Forbedringer 5.30 - Logistikk

Strukturer

Fordel pris fra strukturhode til strukturlinjer
Beløp på strukturlinjer omberegnes når prisen i strukturhodet endres, hvis Fordel beløp ned på strukturlinjene er valgt.

Kredittsperre

Kredittsperre i miljø med flere brukere
Et problem hvor kredittsperreopplysninger om kunder ble endret på én arbeidsstasjon uten at endringene kunne ses fra andre arbeidsstasjoner umiddelbart etter lagring i forbindelse med ordretesting for kredittsperre, er fikset.

Ordre

Slette innkjøpsordrer med reservasjoner for salgsordrer
I tidligere versjoner var det mulig å slette innkjøpsordrelinjer og fullføre innkjøpsordrer selv om ordrene hadde reservasjoner for salgsordrer. Dette er nå korrigert slik at reservasjonene kontrolleres på samme måte som når antallet på innkjøpsordrelinjer reduseres.
Emnespråk ved sending av ordredokumenter via e-post
I e-postmeldinger som er sendt, styres språket nå av språknummeret. Språknummeret velges i følgende prioriterte rekkefølge: Ordrer, Aktør, Bedriftsopplysninger.
Feil sendemåte for dokumenter for ordredokumenter
Du kan nå sende ordrene i tabellen Ordredokument på nytt. Hvis sending av f.eks. fakturaer som EDI eller e-post mislykkes, kan du nå skrive ut dokumentene på nytt fra tabellen Ordredokument. Opplysninger om sendemåte for dokumenter fra den opprinnelige ordren brukes som sendemåte for den nye utskriften.
Feil produkttransaksjoner etter mislykket tilbaketrekning
Det er ikke mulig å foreta tilbaketrekning av ferdigemeldte varer på en innkjøpsordre hvis varene er reservert i en lageroverføringsordre.
Feilberegnet mva med negativ innkjøpsordrelinje
Et problem hvor mva noen ganger ble feilberegnet på innkjøpsordrer som inneholdt produkter med negativt antall, er fikset.
Snu fortegn i ordrebehandlingen Nullstill
Behandlingen Nullstill snudde ikke fortegnene i kolonnen Påløpt når Snu fortegn var valgt. Dette er nå fikset.
Oppfrisk feil i ordrestatus
Kolonnen Ordrestatus i tabellen Ordre oppfriskes nå riktig når flere ordrer skrives inn uten at de å lagres fortløpende.
Fjern Unntas lagerhåndtering etter ferdigmelding
Det er nå mulig å tømme avkrysningsruten Unntas lagerhåndtering på en ordrelinje hvis noen eller alle mengdene er ferdigmeldt.
Enheter ved generering av innkjøpsordrer fra salgsordrer
Problemer med enheter ved generering av innkjøpsordrer, er fikset:
  • Hvis du har en innkjøpsenhet i tabellen Leveringsalternativ, hentes opplysninger om vekt og mål fra tabellen Enhet. Verdien Antall pr. enhet hentes først fra tabellen Leveringsalternativer hvis tabellen Enhet er tom.
  • Hvis det ikke er noen innkjøpsenhet i tabellen Leveringsalternativer, men du har Antall pr. enhet, hentes Antall pr. enhet fra tabellen Leveringsalternativ samtidig som vekt og mål står tomt.
Ferdigmelde produksjonsordre
Når du velger Sett totalt antall til ferdigmeldt antall, oppdateres kolonnen Påløpt med riktig antall. Dermed vil også kostnadsprisen i produksjonstransaksjoner være riktig ved realisering av ordren.
Markøren henger seg opp
Markøren henger seg ikke opp når en ordrerad som ikke er tillatt å slette, blir forsøkt slettet.
Felt tømmes ved lagring av ordre
Kolonnene Fri 1–4 tømmes ikke når brukeren lagrer ordren.
Negativ beholdning i bunter
Ved realisering av en del av en innkjøpsordre, som allerede er reservert av en salgsordre, vil verdiene i tabellen Varepartier som gjelder Reservert mot lager, Urealisert lagerøkn., Realisert beholdning og deriverte verdier i disse kolonnene, bli riktig beregnet.

Salgsordre

Lagernr endres til standard
Når kunden endres eller skrives inn på nytt i salgsordren, beholdes lagernummeret i stedet for at det settes til standardlager.
Kostnadspris på allokerte salgsordrelinjer
Alternativet Redupliser fra ordrehode til ordrelinjer ved lagring i Ordrebehandling i Bedriftsopplysninger redupliseres uten å lagre ordren i følgende kolonner:
  • Valutanr
  • Valutakurs
  • Kostvalutanr
  • Kostvalutakurs
Reservasjon ved lagring
På ordrelinjer med behandlingsmetoden Reservasjon ved lagring og flere reservasjoner, redusertes tilbaketrekking av ferdigmeldt antall til den eldste reservasjonen, selv om den allerede er fakturert/realisert. Dette er nå fikset.
Betalingsmetode overføres ikke til bilagslinje
Betalingsmetoden som er valgt i dialogboksen Betaling eller i ordren, hvis det ikke brukes noen dialogboks, vil bli overført til bilagslinjene på hver betalingslinje.

Innkjøpsordre

Delvis ferdigmelding med samme partinummer
Når behandlingen Tillat ikke-eksisterende partinr brukes på en ordrelinje, og varemottaket skjer med delvis ferdigmelding, vil ikke fakturamottak føre til splitting av varepartiet.

Plukklister

Plukkliste med negativt antall
Når det er krysset av for Plukk bare reservert antall i dialogboksen Skriv ut, opprettes ingen plukklister med negative verdier med mindre det er gjort reservasjoner for ordren.

Reservasjoner

For mange reservasjoner mot innkjøpsordre fra salgsordre
Et problem med reservasjoner mot innkjøpsordrer fra salgsordrer, hvor innkjøpsordrelinjene fører til oppdatering av feil salgsordrelinjer, er fikset.
Ferdig NÅ fra Reservasjoner
Ferdigmelding og tilbaketrekking av ferdigmelding, er fikset. Samme handling utføres som på ordrelinjen.

Varepartier

Tap av varepartistatus
Ved bruk av Trans.type 8 i lageroverføring, gikk sort.sekv.nr tapt ved regenerering av beholdning. Dette førte til feil i FIFO-ordren. Dette er nå løst.
Tapt-feltet i Varepartier
Verdien Tapt i varepartitabellen ble i enkelte tilfeller ikke riktig oppdatert. Dette er nå løst.
Skill ut tar hensyn til antall per enhet
Ved skill ut antall fra varepartier angis riktige verdier i produkttransaksjoner iht. innstillingen for antall pr. enhet.

Motta faktura

Datoer oppdateres ikke riktig
Ved endring av datoer i dialogboksen Fakturamottak oppdateres den nye datoen nå så snart fokus flyttes fra datofeltet.
Valuteringsdato fra fakturamottakdialogen ved flere datoer
Ved fakturamottak for flere innkjøpsordre med ulike faktureringsdatoer / valuteringsdatoer / forfallsdatoer kan disse datoene nå settes separat etter faktura i dialogboksen Fakturamottak og overføres riktig til bilagslinjer.

Utskrift

Forhåndsvis på ordredokument
Når det skrives ut fra tabellen Ordredokument uten at noen rader er markert, og utskriftsformatparameteren Bare den aktive raden hvis ingen er markert, vil det ikke bli vist noen advarselmelding om utskriftsformat og oppsett.
Kopi av dokument til TIF mislykkes ved utskrift til e-post
Ved sending av ordredokumenter via e-post, ble ikke TIF-dokumentkopien skrevet til den spesifiserte mappen. Dette er nå fikset.
E-postadresse i Send e-post
Det gis nå forslag til e-postadresse og emne ved utskrift av ordredokumenter til e-post. Dette følger samme logikk som i Sendemåte for dokumenter.

Ordredokumenter

Akkumulerte rapporter
Når flere ordredokumenter skrives ut akkumulert, skilles filene med prefikset "Accumulatednn" (akkumulert og nummer) etter filnavnet.
Samlefakturering undertrykker antall/unntatt produkt
Ved utskrift av samlefakturaer gruppert av ordrer, ble summen feil hvis antall eller produkt var unntatt fra utskrift.
Ordredokumenter med e-post krever innstillinger i Faks og e-postbehandl.
Det er ikke nødvendig å kontrollere Ordrebekreftelser og Tilbud i Faks og e-postbehandl. når du bruker Sendemåte for dokumenter med bare e-post for Ordrebekreftelse og Tilbud.

Behandling av prisrefusjon

Prisrefusjon benytter totalt antall for alle varepartier
Problem med feil varepartiantall ved kjøring av prisrefusjon på en ordre med mange varepartier, er fikset.

Lagersaldo

Regenerering ved bruk av plukk etter fakturering
Regenerering av lagersaldo fører til riktig behandling av ordrerader med Plukking etter fakturering.
Leverandørnummer mangler for vareparti etter regenerering av lagersaldo
Leverandørnummer fra det opprinnelige varepartiet kopieres nå til både "fra lager"- og "til lager"-produkttransaksjonene.

Lagerhåndtering

Sanere produkttransaksjoner
Et problem med Sanering i tabellen Produkttransaksjon er fikset. Testen på den valgte datoen utvides til hele transaksjonskjeden. Hvis noen av transaksjonene i kjeden er nyere enn den valgte datoen, vil ikke noen av transaksjonene i kjeden bli flyttet til Produkttransaksjon 2.
Utlånsordre
Utlån ble ikke riktig oppgitt i tabellene Vareparti og Lagersaldo for utlånsordrer med ordretype = 3 så lenge produktet hadde behandlingsmåten Legg til varepartier med negativ disponibilitet. Produktet kunne heller ikke returneres riktig.
Lageroverførsel
Lageroverføringer som overskrider én enhet, når behandlingsmåten En reservasjonsrad pr. enhet ved lagerreduksjon er valgt, kan nå håndtere reservasjonslinjer og overføre alle enheter.
Manglende konto angitt i produkttransaksjoner fra lageroverføringsordrer
Kontosett er nå inkludert i Produkttransaksjoner fra ordrer med Trans.type 8 (lageroverførsel)
Kostpriser oppdateres ikke riktig etter lageroverførsel
Hvis det ble mottatt varer til ett lager, som senere ble overført til et annet lager etterfulgt av produksjonsordrer og ytterligere lageroverførsler, ble ikke endring av kostnadsprisen for det opprinnelige varemottaket reflektert i hele produksjonskjeden. Dette er nå løst.
Ferdigmelde produkter Under lagertelling
Produkttesten under lagertelling fungerte ikke hvis salgsordren hadde en reservasjon som var gjort før varepartiet eller lagersaldoen ble flagget med Under lagertelling. Dette er nå fikset.
Ikke-eksisterende varepartier forlager produkttransaksjoner uten varepartinummer
Et problem med ikke-eksisterende varepartinumre knyttet til lageroverføringsordrer, er fikset. Behandlingsmåten Tillat ikke-eksisterende partinr vil ikke lenger kunne brukes på lageroverføringsordrer.

EU Intrastat

Kolonner for EU varestatistikknr er utvidet
Kolonnene for EU varestatistikknummer er utvidet slik at de kan håndtere 10 sifre uavhengig av verdien i den aktuelle tabellen.
Merk: I teksttabellen kan bare EU varestatistikknummeret ha 10 sifre, de andre teksttypene kan ikke ha det.

XML

Velge Format ID via dialogboks
Feltet Format ID i tabellen E-Dokument informasjon er nå utstyrt med en dialogboks hvor du kan velge gyldige formatverdier for Visma XML-dokumenter. Verdiene leses fra filen VismaXmlEdiConfig.xml file i mappen \Imp.
Merverdiavgift på ordrelinje i XML bruttoordre
Kolonnen Mva sats på ordrelinjen oppdateres nå riktig når Avg.kode endres.

EDI

EDI-import med andel gir feil fakturabeløp
Kontraktsbeløp i standardvaluta beregnes når riktig ved import av nye ordrer med EDI.


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.