiodene definert i tabellen Regnskapsperiode ikke er fra første til siste dato i månedene (=kalendermåneder). F.eks. når du følger britiske regnskapsregler, som bruker 4-ukers regnskapsperioder.
Tips: Avskrivning med 4-ukers perioder vil bli korrekt hvis du oppretter 13 perioder for hvert regnskapsår, og har markert dette valget.

Ordre

Obligatorisk fakturanr/dato i dialog
OK-knappen i dialogen for behandlingsvalget Mottatt faktura i tabellen Ordre er ikke tilgjengelig hvis feltene Fakturanr og Fakturadato ikke er utfylt på inngående fakturaer.

Er ikke feltene Fakturanr og Fakturadato fylt ut når du kjører behandlingsvalget Mottatt faktura, blir Fakturadato på produkttransaksjonene automatisk oppdatert med dagens dato, som ikke kan brukes til noe. Hvis du deretter manuelt retter feltene Fakturanr og Bilagsdato manuelt på den autogenererte bunten, blir det en differanse mellom regnskapet og lager.

Sett kredittsperre på åpne kundeordrer
Tilleggsregistrering av ordrelinjer, og utskrift av plukklister på allerede registrerte ordrer, vil bli stoppet på kunder som er kredittsperret. I tillegg til denne parameteren må du sette Kredittsperre - Ved plukking til Blokkering i dialogen til feltet Kredittkontroll. Hvis du opphever kredittsperren på kunden i tabellen Aktør, slettes kredittsperren på alle ordrer som ligger registrert på kunden.
Bokfør 0-fakturaer
En reskontrotransaksjon opprettes ved fakturering, selv om beløpet på fakturaen er 0 (null). Bilagslinjen som blir opprettet ved 0 (null) fakturering får automatisk et kryss i feltet Godta transaksjoner med beløp 0 under feltet Trans.status. Hvis du har kryss i feltet Må være beløp på bilag i tabellen Bedriftsopplysninger, og allikevel ønsker å bokføre en faktura med 0 (null) i beløp, kan du manuelt krysse av i feltet Godta transaksjoner med beløp 0 på bilagslinjen. Denne avkrysningen overstyrer krysset i feltet Må være beløp på bilag ved oppdatering av bilag med kundereskontrotransaksjoner med 0-verdi. Hvis overstyringen skal virke på manuelt registrerte leverandørreskontrotransaksjoner må det også krysses av for Godta transaksjoner med beløp 0 i feltet Trans.status på bilagslinjen. På bunter med opprinnelseskode = 30 - Valutakorreksjon skjer det ingen valideringskontroll av om beløp i valuta er utfylt, selv om valutanummer er angitt.
Ordrehodeopplysninger til reskontro
Ansvarsenhetene i tabellen Ordre tas med på bilagslinjer som produseres for kunder og leverandører. Hovedboksposteringene for resultatkontoer (salg og varekostnader) blir uansett splittet på alle involverte ansvarsenheter, enten de kommer fra tabellen Ordre, Produkt, Avgifts- og bokføringsopplysninger eller er overstyrt på ordrelinjene.
Hovedbokstransaksjoner pr. faktura (anbefalt)
Merk: For å oppfylle kravene til SAF-T-rapportering, må dette valget alltid være markert. Ved oppgradering fra eldre versjoner enn 15.10, vil valget automatisk bli markert.
Separate hovedbokstransaksjoner produseres pr. faktura, i stedet for å akkumulere dem for alle fakturaene som blir bokført samtidig, og alle bilagslinjene for en faktura påføres samme bilagsnummer (dvs. bilagslinjene med hovedboksposteringene for en faktura blir gitt samme bilagsnummer som bilagslinjen med reskontroføringen). Dette gjelder både inngående og utgående fakturaer. Ordrenummer, kundenummer/leverandørnummer, ansattnummer og fakturanummer tas med på hovedbokstransaksjonene for salg/kjøp.

Hvis feltet ikke er valgt, vil hovedboksposteringer i bunten bli påført neste ledige bilagsnummer (samt bilagsart) fra bilags- og dokumentserien for salg eller varekjøp. Hvis du har kryss i feltet Hovedbokstransaksjoner pr. faktura (anbefalt) og kjører behandlingsvalget Bokfør kostnader i tabellen Produkttransaksjon, blir bilagslinjene splittet pr. fakturanummer.

Hovedbokstrans. pr. ordre ved postering fra produkttrans.
Hovedbokstransaksjoner opprettet under akkumulering av kost fra produkttransaksjoner grupperes pr. ordrenummer.
Selgende ansvarsenheter som lagerførende
Varekostnad, frakt og toll vil bli kreditert ansvarsenheter for salg angitt i tabellen Avgifts- og bokføringsopplysninger og tilhørende felter i tabellene Ordre og Ordrelinje, for å vise at selgende ansvarsenheter også er leverende. Hvis dette feltet ikke er markert vil ansvarsenhetene som er oppgitt som leverende i tabellen Avgifts- og bokføringsopplysninger bli benyttet.
Leverandør som kredit varekostnad
Ved bokføring av varekostnad vil leverandøren anvendes som motkonto (kredit kontonummer), i tillegg produseres en bilagslinje for hvert ordrenummer (unntatt ved samlefakturaer). Leverandørnummer blir benyttet i prioritert rekkefølge:
  1. Remitteres lev.nr på ordrelinjen,
  2. Remitteres lev.nr i ordrehodet,
  3. Lev.nr på ordrelinjen and
  4. Lev.nr i ordrehodet.
Forfallsdato ut fra ferdigmelding
Forfallsdato på ordredokumenter bli beregnet ut fra ferdigmeldingsdatoen i stedet for fakturadatoen.
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Regnskapsbehandl. Heltall
SQL-navn AccPro Navnet på databasefeltet.
Nummer 8602  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.