Lev.pref.

Innstillinger som definerer virkemåten til leverandøren.

Et oppslag åpner dialogboksen der du kan se følgende avkrysningsbokser og alternativer:

Ordre

Bruttoordrer
Har du kryss i feltet, blir det automatisk foreslått kryss i samme felt under Ordrepref., ut fra leverandøren. Se beskrivelse av tabellen Ordre.
Prisrefusjonsavtale
Ordre: Hvis en leverandør ønsker å refundere prisreduksjoner som måtte komme på lagerbeholdningen, krysser du av her.
 • Visma Business vil da logge slike prisrefusjoner i tabellen Prisrefusjon.
 • Det kan bli skrevet ut refusjonsanmodninger til leverandørene.
 • Relevante tabeller oppdateres når leverandøren godkjenner refusjonsanmodningen, jfr. behandlingsvalget Prisrefusjon bekreftet i tabellen Prisrefusjon.
Produser KID-kode
Denne avkrysningen blir foreslått under Ordrepref. ut fra betaleren sitt leverandørnummer, og bestemmer om Visma Business skal ta med KID-kode på bilagene som blir produsert ved fakturamottak.

KID-koden består av leverandørnummer og fakturanummer med foranstilte nuller, og et Modulus 10-sjekksiffer. Antall sifre i leverandørnummer og fakturanummer delene blir bestemt av feltene for KID kunde/lev.-sifre og KID ref.nr-sifre under Bedriftsopplysninger. Andre egenskaper ved KID-kodene kan bli satt under feltet Betalingsbehandling under Bedriftsopplysninger.

Hvis KID-kodene skal bli beregnet på andre måter for en leverandør, kan du påføre dem på bilagene før bunten blir oppdatert.

Forhåndsbetaling
Du kan sperre en ordre fra å bli behandlet ved å krysse av for Forhåndsbetaling. For at ordren skal kunne bli behandlet må det bli registrert en betaling mot denne ordren i bilagsregistreringen.
Kopier ikke fra remitteres levnr.
Ved remittering på leverandørnummer på en ordre, blir følgende felter hentet fra tabellen Aktør:
 • Betalingsbet. lev.
 • Betalingsmåte lev.
 • Leveringsbet. lev.
 • Remitteres lev.nr
 • Valutanr
 • Kostvalutanr.
Remittere leverandør blir benyttet på to forskjellige måter:
 • Når flere leverandører inngår i en kjede og alt skal bli betalt til samme leverandør. Betingelsene skal bli hentet fra hovedleverandøren.
 • Når leverandøren benytter seg av et factoringselskap for betalinger, og det er flere leverandører som benytter samme factoringselskap. Du har valgt å opprette factoringselskapet som en leverandør for å slippe å registrere kontonummer flere ganger.
Med parametervalget Kopier ikke fra remitteres levnr. kan du benytte det samme feltet for å avgjøre hvor betalingen skal skje fra, og ha forskjellig funksjon. Leverandørpreferansene blir ikke hentet når du bruker parametervalget Kopier ikke fra remitteres levnr. Parameteren slår av alle feltene.
Valutakursjustering

Regnskap

Foreslå avgiftskode
Leverandørens Avg.kode og Omsetn.klasse (ut i fra feltet Område), vil bli foreslått når du registrerer bilag.
Sperret på bilag
Hvis avkrysset får du ikke bokført bilagslinjene direkte på leverandøren. Meldingen "Leverandør xxxxxxx er sperret mot direkte bokføring" vil vises på statuslinjen.
Tvungen KID for def. bilagsarter
Krysses av hvis leverandøren skal ha tvungen KID-kode på bilagslinjen, når du registrerer bilagsarter med tilsvarende kryss i feltet Bilagsart beh./Tvungen KID fra leverandør på bilagslinjen. Når du registrerer en bilagsart med kryss i feltet Tvungen KID fra leverandør under Bilagsart beh. på bilagslinjen, sjekker Visma Business om det er krysset av i feltet Tvungen KID for def. bilagsarter. Hvis det er krysset av i feltet Tvungen KID for def. bilagsarter, blir feltet KID-kode på bilagslinjen markert med et rødt ? hvis ikke feltet blir fylt ut. Du får ikke kjørt behandlingsvalget Oppdater bunt på bilaget hvis feltet KID-kode er merket med et rødt ?.
Merk: Denne kontrollen ligger ikke i dialogen Mottatt faktura i tabellen Ordre, men bilaget får et rødt ? i feltet KID-kode.
Selvstendig næringsdrivende uten fast forretningssted
Når valgt markeres leverandøren som Selvstendig næringsdrivende uten fast forretningssted. Markeringen benyttes som utvalgskriterium for rapporten "Betalinger til selvstendig næringsdrivende".
Opphavsmann til åndsverk
Leverandøren er merket som opphavsmann til åndsverk. Brukes som utvalgskriterium for innrapportering av godtgjøring til opphavsmann til åndsverk til Altinn.

Remittering

Utenlandsremittering
Hvis remitteringen skal skje til utlandet, krysser du av for Utenlandsremittering.
Merk: For svensk remittering; denne innstillingen skal ikke settes hvis den utenlandske leverandøren har en svensk bankgirot-konto.
Remitteres ikke
En leverandør kan bli unntatt fra remittering ved å krysse av for Remitteres ikke.
Konsernremittering
Betalinger til leverandøren merkes som konsernremittering. Kan benyttes hvis banken tilbyr lavere eller ingen gebyrer for slike transaksjoner. Brukes ved betalinger via Visma.net AutoPay.
Remitter utlandsbet. som innland (TBIO)
Avkrysningen gjelder elektronisk betalingsformidling i Danmark mot Nordea hvor du kan foreta overførsler av betalinger fra Danmark til Norge, Sverige, Finland, Tyskland, Storbritannia og USA som vil bli behandlet som innlands betalinger i respektive land. Når du setter dette krysset på en leverandør uansett det er innland/utlands remittering, blir type på betalingstransaksjonen endret til 43. For innland blir den da endret fra 14 til 43 og for utland fra 106 til 43. Z Data kan på en enkel måte behandle transaksjonene.
Bruk postgirokonto ved remittering - svensk
Feltet blir brukt av enkelte EBF-systemer for svensk remittering. Postgiro blir også brukt på andre formater, derfor må du ikke krysse av i dette feltet hvis du remitterer til andre bankformater enn de svenske.
Betalingsmottaker skatt
Betalinger lastet opp til Visma.net AutoPay for denne leverandøren vil bli markert som betaling av skatt (vil ha "TAXS" i <Purpose>-taggen i VOP-filen).

Omkostningsfordeling

Fra ordrelinje
Beløp
Beløp vil være grunnlaget for omkostningsfordelingen for en innkjøpsordre på denne leverandøren. Verdien vil bli overført til feltet Ordrepref. i tabellen Ordre.
Nettovekt
Nettovekt vil være grunnlaget for omkostningsfordelingen for en innkjøpsordre på denne leverandøren. Verdien vil bli overført til feltet Ordrepref. i tabellen Ordre.
Bruttovekt
Bruttovekt vil være grunnlaget for omkostningsfordelingen for en innkjøpsordre på denne leverandøren. Verdien vil bli overført til feltet Ordrepref. i tabellen Ordre.
Volum
Volum vil være grunnlaget for omkostningsfordelingen for en innkjøpsordre på denne leverandøren. Verdien vil bli overført til feltet Ordrepref. i tabellen Ordre.
Antall
Antall vil være grunnlaget for omkostningsfordelingen for en innkjøpsordre på denne leverandøren. Verdien vil bli overført til feltet Ordrepref. i tabellen Ordre.

Ekstern behandling

Fakturamatching mot bestilling
Hvis avkrysset må alle innskannede fakturaer på denne leverandøren matches mot bestillinger i ordresystemet. Feltet har ingen funksjon i Visma Business, men blir brukt ved integrasjon med Visma Workflow.
Automatisk opprettet
Markeres automatisk når en ny leverandør opprettes fra tabellen Regnskapsdokument. Hvis markert, og samtidig Suspender flyt på automatisk opprettede leverandører er markert under feltet Regnskapsbehandl. i tabellen Bedriftsopplysninger, vil bunter opprettet fra tabellen Regnskapsdokument bli satt som Sperret i tabellen Bunt, hvis noen av leverandørene har denne markeringen.
Er mal
Hvis valgt vil aktøren vises som en mal i Visma Document Center.
Merk: Dette valget markeres ikke når feltet Mal-aktørnr i tabellen Aktør fylles ut.

Ordrematch

Ikke automatisk fakturamottak dersom frakt er angitt
Hvis markert vil ikke automatisk fakturamottak bli foretatt hvis den inngående fakturaen inneholder frakt. Flagget tas hensyn til av ordrematch-behandlingen kun hvis det samtidig er markert for Ordrematch automatisk fakturamottak under feltet Ordrebehandling 2 i tabellen Bedriftsopplysninger.
Ikke automatisk fakturamottak dersom gebyrer er angitt
Hvis markert vil ikke automatisk fakturamottak bli foretatt hvis den inngående fakturaen inneholder gebyrer eller avrundingsbeløp. Flagget tas hensyn til av ordrematch-behandlingen kun hvis det samtidig er markert for Ordrematch automatisk fakturamottak under feltet Ordrebehandling 2 i tabellen Bedriftsopplysninger.
Ikke kjør automatisk ordrematch
Hvis valgt vil ikke automatisk ordrematch bli kjørt for leverandøren, og dokumenter må behandles gjennom manuell ordrematch-rutine.
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Lev.pref. Heltall
SQL-navn SupPref Navnet på databasefeltet.
Nummer 5734  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.